Ogłoszenie nr 510110956-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego: Dostawa tokenów sprzętowych EZIO PICO lub równoważnych wraz z serwisem gwarancyjnym.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550008452-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy numer identyfikacyjny 000017319, ul. Al. Jerozolimskie  7, 00-955  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 599 80 48, e-mail sekretariatDZZK@bgk.pl, Magdalena.Sawicka@bgk.pl, faks +48 22 596 59 05.
Adres strony internetowej (url): www.bgk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tokenów sprzętowych EZIO PICO lub równoważnych wraz z serwisem gwarancyjnym.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZZK/1/DBT/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa 25.000 (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk tokenów sprzętowych model Ezio PICO lub tokenów sprzętowych równoważnych, do wykorzystania przez klientów systemu bankowości elektronicznej bgk24 posiadanego przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone tokeny. 3. Zamawiający nie zakłada zmian w systemie bankowości elektronicznej bgk24 posiadanym przez Zamawiającego, w celu dostosowania jej do dostarczonych urządzeń tokenów. 4. Zamawiający wymaga konfiguracji i spersonalizowania dostarczonych tokenów, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do OPZ; 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone tokeny zostały dostarczone z plikami konfiguracyjnymi PSKCv1 (Portable Symmetric Key Container)- przykładowy plik stanowi załącznik nr 2 do OPZ. 6. Zamawiający wymaga, ze względu na to, że system bgk24 liczy termin ważności urządzenia od dnia wczytania pliku konfiguracyjnego do systemu, w celu rozłożenia terminów ważności w czasie Zamawiający oczekuje, że jeden plik będzie zawierał konfigurację dla maksymalnie 1000 sztuk tokenów (tj. dla 25.000 tokenów Zamawiający otrzyma minimum 25 plików konfiguracyjnych). Pliki konfiguracyjne zabezpieczone hasłem zostaną dostarczone na podany przez Zamawiającego adres email; 7. Odrębnym, ustalonym miedzy Wykonawcą a Zamawiającym kanałem zostaną dostarczone hasła (lub hasło) umożliwiające rozpakowanie plików konfiguracyjnymi PSKCv1;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30237000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 888996.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Thales DIS Polska SP. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skarszewska 2
Kod pocztowy: 83-100
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1093465.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1093465.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1093465.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Bank Gospodarstwa Krajowego (jako Zamawiający) przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Dostawa tokenów sprzętowych EZIO PICO lub równoważnych wraz z serwisem gwarancyjnym” (Sygnatura postępowania: DZZK/150/DBT/2019). W postępowaniu do dnia 20.12.2019r. do godziny 11:00, tj. do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. Powyższe oznacza, że zaistniały okoliczności wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”, pozwalające na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. W związku z powyższym Departament Bankowości Transakcyjnej wnioskuje o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę tokenów sprzętowych EZIO PICO lub równoważnych wraz z serwisem gwarancyjnym bez wprowadzenia istotnych zmian do pierwotnych warunków zamówienia.