Ogłoszenie nr 510110916-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Gmina Poronin: Dostawa sprzętu elektronicznego z systemem operacyjnym dla projektu pt. „Zdalna szkoła+ w Gminie Poronin”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545269-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  5, 34-520  Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 074 112, e-mail usc@poronin.pl, faks 182 074 192.
Adres strony internetowej (url): www.poronin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu elektronicznego z systemem operacyjnym dla projektu pt. „Zdalna szkoła+ w Gminie Poronin”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego z systemem operacyjnym dla projektu pt. ”Zdalna szkoła+ w Gminie Poronin” współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Poronin. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje dostawę 49 sztuk nowych laptopów z oprogramowaniem o wymaganych minimalnych parametrach technicznych, które zostały szczegółowo określone w załączniku nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Sprzęt komputerowy dostarczony w ramach niniejszego zamówienia ma być fabrycznie nowy, tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. Pomoce powinny być dostarczone w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach bez śladów ingerencji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku we wskazanym miejscu w budynku Urzędu Gminy w Poroninie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 93495.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wilanka Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lindleya 16
Kod pocztowy: 02-013
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 99927.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99927.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180261.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.