Ogłoszenie nr 510109761-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX - Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538493-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27685400000000, ul. ul. 3 Maja  19, 35-030  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 535 278, e-mail sekretariat@muzeum.rzeszow.pl, faks 178 536 084.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX - Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-26/5/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i ewentualny montaż poniższych przedmiotów, z podziałem na trzy części: Część 1: 1. Regały magazynowe i biurowe – 238 szt. Część 2: 1. Dwusegmentowa szafka metalowa ubraniowa – 1 szt. 2. Drabina aluminiowa uniwersalna z adaptacją do postawienia na schodach – 1 szt. 3. Aluminiowe schodki przystawne trzystopniowe – 3 szt. 4. Drabina 7-stopniowa – 1 szt. 5. Wieszak metalowy wolnostojący na kółkach z hamulcem – 2 szt. 6. Składany wózek platformowy - 2 szt. 7. Pompa zanurzeniowa z zatapialna do wody brudnej i czystej – 1 szt. 8. Przedłużacz bębnowy 50m 230v – 1 szt. 9. Wąż ogrodowy 50 m z PCV (z oplotem) 1/2” - 1 szt. 10. Dmuchawa do liści akumulatorowa z akumulatorem – 1 szt. 11. Wiertarko-wkrętarka dwubiegowa razem z akumulatorem – 1 szt. 12. Odśnieżarka spalinowa – 1 szt. 13. Myjka ciśnieniowa elektryczna – 1 szt. 14. Stół biurowy składany – 8 szt. 15. Krzesło składane - 30 szt. 16. Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy - 2 szt. 17. Stojak na worki na śmieci - 1 szt. 18. Telefon stacjonarny bezprzewodowy - 1szt. 19. Czajnik elektryczny - 1 szt. 20. Termometr-higrometr cyfrowy - 6 szt. 21. Lampa warsztatowa LED – 1 szt. 22. Kosz na śmieci - 2 szt. 23. Osuszacz przemysłowy – 1 szt. 24. Osuszacz powietrza – 2 szt. 25. Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania – 3 szt. 26. Zestaw narzędzi warsztatowych w walizce – 1 szt. 27. Odkurzacz uniwersalny - 1 szt. 28. Bezdotykowy dozownik mydła - 2 szt. 29. Pojemnik na papier toaletowy jumbo – 1 szt. 30. Suszarka do rąk - 2 szt. 31.Fotel biurowy obrotowy - 2 szt. 32. Wycieraczka podłogowa gumowa – 3 szt. 33. Apteczka ścienna – 1 szt. 34. Gaśnica GP 6 kg typ ABC – 6 szt. 35. Tablica korkowa – 2 szt. 36. Szczotka ogrodowa - 2 szt. 37. Szczotka do czyszczenia kostki brukowej – 1 szt. 38. Miotła do wnętrz – 1 szt. 39. Zestaw zmiotka/szufelka – 1 szt. 40. Łopata do śniegu – 1 szt. 41. Grabie do liści metalowe z trzonkiem – 1 szt. 42. Grabie ogrodowe – 1 szt. 43. Zbijak do lodu 20 cm - 1 szt. 44. Pudełka tekturowe o wymiarach 23 cm (szerokość) x 30 cm (długość) x 9,5 cm (wysokość). Ilość: 300 szt. 45. Pudełka tekturowe o wymiarach 23 cm (szerokość) x 30 cm (długość) x 19,5 cm (wysokość). Ilość: 200 szt. 46. Pudełka tekturowe o wymiarach 46 cm (szerokość) x 30 cm (długość) x 19,5 cm (wysokość). Ilość: 100 szt. 47. Kosze wiklinowe – 2 szt. 48. Kosze wiklinowe: 2 szt. 49. Miednica gospodarcza: 1 szt. 50. Miednica gospodarcza: 1 szt. 51. Miednica gospodarcza: 1 szt. 52. Stół roboczy 1000x1450x450mm: 1 szt. 53. Stół roboczy 850x1250x600mm: 1 szt. 54. Stół roboczy 2000x800x500mm: 1 szt. 55. Drewniany blat kuchenny o wymiarach 1100x600x800mm: 1 szt. 56. Drewniany blat kuchenny o wymiarach 1300x600x800 mm: 1 szt. 57. Stół o wymiarach 1200x600x800 mm: 1 szt. 58. Krzesło: 3 szt. 59. Biurko drewniane: 1 szt. Część 3: 1. Komputer stacjonarny z monitorem wraz z oprogramowaniem: 2 szt. 2. Komputer przenośny z oprogramowaniem: 4 szt. 3. Skaner płaski A3: 2 szt. 4. Urządzenie wielofunkcyjne A4: 2 szt. 5. Urządzenie wielofunkcyjne A3: 1 szt. 6. Zestaw 8 szt. kamer IP wraz z rejestratorem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „SOPZ”) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39141100-3

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30216110-0, 48000000-8, 42962000-7, 44617100-9, 20521100-5, 44613400-4, 39141300-5, 44423200-3, 39136000-4, 34912100-4, 43134100-2, 31224810-3, 16160000-4, 42999100-6, 42652000-1, 39237000-2, 42924740-8, 39121200-8, 39121000-6, 39112000-0, 34928480-6, 32552110-1, 39710000-2, 38412000-6, 31500000-1, 39721320-1, 42514200-4, 44512940-3, 39713430-6, 39831700-3, 39712300-9, 39111100-4, 39530000-6, 33141623-3, 35111300-8, 30195000-2, 39224300-1, 44511000-5, 44511300-8, 37481000-3, 30142000-6, 32333100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49980.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ROL-MOT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: marketing@rolmot.pl
Adres pocztowy: ul. Czachowskiego 29
Kod pocztowy: 27-310
Miejscowość: Ciepielów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61475.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61475.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449074.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40254.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „Pracownia Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz Marta Skarbiecka”
Email wykonawcy: meble@ascad.pl
Adres pocztowy: al. Armii Krajowej 4A
Kod pocztowy: 35-307
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 49513.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49513.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 407745.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66570.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „FHU INTERSELL WALDEMAR PŁONKA”
Email wykonawcy: biuro@intersell.biz
Adres pocztowy: ul. Jesionowa 17a
Kod pocztowy: 42-525
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81881.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81881.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 127920.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.