Ogłoszenie nr 510110838-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Gmina Czerniejewo: Dostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Żydowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546829-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540100035-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czerniejewo, Krajowy numer identyfikacyjny 63125952500000, ul. ul. Poznańska  8, 62-250  Czerniejewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4291310, 4291352, 4291353, e-mail s_piechnik@czerniejewo.pl, faks 614 291 349.
Adres strony internetowej (url): www.czerniejewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Żydowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIŚ.271.6.2020.SP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Żydowie. Przedmiot zamówienia podzielono na części: Część I zamówienia - Dostawa mebli, wyposażenia wnętrz, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zabawek, urządzeń zabawowych oraz pozostałego wyposażenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Część II zamówienia - Dostawa wyposażenia RTV i AGD: Tablica interaktywna - 2 sztuki, Projektor multimedialny - 2 sztuki, Magiczny dywan z pakietem gier - 2 sztuki, Laptop wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym - 2 sztuki, Kuchnia elektryczna wolnostojąca indukcyjna - 1 sztuka, Lodówka - 1 sztuka, Kuchenka mikrofalowa - 1 sztuka Telewizor - 2 sztuki, Odtwarzacz DVD - 2 sztuki, Aparat cyfrowy - 1 sztuka, Radioodtwarzacz - 2 sztuki, Zestaw nagłaśniający - 2 sztuki, Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) - 1 sztuka, Pralka - 1 sztuka, Zmywarka - 1 sztuka, Odkurzacz - 1 sztuka, Czajnik elektryczny - 2 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1.2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39290000-1

Dodatkowe kody CPV: 39162100-6, 39162110-9, 39160000-1, 30213000-5, 30230000-0, 30237200-1, 48000000-8, 39100000-3, 39112000-0, 39121000-6, 39130000-2, 39150000-8, 39151000-5, 39162000-5, 39141000-2, 39710000-2, 32324600-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Żydowie cz. 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający z własnej winy nie dokonał otwarcia jednej z ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Przedmiotowa oferta wykonawcy wpłynęła w terminie zgodnie z SIWZ. Niestety oferta nie została otwarta na posiedzeniu jawnym.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Żydowie cz. 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający z własnej winy nie dokonał otwarcia jednej z ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Przedmiotowa oferta wykonawcy wpłynęła w terminie zgodnie z SIWZ. Niestety oferta nie została otwarta na posiedzeniu jawnym.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.