Ogłoszenie nr 553302-N-2020 z dnia 2020-06-22 r.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: Dostawa infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, krajowy numer identyfikacyjny 27159080400000, ul. Kossutha  6 , 40-844  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 254 60 31 wew. 249 lub 239, e-mail zamowienia@ietu.pl, ietu@ietu.pl, faks 32 2541717.
Adres strony internetowej (URL): https://ietu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ietu.pl/kategoria-zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ietu.pl/kategoria-zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania.
Numer referencyjny: ZP/12/PN/BR-2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu InfoSMOG-MED. Realizacja zamówienia obejmuje dostawę: • 2 szt. serwera z wirtualizatorem i systemem operacyjnym; • 2 szt. macierzy dyskowej; • 2 szt. przełącznika FC; • 4 szt. zasilaczy awaryjnych; • biblioteki taśmowej; • 2 szt. przełącznika sieciowego; • NAS • szafy serwerowej; • systemu backupowego; W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji dostarczonej infrastruktury serwerowej oraz jej integracji z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą. Wraz z oferowanym oprogramowaniem wykonawca dostarczy licencje dostępowe. Szczegółowe wymagania dotyczące licencji zawarte są w Specyfikacji techniczno – cenowej, która stanowi Załącznik Nr 1.1. do SIWZ. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: • Zabudowanie sprzętu w szafach serwerowych w dwóch serwerowniach (głównej i zapasowej) zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. • Dostarczenie wszystkich niezbędnych akcesoriów i urządzeń (w tym kabli, wkładek, organizerów, listew zasilających i innych) niezbędnych do poprawnego połączenia i montażu wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot dostawy z urządzeniami sieciowymi zamawiającego. • Skonfigurowanie przełączników SAN FC, serwerów oraz macierzy w sposób zapewniający wysoką dostępność (wielościeżkowość, redundancja). • Podłączenie i skonfigurowanie biblioteki taśmowej w środowisku FC. • Skonfigurowanie macierzy w środowisku SAN FC (konfiguracja wolumenów, mapowanie hostów). • Podłączenie macierzy umieszczonej w serwerowni zapasowej do przełącznika FC umieszczonego w serwerowni głównej z wykorzystaniem 4 par światłowodów (wielo lub jednomodowych) i patchpaneli posiadanych przez Zamawiającego. • Konfiguracja replikacji maszyn wirtualnych zapisanych na macierzy podstawowej na macierz zapasową. W przypadku oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych wymagana jest konfiguracja backupu umożliwiająca prawidłowe odtworzenie maszyn wirtualnych na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików. • Konfiguracja serwera do monitorowania środowiska wirtualnego – alarmy, diagnostyka, generowanie raportów powiadamianie, wizualizacja graficzna środowiska wirtualnego. Oprogramowanie powinno współpracować z oprogramowaniem do backupu celem raportowania statusu backupu. • Konfiguracja zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania do bezpiecznego zamykania klastra w przypadku zaniku napięcia wraz z testami. • Konfiguracja dostarczonych przełączników sieciowych i zestawienie ich w stos przy użyciu dedykowanych portów stackujących (Zamawiający wyklucza stackowanie przy użyciu portów uniwersalnych 1Gb lub 10Gb Ethernet). • Konfiguracja VLAN’ów oraz agregacja łączy w stosie Zamawiającego oraz w oferowanej infrastrukturze. • Podłączenie infrastruktury do stosu Zamawiającego w sposób redundantny stosując agregację łączy/portów z wykorzystaniem co najmniej 4 par portów 1Gb Ethernet i okablowania kategorii 6. • Podłączenie serwerów i NAS do przełączników sieciowych stanowiących przedmiot dostawy w sposób redundantny stosując agregację łączy/portów z wykorzystaniem dwóch portów 10Gb Ethernet w każdym z urządzeń oraz portów 1Gb Ethernet. • Wykonanie separacji sieci (lokalnej i zewnętrznej) na dostarczonym przełączniku z wykorzystaniem VLAN. • Podłączenie wszystkich portów zarządzających do przełączników sieciowych. • Uruchomienie centralnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji, pozwalającej na konfigurowanie i monitorowanie poprawności pracy środowiska wirtualnego (backup VM, diagnostyka zasobów, aktualizacja). • Przeprowadzenie testów diagnostycznych i symulacji awarii potwierdzających poprawność działania backupu, odporność na awarię redundantnych komponentów (macierz, przełącznik FC, kontrolery FC, serwery) oraz utratę zasilania. • Migrację maszyn wirtualnych zainstalowanych w środowisku VMware 6.7 posiadanych przez zamawiającego. • Instalację i konfigurację kontrolera domeny wraz z konfiguracją reguł zaufania z główną domeną opartą o Windows Server pod nadzorem zamawiającego. • Konfigurację nowej klasy adresowej i reguł dostępu oraz dostępu VPN zintegrowanego z domeną na urządzeniu brzegowym FortiGate 200E pod nadzorem Zamawiającego. • Konfiguracja backupu maszyn wirtualnych zainstalowanych/przeniesionych na serwery stanowiące przedmiot dostawy na bibliotekę taśmową zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. • Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis wykonanej instalacji. • Przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla 3 administratorów z zakresu obsługi dostarczonego wirtualizatora w wymiarze 5x7 godzin. • Przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla 3 administratorów z zakresu obsługi dostarczonego systemu backupowego w wymiarze co najmniej 3x7 godzin. • Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego wirtualizatora musi zawierać w szczególności zagadnienia takie jak: o omówienie dostarczonego rozwiązania o omówienie adapterów sieci wirtualnej o porównanie rodzajów wirtualnych dysków o tworzenie, uruchamianie i usuwanie maszyn wirtualnych o opis architektury rozwiązania o omówienie sposobu komunikacji hostów maszyn wirtualnych z wirtualiztorem o identyfikacja usług, elementów i modułów wirtualizatora o zasady kontroli dostępu o stworzenie harmonogramu kopii zapasowej o przywrócenie ustawień systemu z kopii zapasowej o konfiguracja i zarządzanie sieciami wirtualnymi o konfiguracja wirtualnego switcha oraz tworzenie zasad balansowania ruchem sieciowym o użycie WLAN-ów ze switchami o konfiguracja i zarządzanie wirtualną pamięcią masową o używanie w hostach ESXi pamięci masowych opartych o iSCSI, NFS oraz Fibre Channel o szyfrowanie danych o zarządzanie maszynami wirtualnymi o tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą szablonów oraz klonów o modyfikowanie, zarządzanie i usuwanie maszyn wirtualnymi o klonowanie maszyn wirtualnej o aktualizacja maszyn wirtualnych do najnowszej wersji o omówienie migracji maszyn wirtualnych o tworzenie i zarządzanie snapshotami maszyny wirtualnej o monitorowanie i zarządzanie zasobami o koncepcja CPU oraz pamięci w wirtualnym środowisku o konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów o opis metod optymalizacji CPU i użycia pamięci o tworzenie i używanie alarmów do raportowania warunków lub zdarzeń o budowa klastra High Availability (HA) o konfiguracja i zarządzanie klastrem HA o budowanie zależności między aplikacjami podczas awarii o monitorowanie klastra HA o omówienie metod aktualizacji wirtualizatora • Szkolenie z zakresu obsługi systemu backupowego musi zawierać w szczególności zagadnienia takie jak: o najważniejsze cechy rozwiązania o metody tworzenia kopii zapasowych o dodawanie serwerów o dodawanie repozytoriów kopii zapasowych o tworzenie kopii zapasowej konfiguracji o prezentacja interfejsu użytkownika o definiowanie zadań ochrony (backupu) o definiowanie zadań klonowania maszyn wirtualnych o odtwarzanie danych na poziomie plików o odtwarzanie danych na poziomie całej wirtualnej maszyny o powielanie kopii zapasowej w zapasowej lokalizacji o omówienie replikacji o omówienie przełączania w tryb awaryjny o omówienie powrotu po awarii o monitoring systemu o identyfikacja przyczyn problemu Zamawiający wymaga aby: • Oprogramowanie do wirtualizacji i oprogramowanie systemowe musi zostać sprzedane jako całość razem z serwerami (Pozycja 1 zamówienia). • Wykonawca dostarczył dokumentację techniczną producenta, specyfikację techniczną producenta lub instrukcję obsługi producenta, w postaci papierowej, plików pdf lub linków do dokumentów na stronach producenta potwierdzającą spełnianie wymagań przedstawionych w Specyfikacji Techniczno-Cenowej. Dostarczone dokumenty muszą być opracowane w języku polskim lub angielskim. • Prace związane z instalacją i konfiguracją wirtualizatora, a także szkoleniem przeprowadzała osoba posiadająca co najmniej certyfikaty VMware Certified Professional Data Center Virtualization oraz VMware Certified Professional Network Virtualization lub równoważne, w zależności od dostarczonego rozwiązania. Certyfikat musi być zgodny z dostarczonym oprogramowaniem. • Prace związane z instalacją i konfiguracją systemu backupowego, a także szkoleniem przeprowadzała osoba posiadająca co najmniej certyfikat Veeam Certified Enginner lub równoważny, w zależności od dostarczonego rozwiązania. Certyfikat musi być zgodny z dostarczonym oprogramowaniem. • Prace związane z konfiguracją i integracją dostarczonego systemu operacyjnego z domeną na urządzeniu brzegowym Zamawiającego prowadziła osoba posiadająca certyfikat co najmniej Microsoft Certified Solutions Associate w zakresie Windows Server oraz ewentualnie równoważny - w zależności od dostarczonego rozwiązania. • Instalacja infrastruktury, pełna konfiguracja oraz szkolenia powinny zostać przeprowadzone w normalnych godzinach pracy Zamawiającego tj. między godz. 7:00 a 17:00 pod nadzorem personelu Zamawiającego. Prace nie powinny trwać dłużej niż 8 godzin dziennie. • Szkolenia rozpoczęły się niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający dopuszcza zamiast przeprowadzenia szkoleń dostarczenie Voucherów na certyfikowane szkolenia „VMware vSphere: Install, Configure, Manage” (lub równoważne w zależności od dostarczonego rozwiązania) oraz „Veeam Backup & Replication – Instalacja, Konfiguracja i Administracja” (lub równoważne w zależności od dostarczonego systemu backupowego). Vouchery muszą mieć możliwość zrealizowania w ośrodkach szkoleniowych w Katowicach. • Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot dostawy były ze sobą w pełni kompatybilne. • Poszczególne elementy Systemu były rozmieszczone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego tj.: o serwery (poz. 1), podstawowa macierz dyskowa (poz. 2), przełączniki FC (poz. 4), zasilacze awaryjne (poz. 6), biblioteka taśmowa (poz. 7), przełączniki sieciowe (poz. 8), zasilacze awaryjne (poz. 5) oraz NAS (poz. 9) powinny być umieszczone w szafie serwerowej w serwerowni numer 1 o zapasowa macierz dyskowa (poz. 3) powinna być umieszczone w szafie serwerowej w serwerowni nr.2 – infrastrukturę informatyczną w postaci przełączników i zasilaczy awaryjnych dostarczy Zamawiający. • Serwery i macierze miały możliwość rozbudowy przez okres co najmniej 3 lat od momentu zakupu • Wszystkie przedmioty dostawy miały zapewnioną dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 3 lat. • Zamawiający wymaga, aby wszystkie zasilacze urządzeń umieszczonych w serwerowni numer 1 (zgodnie z opisem powyżej) podłączone były do oferowanych zasilaczy UPS w sposób redundantny. Moc rzeczywista dobranych UPS powinna być wystarczająca do obsłużenia wszystkich podłączonych urządzeń pracujących z maksymalnym obciążeniem. Szacowanie maksymalnego obciążenia powinno opierać się o znamionową moc zasilaczy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opisu/schematu połączeń urządzeń i UPS wraz ze wskazaniem mocy poszczególnych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 tabeli parametrów technicznych w zakresie nazwy proponowanych urządzeń / oprogramowania, oraz potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności oferowanych urządzeń / oprogramowania. Pozostawienie kolumny 4 bez opisu skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dla oferowanych serwerów dostępna była ogólnopolska infolinia techniczna producenta serwera, na który można zgłaszać usterki. Zamawiający wymaga, aby została zapewniona możliwość rozbudowy serwerów (poz. 1 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) i systemów pamięci masowych (poz. 2,3 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) oraz dostępność części zamiennych dla wyżej ww. urządzeń przez okres co najmniej 3 lat od momentu odbioru przedmiotu zamówienia, po cenach wynikających z aktualnych cenników. Lokalizacja infrastruktury powinna być zdywersyfikowana, aby ograniczyć ryzyko utraty danych w wyniku pożaru lub katastrofy budowlanej. Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zamawiający dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. Wskazanie przez zamawiającego w SIWZ marki, numeru katalogowego lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W celu potwierdzenia, że oferowane Urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego, w szczególności parametry techniczne oraz funkcjonalności opisane w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1.1. do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą dokumentację techniczną producenta, specyfikację techniczną producenta lub instrukcję obsługi producenta, w postaci papierowej, plików pdf lub linków do dokumentów na stronach producenta. Dostarczone dokumenty muszą być opracowane w języku polskim lub angielskim. Zamawiający wymaga aby gwarancja udzielona na serwery (poz. 1 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), przełączniki (poz. 4 i 8 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ) oraz systemy pamięci masowych (poz. 2,3,7 oraz 9 w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ), wynosiła co najmniej 3 lata.

II.5) Główny kod CPV: 48822000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30233141-1
31214100-0
72228000-9
48460000-0
48461000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż: • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy wraz z wdrożeniem i konfiguracją serwerów i macierzy, z czego co najmniej jedna powinna obejmować wdrożenie systemu wirtualizacji, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 16.1. SIWZ z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz wykazu, o którym mowa w pkt. 16.2.1. • dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie realizowała zadania związane z instalacją i konfiguracją infrastruktury serwerowej, o poniżej wskazanym doświadczeniu i kwalifikacjach: o wykonał/a w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej dwie instalacje i konfiguracje serwerów oraz macierzy, z czego co najmniej jedna obejmowała instalację i konfigurację systemu wirtualizacji. o posiadająca co najmniej certyfikaty VMware Certified Professional Data Center Virtualization oraz VMware Certified Professional Network Virtualization lub równoważne, w zależności od dostarczonego rozwiązania. Certyfikat musi być zgodny z dostarczonym oprogramowaniem. o posiadająca co najmniej certyfikat Veeam Certified Enginner lub równoważny, w zależności od dostarczonego rozwiązania. Certyfikat musi być zgodny z dostarczonym oprogramowaniem. o posiadająca certyfikat co najmniej Microsoft Certified Solutions Associate w zakresie Windows Server oraz ewentualnie równoważny - w zależności od dostarczonego rozwiązania. W razie zgłoszenia zespołu osób do realizacji zadania związanego z instalacją i konfiguracją infrastruktury serwerowej wymogi wskazane w pkt 15.1.3.2.1. – 15.1.3.2.4. SIWZ spełniać powinien cały zespół łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 16.1. SIWZ z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazu, o którym mowa w pkt. 16.2.2. SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, • aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w ust. 16.2.1, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca wraz z ofertą składa: • aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (Część C) do SIWZ. • opis połączeń oferowanych urządzeń i zasilaczy awaryjnych. Wzór zestawienia zawierającego opis połączeń oferowanych urządzeń i zasilaczy awaryjnych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; • dokumentację techniczną producenta, specyfikację techniczną producenta lub instrukcję obsługi producenta, w postaci papierowej, plików pdf lub linków do dokumentów na stronach producenta potwierdzającą spełnianie wymagań przedstawionych w Specyfikacji Techniczno-Cenowej. Dostarczone dokumenty muszą być opracowane w języku polskim lub angielskim.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składając ofertę na I część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena50,00
Gwarancja na serwery, przełączniki oraz systemy pamięci masowych10,00
Dostępność części zamiennych dla serwerów i systemów pamięci masowych30,00
Wartość wynagrodzenia za świadczenia realizowane po odbiorze przedmiotu zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może nastąpić w następujących okolicznościach: • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron – zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy; • zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług; • zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie; – zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, stan wyjątkowy. • zmiany podwykonawcy, jeżeli strony zastrzegły wykonanie umowy przy udziale podwykonawców; • w zakresie modelu oferowanego urządzenia (wersji oprogramowania) z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku gdy oferowany model urządzenia (wersja oprogramowania) został wycofany z dystrybucji i zastąpiony modelem (wersją) należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model (wersja) oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; • zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni, liczonych od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1.1 umowy, przewidzianego na zrealizowanie dostawy urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH