Ogłoszenie nr 510111329-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu: ZZK - wsparcie systemu GRANIT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550099899-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 22287361000000, ul. Namysłowska  8, 50-304  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 777 90 23, e-mail cui@cui.wroclaw.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): bip.cui.wroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZZK - wsparcie systemu GRANIT
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CUI-ZZ.3200.12.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. w ramach zamówienia podstawowego: świadczenie przez Wykonawcę w okresie od dnia 03.07.2020 dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. usługi zdalnego nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem autorstwa Wykonawcy o nazwie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Nieruchomościami „GRANIT” (dalej: System), b. w ramach prawa opcji: świadczenie przez Wykonawcę, w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. usługi zdalnego nadzoru autorskiego nad Systemem, c. w ramach prawa opcji: wykonywanie prac programistycznych (tj.: przygotowanie skryptów i programów do Systemu) związanych z rozbudową działających mechanizmów systemowych Systemu oraz udzielenie konsultacji i szkoleń dla wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi Systemu w rozmiarze do 100 roboczogodzin – zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego (według wyboru Zamawiającego) – wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego; zakres szkolenia pracowników Zamawiającego odpowiadać będzie zakresowi „Specyfikacji Funkcjonalnej Modułu”. W ramach prac programistycznych Wykonawca może zostać w szczególności zobowiązany do dostarczenia aktualizacji wprowadzającej w Systemie zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa miejscowego i w takim wypadku Strony ustalają, że dla prac programistycznych prowadzonych w związku z aktualizacją Systemu wynikającą ze zmian przepisów prawa miejscowego, Zamawiającemu przysługuje upust w wysokości 25% od wynagrodzenia ustalonego w Umowie za każdą roboczogodzinę. 3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 1do Zaproszenia - Projekt umowy (w tym w załącznikach do projektu umowy)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72000000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 550099899-N-2020 zostało opublikowane dnia 08-06-2020r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 227642.28
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DomConsult Sp. z o.o.
Email wykonawcy: home@domconsult.com
Adres pocztowy: Aleja Solidarności 46
Kod pocztowy: 61-696
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 242925.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 242925.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 242925.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust 1 pkt 1 lit b. ustawy Pzp.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający - Zarząd Zasobu Komunalnego [ZZK] , w celu realizacji zadań związanych z obsługą zarządzania nieruchomościami Komunalnymi w mieście Wrocław korzysta z systemu Granit, którego producentem jest firma DomConsult. W/w system Granit został wdrożony w ZZK w 2006 r. Konieczność wdrożenia systemu Granit podyktowana faktem przejęcia zasobów Miejskich w zarząd od poprzedniego zarządcy – firmy Administrator. System Granit w momencie wdrożenia był niezbędnym narzędziem do realizacji zadań powierzonych ZZK przez Urząd Miejski we Wrocławiu. Wykazane oprogramowanie jest oprogramowaniem specjalistycznym - wytworzonym przez producenta dla określonych grup odbiorców, jakimi są Zarządcy Nieruchomości i dostosowany dla zamawiającego poprzez wykonanie indywidualnej konfiguracji dostosowanej do potrzeb ZZK, w tym miedzy innymi na zlecenie Zamawiającego system został rozbudowany o dedykowane dla niego moduły w zakresie obsługi Windykacji i Rozliczeń Mediów. Zamawiający nabył licencje systemu granit dożywotnio z możliwością corocznego przedłużenia wsparcia i aktualizacji oprogramowania, w czasie, której jest dostosowywane do aktualnych wymagań legislacyjnych zarówno w obszarze regulacji ogólno-państwowych. Zamawiający w momencie zakupu i rozbudowy systemu z uwagi na ochronę autorskich praw majątkowych do eksploatacji oprogramowania nie miał możliwości zagwarantowania sobie prawa do ingerencji w kody źródłowe aplikacji. System Granit został dostosowany do obsługi procesów biznesowych wewnątrz ZZK, oprogramowanie jako rozwiązanie kompleksowe jest narzędziem złożonym z warstw dostępu do danych, prezentacji oraz warstwy logiki biznesowej. W chwili obecnej system zawiera duże ilości danych zgromadzonych w trzech bazach danych, a samo wytworzenie dostępu do danych i zaprogramowanie logiki biznesowej wymaga doświadczenia i wiedzy merytorycznej we wskazanych zakresie potrzebnych w zakresie wymaganych przez Zamawiającego. W utrzymanie i rozwój systemu jest zaangażowana firma DomConsult Sp. z o.o. posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie dotychczas dokonanych zmian w stosunku do pierwotnych założeń systemu i wymagań zamawiającego, a także jest odpowiedzialna za obecny kształt systemu, będący wynikiem pray realizowanych w ramach utrzymania sytemu od 2006 roku. Zapewniając bieżące wsparcie systemu Wykonawca w sposób nieustanny musi bazować na wiedzy o architekturze i strukturze oprogramowania. W związku z tym, jak zapisano wcześniej producent wskazanego oprogramowania zgodnie z zapisami udzielonej licencji oraz obowiązujących w' zakresie ochrony praw autorskich przepisów prawa jako jedyny może ingerować w kod źródłowy w/w oprogramowania. Zamawiający w żaden sposób nie może naruszyć ochrony informacji, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa (ochrona praw autorskich). Ponadto ewentualna ingerencja programistyczna wymagałaby długotrwałego projektu, który nie daje gwarancji jego powodzenia, bez wiedzy którą posiada Wykonawca. Biorąc pod uwagę rozmiar systemu i jego rozwiązania funkcjonalne, które w sposób bieżący i ciągły są dostosowywane do potrzeb zamawiającego, jak i do zmieniających się przepisów prawnych celem zachowania ciągłości świadczenia usług przez CUI na chwilę obecną jedynych zdolnym podmiotem do zrealizowania przedmiotowego zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego jest DomConsult Sp. z o.o. Z posiadanych informacji wynika, iż na dzień dzisiejszy Spółka nie przewiduje jakiegokolwiek zbycia tych praw lub powierzenia rozpowszechniania oprogramowania innym podmiotom i w związku z tym jakakolwiek modyfikacja przez podmiot inny byłaby równoznaczna ze złamaniem przepisów chroniących własność intelektualną. U podstaw takiej oceny nie leży subiektywne przekonanie zamawiającego, lecz ustalenie, że w danych czasie nie istnieje na rynku żaden inny podmiot będący wstanie zrealizować zamówienie, bez naruszenia praw autorskich.