Ogłoszenie nr 510110029-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Komenda Stołeczna Policji: Dostawa komputerów przenośnych biurowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537747-N-2020 z dnia 2020-05-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Stołeczna Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 01212648200000, ul. ul. Nowolipie  2, 00-150  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (47) 7238608 , e-mail zamowienia@ksp.policja.gov.pl, faks (47) 723-76-42.
Adres strony internetowej (url): www.policja.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów przenośnych biurowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP-2758/20/146/Ł
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 22 sztuk komputerów przenośnych biurowych wraz z systemami operacyjnymi i pakietami biurowymi. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do dokumentacji zamówienia oraz Rozdz. XVII dokumentacji zamówienia. 3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a)dostawy komputerów do obiektów, o których mowa w pkt 8 Rozdz. II dokumentacji zamówienia; b)rozładunku dostarczonych komputerów i umieszczenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4.Wykonawca udzieli na komputery 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego dostawy. 5.Zamawiający wymaga, aby dostarczone komputery: a)były oznakowane znakiem CE, fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem; b)były umieszczone w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym je przed uszkodzeniami mechanicznymi; c)posiadały parametry techniczno-funkcjonalne nie gorsze niż wskazane w Załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia; d) były wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą; e)pochodziły z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89430.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MBA System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Odlewnicza nr 7
Kod pocztowy: 03-231
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 126559.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 126559.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126559.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.