Ogłoszenie nr 510109811-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego: Zakup dostępu sieciowego do baz danych OECD/IEA dla konsorcjum akademickiego na rok 2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Centralna Biblioteka Statystyczna
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Politechnika Białostocka
Politechnika Warszawska
Polski Instytut Ekonomiczny
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Gdański - Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Ekonomii
Uniwersytet Opolski

Informacje dodatkowe:
Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do bazy OECD/IEA na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 12580000000000, ul. ul. Pawińskiego  , 02-106  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 749 100, e-mail zp@icm.edu.pl, faks 228 749 115.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających. Umowę zawarł Uniwersytet Warszawski. Producent baz OECD/IEA wyznaczył firmę Akme Archive na swojego przedstawiciela posiadającego wyłączność na sprzedaż dostępu do baz dla wszystkich instytucji w Polsce (w załączeniu oświadczenie producenta o wyłączności). Zakup dostępu do baz OECD/IEA będzie realizowany na podstawie umowy zawartej przez ICM z Akme Archive oraz umów zawartych przez poszczególnych uczestników konsorcjum z Akme Archive. Umowa pomiędzy ICM i Akme Archive określa uczestników konsorcjum oraz koszty dostępu dla każdego uczestnika. Umowa ta stanowi także, że koszty dostępu będą pokrywane w 50% ze składek wpłacanych przez uczestników konsorcjum do Akme Archive oraz w 50% z dofinansowania z dotacji Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) wpłacanego przez ICM do Akme Archive. Umowy zawarte przez Akme Archive z poszczególnymi uczestnikami określają szczegółowe zasady dostępu oraz fakturowania i płatności składek.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup dostępu sieciowego do baz danych OECD/IEA dla konsorcjum akademickiego na rok 2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ICM-361-16/2019/WR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do pakietu baz danych OECD iLbrary, w tym bazy IEA (OECD/IEA). Bazy OECD/IEA są produkowane przez międzynarodową organizację Organisation for Ecomonic Cooperation and Development i udostępniane on-line na serwerze producenta. Bazy te zawierają pełnotekstowe serie wydawnicze („Working Papers”), książki, raporty i dane statystyczne o krajach stowarzyszonych w OECD i innych. Baza IEA zawiera dane dostarczane przez International Energy Agency i jest zamawiana opcjonalnie przez zainteresowanych uczestników konsorcjum. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do bazy OECD/IEA na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72320000-4

Dodatkowe kody CPV: 72320000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 422433.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Akme Archive Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Niemcewicza 26/17
Kod pocztowy: 02-306
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 97704
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97704
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97704
Waluta: EUR
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wyłącznego dystrybutora dostępu do baz danych OECD/IEA dla wszystkich instytucji w Polsce. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez Akme Archive jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie dystrybucji bazy OECD/IEA, na co producent przedłożył stosowne oświadczenie. Baza OECD/IEA może być udostępniana tylko z serwera należącego do producenta, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tego zasobu i decyduje o sposobie dystrybucji. Baza OECD/IEA stanowi jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę bazy i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Baza OECD/IEA ma charakter specjalistyczny i stanowi unikalny zestaw danych naukowych chroniony prawami autorskimi, co powoduje, że nie może być zastąpiona zasobami innego producenta, ani nie istnieje rozsądna alternatywna metoda pozyskania tych danych. Zakup bazy OECD/IEA jest dofinansowywany przez MNiSW od 2006 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.