Ogłoszenie nr 554140-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.: Serwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020/projekt pn. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 36697465500000, ul. Przedzamcze   8 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48564756301, , e-mail b.kmiec@kpfr.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.kpfr.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Tak, więcej informacji można uzyskać pod adresem: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, kurierem lub osobiście, adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)
Numer referencyjny: KPFR/SOPF/2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie serwisu Systemu SOPF – Systemu Obsługi Pośredników Finansowych. System jest programem zaprojektowanym i stworzonym na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. o.o. w Toruniu do sprawozdawczości i monitoringu w ramach realizacji projektów przez Spółkę. 2. Serwis obejmuje całą aplikację SOPF, tj. zarówno program w zakresie, w jakim funkcjonuje na dzień zawarcia umowy, jak i nowe moduły, które mogą zostać uruchomione w przyszłości. Wykonawca będzie świadczył usługi w systemie miesięcznym, zryczałtowanym. Zamawiający przewiduje, na podstawie dotychczasowego doświadczenia, zapotrzebowanie na około 5 godzin serwisowania – miesięcznie. Podana liczba jest tylko szacunkową wartością. 3. Obsługa serwisowa Systemu SOPF polegać będzie w szczególności na bieżącym usuwaniu awarii, usterek, monitorowaniu prawidłowości działania Systemu oraz dostarczaniu na zlecenie zamawiającego tabel z danymi zapisanymi w bazie danych SQL SOPF poprzez odpowiednie zapytanie SQL przygotowane przez Wykonawcę (np. zestawienie danych z kalkulatora wynagrodzeń). Serwis obejmuje również prace związane z aktualizacją oprogramowania wykorzystywanego przez system SOPF (m.in. Szafir, SQL, Java i inne niezbędne aktualizacje do prawidłowego funkcjonowania systemu SOPF). 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnego zamówienia w ramach prawa opcji, na kolejny 12 miesięczny okres. Wielkość i zakres zamówienia udostępnianego Wykonawcy w ramach prawa opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego, czyli okres świadczenia w ramach prawa opcji może wynieść do 12 kolejnych miesięcy, następujących po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.

II.5) Główny kod CPV: 72260000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie złożonych oświadczeń.
Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunki w zakresie zdolności zawodowej osób. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia, jeśli wykaże, że dysponuje/będzie dysponował co najmniej 2 osobami oddelegowanymi do realizacji zamówienia, z których każda posiada certyfikat Oracle Certified Java Professional (lub równoważny) oraz brała udział w minimum jednym procesie serwisowania i/lub implementacji systemu sprawozdawczego. 2. Warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy. 1) Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, serwisował przynajmniej jeden system sprawozdawczy w zakresie usług polegających na ewidencjonowaniu przepływów finansowych w zakresie pożyczek i/lub poręczeń; 2) zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. System bezpieczeństwa informacji, musi zapewniać następujące elementy: - spełnienie wymagań określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32 i 33, - gwarancje, że dostęp do powierzonych danych osobowych, przetwarzanych w każdej formie (np. elektronicznej, papierowej, ustnej), w imieniu Administratorów, będą miały jedynie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania w poufności tak pozyskane informacje oraz że Wykonawca posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie, - zapewnienie, że upoważnione osoby przez Wykonawcę, które w ramach swoich obowiązków, będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, - zapewnienie, że systemy, aplikacje informatyczne i urządzenia komputerowe stosowane przez Wykonawcę, na których przetwarzane będę powierzone dane osobowe, są zabezpieczone i posiadają wymagania określone przepisami prawa (np. posiadają odpowiednią autoryzację do systemów informatycznych, oprogramowania antywirusowe, politykę back up-ów, licencje, aktualizacje itp.), - o ile Wykonawca będzie korzystał ze zdalnego dostępu do systemu informatycznego, zapewnienie że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego, będzie odbywało się w sposób bezpieczny, szyfrowanym kanałem, - zapewnienie, że Wykonawca, który będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, w ramach powierzonych czynności przetwarzania, będzie korzystał tylko z usług takich podmiotów zewnętrznych, którzy zostali przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, - zapewnienie, że Wykonawca posiada (lub będzie posiadał), środki kontroli dostępu fizycznego do budynku, czy pomieszczeń, w których będą przetwarzane powierzone dane osobowe (np. procedury przechowywania kluczy, kart dostępu itp.). 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie Wykonawców nie podlega sumowaniu, tj. przynajmniej jeden z Wykonawców musi posiadać doświadczenie w pełnym zakresie. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w zakresie RODO musi spełniać każdy z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) Opisu środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości; 3) Wykaz osób - SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa w dziale 10 pkt. 5 SIWZ oraz dokonania oceny oferty w kryterium „Kwalifikacje personelu”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ, b) zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone przez podmiot, na zdolności lub sytuację którego powołuje się Wykonawca, jeśli dotyczy, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeśli dotyczy, d) pełnomocnictwo osoby(osób) składających ofertę, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena80,00
Kwalifikacje personelu20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Poza przypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian umowy w stosunku do złożonej oferty oraz określa warunki takiej zmiany: 1) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia i wskazanych w Ofercie. Nowe osoby muszą spełniać odpowiednie warunki określone w SIWZ, 2) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji przedłużeniu ulegną odpowiednio terminy realizacji Umowy, 3) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmiany przepisów prawa lub wytycznych, mających wpływ na realizację Programu lub Projektu w ramach którego jest realizowana umowa lub dokonanie jego wykładni przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a wpływających na realizację Umowy, 4) zmiana innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia którejkolwiek ze Stron, 5) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia, która nastąpi na zasadach określonych w § 6 ust. 7- 11 Umowy w związku ze zmianą: a) stawki podatku od towaru i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO. Zgodnie z art. 13 i/lub 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiający informuje, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ul. Przedzamcze 8 (87-100 Toruń), z którym w sprawie przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu, można się kontaktować pisemnie na powyższy adres siedziby Spółki lub telefonicznie pod numerem tel. 56 475 63 00 i elektronicznie przez e-mail: biuro@kpfr.pl, 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu: a) związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm., zwaną dalej prawo zamówień publicznych) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447) w związku z art. 6 ust. 1 lit.) c RODO o ile Pani/Pan przystąpi do postępowania lub też Pani/Pan zostanie oddelegowany przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę do reprezentowania Wykonawcy lub też podjęcia działań w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b) realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie i prośbę – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli Pani/Pana oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i rozliczenia otrzymanego dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego projektu, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z wybraniem Pani/Pana oferty w przedmiotowym postępowaniu i zawartą umową – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, d) przekazania danych innym podmiotom, upoważnionym z mocy prawa np. na podstawie przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, czy dostępu do informacji publicznej – w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być następujące podmioty i osoby: a) wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne, które złożą wniosek o udostępnienie informacji i dokumentów pozyskanych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności (zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych), b) podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych, jak np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Zamówień Publicznych, c) instytucje udzielające wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu (tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego), d) oraz inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych lub udostępnienia danych, jak np.: banki, firmy audytowe i konsultingowe, firmy świadczące usługi IT i claud, administratorzy poczty elektronicznej (e-mail) i strony internetowej, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia i w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy na realizację zamówienia publicznego przez okres realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celach: a) realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego dla Administratora w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu, b) dochodzenia ewentualnie powstałych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, c) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, d) statystycznych i archiwizacyjnych. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza Europejski Obszar Gospodarczy. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO). 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych przez Administratora. 9. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i wydanych do niej przepisów wykonawczych (rozporządzenia określającego rodzaje dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo osoby do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich; prawo do bycia poinformowaną o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO związanych z przekazaniem w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; prawo do otrzymania kopii danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uprawnienie przysługuje zamawiającemu zarówno w trakcie trwania postępowania, jak i po jego zakończeniu w okresie przechowywania protokołu z postępowania, 11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH