Ogłoszenie nr 510111624-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki: Świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535429-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha  13, 40-844  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.
Adres strony internetowej (url): www.nfz-katowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
6/pn/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. Realizacja zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy. Miejsce wykonania zamówienia: Katowice, ul. Kossutha 13 (własność NFZ); Katowice, ul. Gospodarcza 12 (Centrum zapasowe; najem); Rybnik, ul. 3 Maja 29 (własność NFZ); Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24 (najem); Częstochowa, ul. Czartoryskiego 28 (własność NFZ); Piekary Śląskie, ul. Kościuszki 22 (najem). Usługa będąca przedmiotem niniejszego postępowania stanowi część zamówienia na wszystkie usługi tego samego rodzaju planowane przez Śląski OW NFZ w roku 2020 (zamówienie udzielane w częściach).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72318000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 273540.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 3S Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: biuro@3s.pl
Adres pocztowy: ul. Ligocka 103 bud. 8
Kod pocztowy: 40-568
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53431.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53431.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53431.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.