Ogłoszenie nr 510109568-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Gmina Jastarnia: Organizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami na terenie Gminy Jastarnia w sezonach letnich 2020-2023

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538631-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540083607-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jastarnia, Krajowy numer identyfikacyjny 19167548000000, ul. ul. Portowa  24, 84-140  Jastarnia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, e-mail referatrozwoju@jastarnia.pl, faks 58 6752176.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastarnia.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami na terenie Gminy Jastarnia w sezonach letnich 2020-2023
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zorganizowaniu i administrowaniu strefą płatnego parkowania na drogach publicznych oraz płatnymi parkingami w miejscowościach: Kuźnica, Jastarnia, Jurata, zwaną dalej "strefą płatnego parkowania" lub "SPP" oraz płatnymi parkingami, w granicach i na zasadach określonych uchwałą w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania z późniejszymi zmianami oraz uchwałą w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Jastarnia zwanymi dalej "uchwałami", a w szczególności: 1) opracowanie dla płatnych parkingów oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego w przypadku wprowadzenia zmian do sezonowej SPP z uwzględnieniem zwolnionych z poboru opłat miejsc dla osób niepełnosprawnych, 2) montaż przed letnim sezonem wakacyjnym i demontaż po sezonie stanowiącego własność Zamawiającego oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego stanowiącego własność Wykonawcy i tablic informacyjnych w związku z wprowadzeniem sezonowej strefy płatnego parkowania obejmującej ok. 1.010 miejsc postojowych, 3) montaż przed sezonem i demontaż po sezonie letnim stanowiących własność Wykonawcy automatów do sprzedaży biletów (parkomatów), w liczbie wynikającej z wielkości SPP, przy założeniu, że każdy parkomat obsługuje od 15 do 25 miejsc postojowych, 4) obsługa SPP, w tym zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie w miejscowości Jastarnia własnym staraniem i na koszt własny biura SPP, 5) wdrożenie komputerowego systemu kontroli wniesionych i niewniesionych opłat za parkowanie oraz przeszkolenie w jego obsłudze dwóch pracowników Zamawiającego i przekazanie nieodpłatnie systemu do użytkowania Zamawiającemu na okres do 30.09.2028 r., 6) zatrudnienie nie mniej niż czterech kontrolerów oraz odpowiedniej liczby pracowników administracyjnych SPP i wyposażenie ich w środki niezbędne do realizacji obsługi, 7) przekazanie Zamawiającemu opłat za postój w SPP wraz z dokumentacją SPP do celów rozrachunkowych z Zamawiającym oraz dokumentacją nieuiszczonych opłat dodatkowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63712400-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 600000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: City Parking Group S. A.
Email wykonawcy: centrala@citypg.pl
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 3
Kod pocztowy: 86-300
Miejscowość: Grudziądz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 631556.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 631556.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 840642.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.