Ogłoszenie nr 537450-N-2020 z dnia 2020-06-22 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: Reorganizacja pracowni komputerowej w budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27762086000000, ul. ul. Raciborska  37 , 40-074  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 758 77 01, e-mail asp@asp.katowice.pl, faks 32 758 77 01.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.asp.katowice.pl/artykuly/393/postepowania-pow-30-000-euro
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Publiczna Szkoła Wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.asp.katowice.pl; https://e-ProPublico.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://e-ProPublico.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice Dział Administracyjny i Zamówień Publicznych
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Reorganizacja pracowni komputerowej w budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Numer referencyjny: ASP-DAT-ZP-01-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest reorganizacja pracowni komputerowej w budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach polegająca na dostawie szaf teleinformatycznych wraz z osprzętem oraz wykonaniu prac instalacyjnych niezbędnych do uruchomienia stacji roboczych przeniesionych przez Wykonawcę z pracowni komputerowej 212/213 do sąsiedniego pomieszczenia serwerowego i ich montażu w dostarczonych szafach teleinformatycznych, a także zapewnienia prawidłowego działania 18 stacji roboczych. Uwarunkowania wykonania zamówienia W budynku na ulicy Raciborskiej 50 w pomieszczeniu 212/213 funkcjonuje sala komputerowa. W Sali komputerowej obecnie pracuje 11 komputerów / stacji graficznych docelowo będzie to maksymalnie 18 komputerów. Sala jest wyposażona w 9 zestawów gniazd podłogowych i 4 zestawy gniazd zamontowanych na korycie kablowym na ścianie w sąsiedztwie wejścia 213. Każdy zestaw gniazd podłogowych składa się z 4 gniazd sieciowych RJ45 i czterech gniazd elektrycznych. Każdy z 4 zestawów gniazd zamontowanych na korycie kablowym składa się z 2 gniazd elektrycznych i 2 gniazd sieciowych RJ45. Komputery, które pracują w Sali komputerowej, to Supermicro SYS-7048GR-TR https://www.supermicro.com/products/system/4u/7048/sys-7048gr-tr.cfm z zamontowaną kartą graficzną Nvidia GEFORCE® GTX 1080 Ti i w obudowach typu Tower. Do każdej stacji dołączony jest monitor LG 31MU97Z-B podłączony patchcordem DP->mDP https://www.lg.com/pl/wsparcie/produktowe/lg-31MU97Z-B. W Sali komputerowej zamontowany jest na suficie projektor Epson EH-TW5200. Ze względu na hałas jaki generują wentylatory komputerów praca w sali komputerowej (zwana dalej SK) jest uciążliwa. W związku z tym, w ramach niniejszego zamówienia, komputery mają zostać przeniesione do sąsiadującego z SK pomieszczenia 209 tzw. Serwerowni Sali Komputerowej (zwanej dalej SSK). Zarówno SK 212/213 jaki i SSK 209 posiadają podłogę techniczną. W pomieszczeniu SSK znajduje się odpowiedniej mocy klimatyzator oraz rozdzielnia RPK. Obecnie w pomieszczeniu zapewnione są warunki temperatury i wilgotności powietrza, na potrzeby serwerowni mieszczącej 18 stacji komputerowych (założenie: każda stacja komputerowa o mocy 2kW, co daje moc całkowitą 36 kW el.). Zamontowane urządzania klimatyzacyjne zapewnią w okresie letnim w czasie pracy stacji komputerowych temperaturę nieprzekraczającą dla tych stacji dopuszczalną temperaturę pracy 35°C. Producent stacji komputerowych dopuszcza wilgotność względną w zakresie 8 – 90 %. W pomieszczeniu 209 zamontowane są trzy klimatyzatory: - 2 z nich o maksymalnej wydajności chłodniczej 16 kW każdy - montowane jako ścienne na konstrukcji - producent – FUJITSU- typ: ABYG54LRTA – jednostka wewnętrzna AOYG54LATT – jednostka zewnętrzna - 1 montowany jako naścienny o maksymalnej wydajności chłodniczej 3,5 kW producent – FUJITSU typ: ASYG12LMCA (S) - jednostka wewnętrzna AOYG12LMCA – jednostka zewnętrzna Uzupełnieniem instalacji klimatyzacji jest nawiew schłodzonego powietrza przez centralę nawiewną NW4. Jednostki zewnętrzne wszystkich klimatyzatorów zamontowane są na dachu budynku. Klimatyzatory podłączone są do sterownika pracy naprzemiennej Ralph Elektronic typ SPN dedykowanego do pracy naprzemiennej (turnusowej) klimatyzatorów. Rzut oraz zdjęcia pomieszczenia SSK z zaznaczonymi miejscami lokalizacji klimatyzatorów oraz zdjęcie modułu gniazda podłogowego znajduje się w Załączniku nr 9 do SIWZ. Prace będą prowadzone w czynnym - użytkowanym przez Zamawiającego obiekcie. Z uwagi na stan epidemii funkcjonowanie Akademii jest ograniczone. W uczelni podjęto szczególne środki ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-co-V2. Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany do przestrzegania przyjętych we wskazanym wyżej zakresie zasad. I. ZAKRES ZAMÓWIENIA W ramach zamówienia Wykonawca winien dostarczyć szafy teleinformatyczne wraz z wymaganymi urządzeniami i osprzętem oraz wykonać prace instalacyjne niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania 18 stacji roboczych. Jedenaście stacji powinno być przeniesionych przez Wykonawcę z pracowni komputerowej 212/213 do sąsiedniego pomieszczenia serwerowego (obecnie jest 11 komputerów, a docelowo będzie 18, które Zamawiający zakupi w późniejszym okresie). Wykonawca powinien dokonać także montażu i podłączenia komputerów w dostarczonych szafach teleinformatycznych, a także je podłączyć i uruchomić w sposób gwarantujący ich funkcjonowanie. Zadanie to musi zostać wykonane z uwzględnieniem następujących minimalnych wymagań: 1. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie dostawę i montaż sprzętu/urządzeń/osprzętu spełniającego minimalne wymagania, określone w załączniku nr 8 do SIWZ. Ponadto komputery (11 szt.), które zostaną przeniesione przez Wykonawcę z SK powinny zostać zainstalowane w SSK w dostarczonych przez Wykonawcę szafach teleinformatycznych, zapewniających prawidłowe działanie 18 stacji roboczych. Przy doborze szaf należy uwzględnić wysoką wagę komputerów i to że są obecnie w obudowach typu Tower (należy zastosować półki do szaf i umieścić na nich komputery). Każda z szaf teleinformatycznych powinna: - posiadać przestrzeń na montaż okablowania, - być wyposażone w dwa komplety listw zasilających, z których każdy powinien być podłączony do innego źródła zasilania. 2. Z komputerów należy zapewnić przesyłanie/przeniesienie obrazu w jakości UHD 4K 60 Hz, 4 gniazda USB 3.0, włącznik zasilania, sygnalizację stanu komputera (włączony/wyłączony) do SK 212/213. - Do przesyłania USB 3.0 zamawiający wymaga użycia urządzeń aktywnych tzw. extenderów oraz światłowodu. - Monitory należy podłączyć do gniazd podłogowych odpowiednim patchcordem w zależności od zastosowanego gniazda podłogowego. 3. Z jednego komputera (dla prowadzącego) należy również wyprowadzić przenieść do SK sygnał wyjściowy i wejściowy audio. Należy również wyprowadzić dodatkowy sygnał UHD 4k do projektora znajdującego się na suficie SK. 4. W SK należy zainstalować 9 dodatkowych puszek podłogowych w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Każdą puszkę należy doposażyć w 2 gniazda zasilające 230V. Zabezpieczenie obwodów należy wykonać w nowopowstałej Rozdzielni RPK. Maksymalnie 3 puszki podłogowe na obwód. Należy uzupełnić dokumentację techniczną o nowopowstałe punkty. 5. Wszystkie przenoszone gniazda (video, usb, audio dla jednego komputera) należy zakończyć w modułach gniazd podłogowych. Połączenie do projektora zakończyć na suficie nad projektorem. 6. Włączniki oraz sygnalizację stanu komputerów należy umieścić na panelu sterowniczym w jednym miejscu SK wyznaczonym przez zamawiającego. Rozmieszczenie włączników i stanu komputera powinno być rozmieszczone na panelu w taki sposób aby odzwierciedlało rozmieszczenie stanowisk w SK. 7. Należy przewidzieć i wykonać połączenie światłowodowe jednomodowe na 16 włóknach pomiędzy pomieszczeniem SSK 209 a głównym punktem dystrybucyjnym (GPD) tzw. serwerownią pomieszczenie 105, zakończone po obu stronach przełącznicą światłowodową z 8 gniazdami SC/UPC, SM, DUPLEX. 8. Należy zaproponować i zainstalować oraz skonfigurować w jednej z szaf przełącznik sieciowy sieci Ethernet zarządzalny warstwy drugiej L2 wyposażony w minimum 48 portów RJ-45 (1Gb/s), 2 porty SFP+ (10Gb/s), posiadający przepustowość przełączania minimum 70 Gbps, obsługujący standardy komunikacyjne IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x (przykładowe urządzenie Ubiquiti ES-48-LITE lub równoważne pod względem funkcjonalności i sposobu działania) Zaoferowany asortyment powinien być nowy, kompletny i zawierać wszystkie elementy (części składowe, materiały, osprzęt) niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem, których celem jest zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania 18 stacji graficznych w SSK zgodnie z ich przeznaczeniem. 9. Z uwagi na niewielką ilość fizycznego miejsca w rozdzielni RPK, należy dostarczyć i zamontować dodatkowo natynkową rozdzielnię i zasilić ją z RPK. Pożądane miejsce montażu rozdzielni to ściana po prawej stronie obok istniejącej RPK. W rozdzielni RPK należy zamontować rozłącznik główny podłączony do nowej rozdzielni. Nowa rozdzielnia ma posiadać następujące zabezpieczenia oraz spełniać parametry minimalne zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. Z nowej rozdzielni do każdej z szaf należy doprowadzić 3 obwody (każdy obwód zasilany ma być z innej fazy - L1, L2 i L3) i każdy z nich ma być zakończony co najmniej dwoma gniazdami 230V (do koryt PCV). Z nowopowstałej rozdzielni należy wyprowadzić zasilanie w korytach kablowych PCV montowanych do ściany ( min. 3 x 2 x 230 V na każdą szafę). Wszystkie prace instalacyjne winny być wykonane z maksymalnym wykorzystaniem istniejących tras kablowych w korytach oraz szachtach instalacyjnych budynku. Miejsce przebiegu natynkowych tras kablowych wymaga każdorazowego uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym. Prace instalacyjne winny być wykonane zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia. II. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany także do: 1. Dokonania uruchomienia, sparametryzowania (akomodacji) oraz sprawdzenia automatyki i poprawności pracy urządzeń. 2. Wykonania pomiarów: instalacji elektrycznej (pomiar stanu izolacji, impedancji pętli zwarcia, czasu zadziałania wyłącznika różnicowo prądowego) i sieci w części dotyczącej realizowanego zadania - podłączenia stacji roboczych oraz światłowodu pomiędzy SSK (pomieszczeniem 209) a serwerownią (pomieszczeniem 105) w budynku Raciborska 50 (jakości połączeń pomiędzy gniazdami przełącznic w obecności pracowników Zamawiającego oraz dokonać optycznej weryfikacji czystości złącza oraz jego oczyszczenia w przypadku stwierdzenia zabrudzeń.) 3. Sporządzenia protokołu z pomiarów, o których mowa w pkt. 2 potwierdzających możliwość bezpiecznej eksploatacji instalacji i dopuszczającej ją do użytkowania oraz dokumentację powykonawczą ze schematem obrazującym przebieg tras kablowych. 4. Usunięcia pozostałych po wykonaniu robót odpady. III. Gwarancja Wykonawca winien udzielić na:  wykonane prace z zakresu instalacji gwarancji na okres 36 miesięcy,  na dostarczone urządzenia/sprzęt (tj. wymienionych w załączniku nr 8 extenderów i przełącznika sieciowego) gwarancji na okres gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. IV. Zamawiający wymaga, aby sprzęt /osprzęt/ urządzenia, stanowiące przedmiot dostawy w ramach zamówienia był: a) pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodził z ekspozycji i nie były wcześniej prezentowany, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. b) wprowadzony do obrotu, odpowiadał obowiązującym normom i był zgodny z zasadniczymi wymaganiami , tj. posiadał deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela i/lub oznakowany znakiem CE, a w przypadku produktów importowanych spoza UE posiadających oznakowanie bezpieczeństwa klasy B. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia z nazwy sprzęt/urządzenia, zostały określone celem odniesienia do wymaganego przez Zamawiającego standardu oraz zapewnienia bezawaryjnego, niezakłóconego i zgodnego z przeznaczeniem działania sprzętu/urządzeń oraz zapewnienia spełnienia założeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje równoważny asortyment Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca dołączył dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania w zakresie równoważności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.5) Główny kod CPV: 31213300-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32417000-9
32562000-0
31211000-8
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje WIZJĘ LOKALNĄ – ZEBRANIE WYKONAWCÓW w miejscu wykonania zamówienia w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wizja odbędzie się w dniu 25.06.2020 roku. Osoby uczestniczące w wizji są zobowiązane zachować środki ostrożności przewidziane przez Zamawiającego w związku z obowiązującym stanem epidemii.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1/ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie należyte wykonanie co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie szaf serwerowych oraz wykonaniu połączenia światłowodowego o wartości minimum 50 000,- złotych brutto/ łącznie, 2/ wykaże dysponowanie co najmniej 1 osobą, skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia i kierującą pracami instalacyjnymi, posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) WYKAZ DOSTAW - gdzie Wykonawca winien wykazać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie należyte wykonanie co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie szaf serwerowych oraz wykonaniu połączenia światłowodowego o wartości minimum 50 000,- złotych brutto/ łącznie, wraz z załączeniem DOWODÓW określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami tymi mogą być referencje, protokół odbioru lub inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz dostaw powinien być sporządzony według Załącznika nr 3 do SIWZ. b) WYKAZ OSÓB, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, gdzie Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej 1 osobą, skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia i kierującą pracami instalacyjnymi, posiadającą uprawnienia co najmniej budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie. Wykaz powinien być sporządzony według Załącznika nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony Załącznik nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Załącznik stanowi część oferty i w trakcie postępowania nie podlega uzupełnieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, a także w przypadkach określonych w art. 15r USTAWY Z DNIA 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zamawiający przewiduje zmianę osób, skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy pod warunkiem posiadania przez nowe - wskazane przez Wykonawcę osoby, kwalifikacji i uprawnień, co najmniej w zakresie określonym w warunkach udziału w postępowaniu w niniejszej SIWZ. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sprzętu i urządzeń określonych w załączonym przez Wykonawcę do oferty Załączniku nr 8 pod warunkiem zamiany na sprzęt i urządzenia, spełniające wymagania określone w SIWZ oraz o równoważnych parametrach, właściwościach i sposobie działania. Z uwagi na przyjęte w postępowaniu kryterium oceny ofert – termin realizacji zamówienia – termin realizacji wskazany przez Wykonawcę jest wiążący. Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić wyłącznie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy powstałych po udzieleniu zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH