Ogłoszenie nr 510110132-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju: Dostawa oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie12.4 - Kształcenie zawodowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZ i O w Biłgoraju”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545786-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 95036901400000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  94, 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6882000, 6882006, e-mail zamowienia@bilgorajski.pl, faks 846882009.
Adres strony internetowej (url): www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.273.13.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZ i Ow Biłgoraju” do pracowni projektowania i estetyki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 39712200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843)Zamawiający Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju unieważnia postępowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 12 -Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 -Kształcenie zawodowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZ i O w Biłgoraju”na dostawę oprogramowania do pracowni projektowania i estetyki w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ponieważ w terminie złożenia ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.