Ogłoszenie nr 510111654-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Krajowe Biuro Wyborcze: Usługa organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Krajowe Biuro Wyborcze, Krajowy numer identyfikacyjny 01030030300000, ul. Wiejska   10, 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 243 03 00, e-mail przetargi@kbw.gov.pl, faks +48 226952671.
Adres strony internetowej (url): https://pkw.gov.pl/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Administracja publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KBW-PZP/NBO/7/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64228000-0

Dodatkowe kody CPV: 79952000-2, 72318000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje bez ogłoszenia
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 174756.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Golden Frame Media Janusz Kurowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Andrzeja Kmicica 2
Kod pocztowy: 05-400
Miejscowość: Otwock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 229518.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229518.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245016.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  negocjacji bez ogłoszenia  na podstawie art. 61 w zw. z 62 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Tryb negocjacji bez ogłoszenia został wybrany, ponieważ zachodzą przesłanki zawarte w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej „ustawą”, po uwzględnieniu których Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, tj. w przedmiotowym przypadku łącznie zaistniały trzy przesłanki: 1) wystąpiła pilna potrzeba udzielenia zamówienia, która nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 2) potrzeby tej wcześniej nie można było przewidzieć, 3) nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa organizacji konferencji i uroczystości wręczenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. Organizacja transmisji konferencji i uroczystości stanowi realizację ustawowych zadań Państwowej Komisji Wyborczej, o których mowa w art. 160 § 1 pkt 9-9a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W dniu 10 maja 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę nr 129/2020 PKW w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 czerwca 2020 r. zarządziła wybory Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia związana jest z koniecznością zapewnienia organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. Zamawiający wskazuje, że przedmiotowego zamówienia nie mógł wcześniej przewidzieć, gdyż wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone dopiero dnia 3 czerwca 2020 r. (data ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP: 3 czerwca 2020 r., poz. 988). Tym samym Zamawiający nie mógł wcześniej niż przed tym dniem wszcząć przedmiotowego postępowania. Zarządzenie nowych wyborów w 2020 r. stało się wydarzeniem niemożliwym do przewidzenia, a co za tym idzie nieprzewidzenie przez Zamawiającego wcześniej nowych wyborów Rzeczypospolitej Polskiej nie leży po stronie Zamawiającego, jak również nie wynika z braku staranności przy przygotowywaniu planu zamówień publicznych na 2020 r. Zaistniała sytuacja uniemożliwiła wszczęcie postępowania w innym trybie. Krajowe Biuro Wyborcze miało mniej czasu na udzielenie zamówienia, niż czas niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybach wszczynanych ogłoszeniem i nie mogło zachować terminów określonych dla trybów podstawowych ani też negocjacji z ogłoszeniem. Tryb negocjacje bez ogłoszenia jest trybem mniej konkurencyjnym niż przetarg nieograniczony czy przetarg ograniczony, jednakże jest to nadal tryb konkurencyjny, gdyż Zamawiający do postępowania zaprosił 3 Wykonawców, którzy gwarantowali w szczególności należyte i terminowe wykonanie zamówienia, którzy po etapie negocjacji z Zamawiającym zostali zaproszeni do składania ofert, w wyniku którego zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wybrani do postępowania Wykonawcy pozwolili na wybór najkorzystniejszej oferty oraz zachowanie jednej z podstawowych zasad – zasady zapewnienia uczciwej konkurencji. Reasumując, w świetle powyższych przesłanek zasadne było przeprowadzenie postępowania i udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z przepisem: „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.”.