Ogłoszenie nr 510110975-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer: Dostarczenie i montaż sprzętu IT i nagłośnienia do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542289-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540089819-N-2020; 540093493-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001470, ul. Żegańska   1 pok. 513, 04-713  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 69 72, e-mail wawer.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 70 45.
Adres strony internetowej (url): www.wawer.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostarczenie i montaż sprzętu IT i nagłośnienia do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-XIII-ZZP.271.18.2020.ARY
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: sprzedaż, transport, wniesienie, dostarczenie i montaż sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej; przeszkolenie personelu w sprawach technicznej obsługi urządzeń; zapewnienie w okresie udzielonej gwarancji serwisu gwarancyjnego oraz serwisu pogwarancyjnego pełnionego przez autoryzowany serwis.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30190000-7, 30214000-2, 32322000-6, 42962000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostarczenie do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej komputerów All-in-One (AIO)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 423500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 329967.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 329967.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 343842.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostarczenie do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego i towarzyszącego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z czym trzy spośród czterech złożonych ofert zawierały błąd w obliczeniu ceny a jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu zawiera cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.