Ogłoszenie nr 510110662-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc: Dostawę oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Rozwój zdolności wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych z wykorzystaniem TIK w SPZGiChP”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój zdolności wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych z wykorzystaniem TIK w SPZGiChP
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547963-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Krajowy numer identyfikacyjny 29573900000000, ul. ul. Jagiellońska  78, 10-357  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 322 966, e-mail alis@pulmonologia.olsztyn.pl, faks 895 322 979.
Adres strony internetowej (url): www.pulmonologia.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.pulmonologia.olsztyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Rozwój zdolności wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych z wykorzystaniem TIK w SPZGiChP”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SOZ.383.15.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Rozwój zdolności wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych z wykorzystaniem TIK w SPZGiChP”, realizowanego na podstawie umowy nr RPWM.03.02.00-28-0005/19-00 zawartej dnia 28.02.2020 roku, Oś priorytetowa: „Cyfrowy Region”, Działanie: „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Dostawę i instalację: a) klastra składającego się z trzech serwerów - 1 szt. b) przełącznika - 2 szt., c) licencji systemu kopii zapasowej -1 kpl., d) stacji roboczych - 2 szt., e) stacji roboczych dla personelu - 34 szt., f) skanera-1 szt. 2.2 Wdrożenie. 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ, pn. Opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2, 30200000-1, 38520000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 605800
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Intratel Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia P.P. 39a
Kod pocztowy: 15-111
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 744120.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 744120.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 744120.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.