Ogłoszenie nr 510111577-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych: Modernizacja Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550092966-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625533500000, ul. Ul. Zwycięstwa  21, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 55 30, e-mail za@um.gliwice.pl, faks 32 238 55 27.
Adres strony internetowej (url): www.gliwice.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZA.271.45.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Modernizacja Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice obejmująca w szczególności: a) zmodernizowanie węzłów dystrybucyjnych sieci, b) modyfikacje części aktywnej sieci, w tym punkty Hot-Spot, c) modyfikacje części pasywnej sieci, w tym obszar Zatorze, Sośnica oraz Nowe Gliwice. Prace w ramach ww. etapów będą obejmowały: dostawę i instalacje urządzeń oraz zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32428000-9

Dodatkowe kody CPV: 32420000-3, 39717200-3, 31154000-0, 31213300-5, 32520000-4, 32562000-0, 44322000-3, 48000000-8, 44100000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243902.44
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bojkowska 37P
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 300000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 300000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300000.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12) lit. a)-c)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (dalej ŚSM lub Spółka) jako spółka celowa miasta Gliwice, została powołana do realizacji zadań związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz pełni funkcje operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice. W stosunku do Spółki zachodzą przesłanki o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12) lit. a)-c) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp). 1. ŚSM jest spółką prawa handlowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000322774. Spółka ta została powołana w celu realizacji m.in. zadań własnych miasta Gliwice w zakresie telekomunikacji. Zamawiający niezaprzeczalnie sprawuje nad ww. Spółką skuteczną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Gmina Gliwice posiada całość udziałów w ŚSM, w związku z czym Prezydent Miasta Gliwice pełni funkcje Zgromadzenia Wspólników Spółki. Wpływ Gminy Gliwice na cele strategiczne ŚSM jest realny i wynika z faktu, ze Gmina Gliwice posiada całość udziałów Spółki, a jednemu udziałowi przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników, którego funkcje, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z póz. zm.) pełni Prezydent Miasta Gliwice. Gmina Gliwice nie jest ograniczona w wykonywaniu praw wynikających z przysługujących jej udziałów w ŚSM. Posiadane przez Gminę udziały w ŚSM nie są przedmiotem zastawu ani użytkowania lub dzierżawy, a przysługujące Gminie prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników, wynikające z posiadanych udziałów, nie jest również w żaden inny sposób ograniczone. Akt założycielski Spółki nie przewiduje także ograniczeń co do prawa zbycia przez Gminę Gliwice posiadanych udziałów, innych niż zgoda Zgromadzenia Wspólników. Zgodnie z aktem założycielskim ŚSM (tekst jednolity wg stanu na dzień 12.11.2019 r. uwzględniający zmiany zaprotokołowane w akcie notarialnym Rep. A nr 1451/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.) Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej Spółki, co oznacza, że Zamawiający posiada trzech przedstawicieli w organie nadzoru Spółki. Organ ten z kolei sprawuje stały nadzór nad ŚSM we wszystkich obszarach jej działalności. Rada Nadzorcza w szczególności powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki, ocenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, składa również Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie z wykonywania tych czynności. Organizacje i sposób wykonywania czynności Rady określa regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony na jej wniosek przez Zgromadzenie Wspólników. O dominującym wpływie Zamawiającego na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami ŚSM świadczą także inne kompetencje Zgromadzenia Wspólników, do których należą w szczególności: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, zmiana przedmiotu działalności Spółki, zatwierdzanie kierunków działalności gospodarczej Spółki, zatwierdzanie rocznych planów finansowych. Reasumując: została spełniona przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy Pzp - Zamawiający sprawuje nad ŚSM kontrole, odpowiadającą kontroli nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki. 2. Ponad 90% działalności ŚSM dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego. ŚSM od momentu jej powołania działała na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i poszerzenia dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze metropolii śląskiej. Oprócz zadań realizowanych na rzecz Zamawiającego, ŚSM realizowała również w dużej mierze usługi dla sektora prywatnego, m.in. rozwiązania z wielu obszarów nowoczesnych technologii, od dzierżawy elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, przez rozwiązania IT, usługi serwerowe, telefonie IP, monitoring przemysłowy, po reklamę multimedialna i popularyzacje umiejętności cyfrowych, doradztwo w zakresie innowacji, inwestorstwo zastępcze oraz outsourcing. ŚSM rozpoczęła w roku 2016 proces reorganizacji działalności, polegający na zredukowaniu udziału sektora prywatnego w przychodach Spółki i koncentracji wykonywania zadań w głównej mierze na rzecz Miasta Gliwice. Reorganizacja objęła okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. Spółka zrezygnowała z uzyskiwania przychodów od innych podmiotów w następujących dziedzinach swojej działalności: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz funkcji koordynatora technicznego. Podjęto również decyzje o rezygnacji ze świadczenia usług projektowania. Procent działalności zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp wynosił: - od 01.04.2017 do 31.03.2018 - 95,86% - od 01.04.2018 do 31.03.2019 - 90,34% - od 01.04.2019 do 31.03.2020 - 91,42% 3. W ŚSM nie ma udziału kapitału prywatnego, a całość udziałów posiada Gmina Gliwice. Wszystkie trzy przesłanki wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 12) lit. a)-c) ustawy Pzp zostały spełnione łącznie, co uprawnia Zamawiającego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.