Ogłoszenie nr 510109607-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Gmina Olsztyn: Dostawa oprogramowania do symulacji komputerowej w budynku warsztatu bryła A Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: w ramach projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów”, w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działanie 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.1 – „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wg zawartej umowy Nr RPWM.09.03.01-28-0001/17-00 z dn. 22.12.2017 r.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528850-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540074212-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Pawła II  1, 10-101  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu, faks 895 349 375.
Adres strony internetowej (url): http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3191/dostawy/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania do symulacji komputerowej w budynku warsztatu bryła A Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.11.2020.b
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do symulacji komputerowej jako wyposażenia pomieszczeń bryły „A” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 61, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, tj.: 1) Część I – oprogramowanie do projektowania wektorowego grupa I 2) Część II – oprogramowanie do symulacji komputerowej 3) Część III – oprogramowanie do projektowania wektorowego grupa II 4) Część IV – oprogramowanie PLC 5) Część V – oprogramowanie do symulacji pracy obrabiarek 3. Szczegółowy zakres wskazany jest w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Oprogramowanie do projektowania wektorowego grupa I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843./ nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Oprogramowanie PLC
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843./ nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Oprogramowanie do symulacji pracy obrabiarek
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843./ nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Oprogramowanie do projektowania wektorowego grupa II
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena oferty najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.