Ogłoszenie nr 510109856-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Województwo Mazowieckie: Usługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 523718-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Mazowieckie, Krajowy numer identyfikacyjny 15528910000000, ul. Jagiellońska  26, 03-719  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 59 79 100, e-mail zamowienia@mazovia.pl, faks 22 31 41 670.
Adres strony internetowej (url): www.mazovia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CG-I.ZP.U.272.18.2020.LB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje powiaty: płocki, miasto Płock, warszawski zachodni oraz w zakresie wybranych inwestycji drogowych: garwoliński, otwocki, pruszkowski, grodziski i żyrardowski. 2. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia może przeznaczyć kwotę nie wyższą niż 300 000,00 PLN brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych i 00/100)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72310000-1

Dodatkowe kody CPV: 72320000-4, 72314000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243001.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. K. Łowińskiego 7E
Kod pocztowy: 31-752
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 279210.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 279210.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 430500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.