Ogłoszenie nr 510111471-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy: Usługa wsparcia technicznego dla systemu zgłoszeń serwisowych i audytu kontrolera domeny oraz systemu wspomagającego pracę administratorów środowiskiem Active Directory.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540205-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 15271428000000, ul. ul. Młynarska  43/45, 01-170  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8511612, e-mail miroslawa.plominska@strazmiejska.waw.pl, faks 22 6656044.
Adres strony internetowej (url): htpp://www.strazmiejska.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa wsparcia technicznego dla systemu zgłoszeń serwisowych i audytu kontrolera domeny oraz systemu wspomagającego pracę administratorów środowiskiem Active Directory.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SM-WZP-2131-6/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla systemu zgłoszeń serwisowych i audytu kontrolera domeny oraz systemu wspomagającego pracę administratorów środowiska Active Directory oraz dostęp do aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji systemów ManageEngine: 1)ServiceDesk Plus Enterprise wraz z dodatkiem SystemTools - wsparcie techniczne ME AMS PL; 2)ADManager Professional - wsparcie techniczne ME AMS PL; 3)ADSelf-Service Professional - wsparcie techniczne ME AMS PL; 4)ADAudit Plus Professional - wsparcie techniczne ME AMS PL; 5)Password Manager Pro - wsparcie techniczne ME AMS PL; 6)OpManager Essential - wsparcie techniczne ME AMS PL; 7)Exchange Reporter Professional - wsparcie techniczne ME AMS PL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72611000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 191200
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 235171.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 235171.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 235171.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.