Ogłoszenie nr 510110249-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Gdańskie Centrum Informatyczne: USŁUGA UDOSTĘPNIENIA KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI STREF PŁATNEGO PARKOWANIA W GDAŃSKU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542141-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540091961-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdańskie Centrum Informatyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 36770872000000, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza   5, 80-601  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 7688288, e-mail zp@gdansk.gda.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://gci.gdansk.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA UDOSTĘPNIENIA KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI STREF PŁATNEGO PARKOWANIA W GDAŃSKU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/6/U/2020/D
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługa udostępnienia kompleksowego rozwiązania informatycznego (zwanego dalej Systemem) do obsługi stref płatnego parkowania w Gdańsku, realizowana w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego, obejmujące swoim zakresem: 1) Zamówienie podstawowe: a) Komponent 1 – wynajem 17 urządzeń mobilnych (dalej zwanych Urządzeniami) do weryfikacji wniesienia przez posiadaczy pojazdów opłaty za parkowanie, nakładania opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie i wydruku wezwań, b) Komponent 2 – oprogramowanie do urządzeń mobilnych, o których mowa w lit. a, c)Komponent 3 – oprogramowanie do obsługi nałożonych opłat dodatkowych, umożliwiające prowadzenie spraw związanych z tymi opłatami, w tym realizację procedury windykacyjnej, d)Komponent 4 – oprogramowanie umożliwiające składanie za pośrednictwem formularza www pism dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie, a także pozwalające na elektroniczne rozpatrywanie wniesionych pism i komunikację z osobami wnoszącymi pisma, e) Komponent 5 – oprogramowanie do wystawiania i zarządzania abonamentami oraz kartami potwierdzającymi określone prawo dot. parkowania w Strefie, umożliwiające jednocześnie zakup abonamentów za pośrednictwem strony www, f) wdrożenie przedmiotu zamówienia, w tym integrację z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, szkolenia i przekazanie dokumentacji, g) usługę utrzymania w zakresie serwisu, h) usługę utrzymania w zakresie rozwoju. 2) Zamówienie opcjonalne: a) usługa modyfikacji Oprogramowania stanowiącego Komponenty wymienione w pkt 1 lit. a-e powyżej, b) zwiększenie liczby Urządzeń wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. a, o maksymalną liczbę 17 dodatkowych Urządzeń, c) wydłużenie okresu realizacji Umowy o maksymalnie dodatkowe 6 miesięcy, d) wykupienie Urządzeń po upływie 18 miesięcy ich użytkowania lub na zakończenie Umowy, e) usługi dodatkowe, mające na celu zapewnienie ciągłości pracy Urządzeń.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32427000-2

Dodatkowe kody CPV: 72250000-2, 30213100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 763018.60
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mobile Traffic DATA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drużbickiego 11
Kod pocztowy: 61-693
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 977896.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 977896.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 977896.14
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.