Ogłoszenie nr 510111498-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Miasto Poznań: Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550091589-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań, Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki  17, 61-841  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOU-XII.271.48.2020.MD
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania licencji oprogramowania Microsoft Office na 150 stanowisk (jedna licencja wielostanowiskowa) określonej w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do IWZ. 2. Opis równoważności 1) W oparciu o art. 29 ust. 3 Ustawy, w celu utrzymania standaryzacji oprogramowania i pełnej jego kompatybilności, w Opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia ze względu na fakt rozszerzania posiadanych w ilości 3182 szt. licencji oprogramowania. Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na oprogramowanie służące do tworzenia i edycji dokumentów, o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych z parametrami oprogramowania określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w IWZ i zaoferowane oprogramowanie będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego: a) Zintegrowanym System Informatycznym Wspomagającym Zarządzanie Miastem (KSAT) autorstwa COIG S.A  z siedzibą w Katowicach. b) System obsługi spraw i dokumentów MDOK autorstwa COIG S.A. z siedzibą w Katowicach. c) Oprogramowaniem do Obsługi Procesu Inwestycyjnego – MOPIN, autorstwa SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie 2) Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. 3) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania do tworzenia i edycji dokumentów innego niż MS Office - oświadczenie tego Wykonawcy zostanie przesłane do producenta ww. oprogramowania, celem jego weryfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48310000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 213150.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: INFO@ALPLAST.COM.PL
Adres pocztowy: ul. Śliwkowa 1
Kod pocztowy: 78-100
Miejscowość: Niekanin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 262174.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 262174.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 262174.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Na dzień 24.03.2020 r. został wyznaczony termin składania ofert na dostawę do Urzędu Miasta Poznania licencji MS Office na 150 stanowisk. Postępowanie o sygn. ZOU-XII.271.29.2020.MA było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, który nie został rozstrzygnięty, gdyż nie została złożona jakakolwiek oferta nie podlegająca odrzuceniu.