Ogłoszenie nr 547760-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.

Aeroklub Ziemi Lubuskiej: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Aeroklub Ziemi Lubuskiej, krajowy numer identyfikacyjny 68246500000000, ul. Przylep-Skokowa  18 , 66-015  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (068) 321 30 10, e-mail przetarg@azl.pl, faks (068) 321 30 11.
Adres strony internetowej (URL): http://www.azl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.azl.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.azl.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę, w formie treści zgodnej z IDW, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Aeroklub Ziemi Lubuskiej , adres: Przylep – Skokowa 18, 66-015 Zielona Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
Numer referencyjny: 2/AZL/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu platformy szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, realizowanej w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy będzie należało przeprowadzenie zdalnych szkoleń online na platformie e-Learningowej w okresie 12 miesięcy. Wykonawca udostępni 9 szkoleń e-learningowych, które wcześniej opracuje na podstawie materiałów merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Po okresie 12 miesięcy Wykonawca wdroży platformę e-learningową na serwer Zamawiającego i udzieli licencji na wdrożony system. Dodatkowo w ramach usługi Wykonawca dostarczy narzędzie edytorskie do projektowania szkoleń (NPE). Wykonawca utworzy zespół dedykowany do wykonania niniejszego zamówienia, który będzie pozostawał w stałej współpracy z Zamawiającym, w celu efektywnego projektowania szkoleń e-learning, ich udostępnienia, a następnie wdrożenia platformy i przekazania narzędzia do projektowania szkoleń. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 PZP Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniał dostęp dla osób niepełnosprawnych i umożliwiał obsługę użytkowników niedowidzących. Przedmiot zamówienia musi zostać oznaczony zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej, o której mowa w Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 obowiązujących Beneficjenta Projektu. Miejsce wykonania świadczenia: Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, znajdującego się na terenie województwa lubuskiego, kraj: Polska. Przedmiot zamówienia został opisany w części III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”).

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72000000-5
72212931-4
72212930-7
80420000-4
80420000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 93000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP do 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z jego przedmiotem, takich jak: przygotowanie szkoleń e-learning na podstawie materiałów merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego. Wartość wskazana w pkt II.6) zawiera wartość zamówień uzupełniających. Szacowana wartość zamówienia podstawowego to 62 000,00 zł. netto.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia Umowy. 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy: zostanie ustalony zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zamawiający wymaga świadczenia usługi wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy od momentu uruchomienia platformy. 3. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu przekazania sporządzonego odrębnie dla poszczególnych elementów wchodzących w skład zamówienia. 4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru wraz z pełną dokumentacją odbiorową. 5. Dodatkowo Zamawiający będzie wymagał udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia odbioru. 6. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ostatecznego, potwierdzający wywiązania się przez Wykonawcę z jego obowiązków podczas prowadzenia serwisu gwarancyjnego, w zależności które zdarzenie nastąpi później.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, aby: Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 50 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga, aby: 1. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje: co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na przygotowaniu szkoleń e-learning (co najmniej 1000 ekranów) i udostępnieniu ich poprzez platformę e-learningową przez okres co najmniej 10 miesięcy wraz ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i administracyjnego (tj. udostępnianie - tworzenie loginów dla pojedynczych użytkowników, tworzenie raportów, udzielanie odpowiedzi na pytania). Wartość usługi nie była mniejsza niż 55.000 zł brutto. 2. Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie zespołem osób, które pełnić będą następujące funkcje: a) Kierownik projektu Kierownik projektu musi posiadać wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w kierowaniu projektami, w ramach których nastąpiło przygotowanie i udostępnienie szkoleń e-learning na platformie edukacyjnej wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego i administracyjnego. Kierownik musi się wykazać doświadczeniem w kierowaniu przynajmniej dwoma projektami, zrealizowanymi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach których zapewnione było przygotowanie i udostępnienie szkoleń e-learning na platformie edukacyjnej wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego i administracyjnego. Kierownik musi wykazać się posiadaniem certyfikatu Prince Practitioner lub równoważnym. b) Programista kursów e-learning Programista musi posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu szkoleń e-learningowych. Musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, stworzył minimum 15 szkoleń e-learning. c) Programista wdrożeniowiec Programista musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wdrożył co najmniej 3 platformy e-learningowe na zewnętrznym serwerze Klienta. d) Grafik Grafik musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku malarstwo lub grafika lub grafika komputerowa lub rysunek lub architektura lub wychowanie plastyczne i posiadać doświadczenie zawodowe w projektowaniu graficznym szkoleń e-learning. Grafik musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektował graficznie co najmniej 10 szkoleń e-learningowych. e) Administrator Administrator musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne i doświadczenie w administrowaniu, minimum dwiema platformami e-learningowymi. Administrator musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję administratora platformy e-learning nie krócej niż 12 miesięcy.  Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję.  Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie dostawy w tym okresie (protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert).  Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i osoby które będą się kontaktować z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca w sytuacji, o której mowa w pkt. 1 musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW). 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w dziele III.2. „Podstawy wykluczenia”. 5. W sytuacji o której mowa w pkt 1 Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tego podmiotu, wymienionych Sekcji IV: „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” dział IV.1. „Wymagane oświadczenia i dokumenty” pkt 3. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 4, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Sekcji III „Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym” Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP w zakresie wskazanym przez zamawiającego (dalej: „Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP”) stanowiące, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 PZP oraz b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 1) Treść Oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP określona została w Załączniku nr 2 do IDW. 2) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Fakultatywny wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Sekcji III „Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym”, potwierdzających okoliczności: 1) Braku podstaw wykluczenia, tj.: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. b) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Oświadczenie Wykonawcy w sprawie:  Braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP),  Braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP),  Braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,  Braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP,  Niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW). 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 powyżej wykonawca może złożyć według wyboru w formie papierowej, z zachowaniem formy pisemnej dokumentu bądź w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem przez osoby do tego upoważnione.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Sekcji III „Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym” Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP w zakresie wskazanym przez zamawiającego (dalej: „Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP”) stanowiące, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 PZP oraz b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 1) Treść Oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP określona została w Załączniku nr 2 do IDW. 2) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Fakultatywny wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Sekcji III „Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym”, potwierdzających okoliczności: 2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW). Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW). 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2 powyżej wykonawca może złożyć według wyboru w formie papierowej, z zachowaniem formy pisemnej dokumentu bądź w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem przez osoby do tego upoważnione.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci papierowej. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. Uprawnienie takie musi wynikać z treści oferty. 3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 6. Oferta musi zawierać: 1) Wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej IDW sporządzony pod rygorem nieważności, 2) Oświadczenie Wykonawcy, 3) Oświadczenie Wykonawcy dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 4) Oświadczenie Wykonawcy dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji III „Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym” dział III.7. „Udostępnienie zasobów” (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW) - jeżeli dotyczy, 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika, lub/i do podpisania Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z wymaganymi określonymi w dziale sekcji IV „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” dział IV.3. „Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” - jeżeli dotyczy, 7) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako Tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganymi określonymi w dziale V.12. „Informacje dodatkowe” - jeżeli dotyczy, 7. Formularz OFERTA stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu w przypadku ich braku lub w przypadku braku części informacji stanowiących treść oferty, a wymaganych w załączonych do IDW wzorach. 8. Oferta oraz dokumenty, które należy dołączyć do oferty powinny być przygotowane zgodnie z treścią niniejszej SIWZ i wzorów formularzy załączonych do SIWZ. Oferta winna zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wzorach formularzy załączonych do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 600,00 PLN. 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przed upływem terminu składania ofert a wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą. 3. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
„Cena” (C)60,00
Termin udostępnienia platformy e-learning „TP” 20,00
Termin przekazania kursów e-learning „TK”20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór Umowy zawiera Część II SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ww. wzorze.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-08-01 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA PROCEDURY ODWOŁAWCZE Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676 Polska, tel.: +48 22 458 78 01, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 22 458 78 00, adres internetowy: www.uzp.gov.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH