Ogłoszenie nr 553367-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na pakiet oprogramowania biurowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na pakiet oprogramowania biurowego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Danych Osobowych, krajowy numer identyfikacyjny 13049097000000, ul. Stawki  2 , 00-193  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 531 03 00, , e-mail przetargi@uodo.gov.pl, , , faks 22 531 03 01.
Adres strony internetowej (URL): www.uodo.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.uodo.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pisemną za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na pakiet oprogramowania biurowego
Numer referencyjny: DA.201.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na pakiet oprogramowania biurowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część I – Zakup i dostawa laptopów, monitorów oraz drukarek mobilnych; Część II – Zakup i dostawa licencji do zakupionych komputerów; Część III – Zakup i dostawa oraz wdrożenie serwera wraz z licencją Vmware; Część IV – Zakup i wdrożenie dysków do macierzy. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ zawarty jest dla każdej części w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D do SIWZ. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe lub pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ. Przez rozwiązanie równoważne będą uznane urządzenia lub rozwiązania o parametrach i o funkcjonalności nie gorszych niż wskazane w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany równoważny przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego składając z ofertą odpowiednie dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać spełnianie minimalnych parametrów technicznych określonych w SIWZ. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy (nie używany i nie powystawowy), sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany po 2018 r., chyba że w opisie przedmiotu zamówienia zapisano inaczej. Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania, która będzie opierała się na weryfikacji na stronie internetowej producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego jednostki centralnej – dotyczy Części I. Licencje muszą zostać dodane do aktualnie posiadanego przez Zamawiającego konta w usłudze Microsoft Volume Licensing Service Center – dotyczy Części II. Serwer powinien być wyprodukowany zgodnie z normą ISO – 9001 oraz ISO – 14001 lub równoważny, posiadać deklarację CE, musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016 oraz Microsoft Hyper- V oraz posiadać zgodność z SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, XenServer, Ymware vSphere – dotyczy Części III. Dostarczone dyski SSD do macierzy NetApp AFF 220 powinny być fabrycznie nowe i oficjalnie wspierane przez producenta macierzy do instalacji w macierzach posiadanych przez Zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wykonawca gwarantuje pełną kompatybilność sprzętową, programową i operacyjną dostarczonych dysków z macierzami posiadanymi przez Zamawiającego – dotyczy Części IV.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
30213100-6
30213300-8
30232100-5
48000000-8
48820000-2
30234000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia Dostawa oferowanego sprzętu, licencji: dla Części I – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy; dla Części II – do 3 tygodni od dnia podpisania umowy; dla Części III – do 5 tygodni od dnia podpisania umowy; dla Części IV – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - dla Części I – Zakup i dostawa laptopów, monitorów oraz drukarek mobilnych; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 250 000,00 zł brutto; - dla Części II – Zakup i dostawa licencji do zakupionych komputerów; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniana tego warunku; - dla Części III – Zakup i dostawa oraz wdrożenie serwera wraz z licencją Vmware; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 70 000,00 zł brutto; - dla Części IV – Zakup i wdrożenie dysków do macierzy; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 90 000,00 zł brutto;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - dla Części I – Zakup i dostawa laptopów, monitorów oraz drukarek mobilnych; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego, o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł, wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie. W przypadku dostawy w trakcie trwania, Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już dostawę w wymienionym zakresie i na kwotę nie niższą niż wymagana przez Zamawiającego; - dla Części II – Zakup i dostawa licencji do zakupionych komputerów; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 dostawę o analogicznym charakterze i zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż – 80 000,00 zł, wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie. W przypadku dostawy w trakcie trwania, Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już dostawę w wymienionym zakresie i na kwotę nie niższą niż wymagana przez Zamawiającego; - dla Części III – Zakup i dostawa oraz wdrożenie serwera wraz z licencją Vmware; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 dostawę o analogicznym charakterze i zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż – 70 000,00 zł, wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie. W przypadku dostawy w trakcie trwania, Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już dostawę w wymienionym zakresie i na kwotę nie niższą niż wymagana przez Zamawiającego; - dla Części IV – Zakup i wdrożenie dysków do macierzy; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 dostawę o analogicznym charakterze i zakresie do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż – 90 000,00 zł, wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie. W przypadku dostawy w trakcie trwania, Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już dostawę w wymienionym zakresie i na kwotę nie niższą niż wymagana przez Zamawiającego;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentów jeżeli wskaże Zamawiającemu adres internetowy gdzie może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 364 z późn. zm.);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum dla: - Części I –250 000,00 zł brutto; - Części III –70 000,00 zł brutto; - Części IV –90 000,00 zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających że co najmniej jedna dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie o wartości brutto minimum: - dla Części I – 250 000,00 zł brutto; - dla Części II – 80 000,00 zł brutto; - dla Części III – 70 000,00 zł brutto; - dla Części IV – 90 000,00 zł brutto. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu oraz oprogramowania wraz ze wskazaniem producenta, nazw i typu sprzętu używanych w obrocie handlowym – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5A dla Części I oraz Załącznik nr 5B dla części III; Oświadczenie o posiadaniu wszystkich certyfikatów wymaganych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia ¬ wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 dla Części III; Oświadczenie o posiadaniu wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie Polski przedmiotu zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 dla Części IV. Dokument potwierdzający, że serwer został wyprodukowany zgodnie z normą ISO – 9001 oraz ISO – 14001 lub równoważny, deklarację CE lub oświadczenie Wykonawcy w zakresie posiadania przez dostarczony sprzęt deklaracji CE, potwierdzenie, że oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016 oraz Microsoft Hyper- V oraz posiada zgodność z SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, XenServer, Ymware vSphere – dotyczy Części III. Kopię dokumentów dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski oferowanego przedmiotu zamówienia tj. dysków SSD do macierzy NetApp AFF 220 – dotyczy Części IV.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00
cena 60,00
termin dostawy40,00
termin gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup i dostawa laptopów, monitorów oraz drukarek mobilnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) laptopy 14 - 40 szt. b) monitory - 40 szt. c) drukarki przenośne - 7 szt. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1A.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8, 30232100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup i dostawa licencji do zakupionych komputerów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a)Microsoft Office Standard 2019 MOLP GOV PL lub równoważny – 17 szt. Minimalne wymagania dotyczące aplikacji pakietu biurowego: 1.Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 2.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 3.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 4.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 5.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, - narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), - narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 6.Minimalne wymagania dotyczące edytora tekstu to funkcjonalności jakie oferuje Microsoft Office Word 2019 lub równoważne. 7.Minimalne wymagania dotyczące arkusza kalkulacyjnego to funkcjonalności jakie oferuje Microsoft Office Excel 2019 lub równoważne. 8.Minimalne wymagania dotyczące narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji to funkcjonalności jakie oferuje Microsoft Office PowerPoint 2019 lub równoważne. 9.Minimalne wymagania dotyczące narzędzia do zarządzanie informacją prywatna ( pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) to funkcjonalności jakie oferuje Microsoft Office Outlook 2019 lub równoważne. 10.Dostarczone aplikacje muszą zapewniać pełną zgodność z aplikacjami pakietu Office,bez konieczności dodatkowego formatowania lub konwertowania dokumentów. 11.Wyżej wymienione aplikacje muszą być zawarte w pakiecie oraz posiadać dożywotnią licencję na użytkowanie. 12.Licencja musi zostać dodana do aktualnie posiadanego przez Zamawiającego konta w usłudze Microsoft Volume Licensing Service Center. b)Licencja dostępowa Microsoft Exchange Standard CAL 2016 OPL NL Gov UsrCAL lub równoważne – 15 szt. Minimalne wymagania dotyczące licencji dostępowej Microsoft Exchange Server 2016 lub równoważne: 1.Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 2.Do licencji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 3.Ilość licencji dostępowych dla użytkowników w ilości 15 sztuk. 4.Wyżej wymieniona licencja musi być zawarta w pakiecie oraz posiadać dożywotnią licencję na użytkowanie. 5.Licencja musi zostać dodana do aktualnie posiadanego przez Zamawiającego konta w usłudze Microsoft Volume Licensing Service Center. c) Licencja dostępowa do Microsoft MS Windows Server CAL 2016 Polish 5 Clt User CAL lub równoważne – 150 szt. Minimalne wymagania dotyczące licencji dostępowej Microsoft Windows Server CAL 2016 per User lub równoważne: 1.Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 2.Do licencji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 3.Ilość licencji dostępowych dla użytkowników w ilości 150 sztuk. 4.Wyżej wymieniona licencja musi być zawarta w pakiecie oraz posiadać dożywotnią licencję na użytkowanie. 5.Licencja musi zostać dodana do aktualnie posiadanego przez Zamawiającego konta w usłudze Microsoft Volume Licensing Service Center.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: zakup i dostawa oraz wdrożenie serwera wraz z licencją Vmware
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i dostawa oraz wdrożenie serwera wraz z licencją Vmware – 1 szt. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1C do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48820000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: zakup i wdrożenia dysków do macierzy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i wdrożenie dysków do macierzy – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1D do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30234000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: