Ogłoszenie nr 536454-N-2020 z dnia 2020-06-22 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.1 – „Infrastruktura Ochrony Zdrowia”, Poddziałania 9.1.2 – „Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonowania Elbląga – ZIT bis” Nr. Projektu RPWM.09.01.02-28-0001/17-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 17074593000000, ul. ul. Królewiecka  146 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (055) 2344111, e-mail mdudzinska@szpital.elblag.pl, faks 552 345 547.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.elblag.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.elblag.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.elblag.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.elblag.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę można złożyć osobiście, przesłać za pomocą posłańca, przesyłką pocztową lub kurierską. Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań pkt. 10.3 niniejszej SIWZ należy złożyć w Sekretariacie (pok. 44 na parterze) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 . Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do Sekretariatu (pok. 44 na parterze) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem”
Numer referencyjny: 26/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i montaż wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego dla potrzeb Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego do zakupu w ramach realizowanego Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem”. Zakres przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania obejmuje dostawę i montaż wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego dla: ETAPU I – Trakt Porodowy, znajdujący się w budynku 1C ETAPU IIa – Oddział Położniczy, znajdujący się w budynku 1A ETAPU IIb – Oddział Położniczy, znajdujący się w budynku 1C Przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został podzielony przez Zamawiającego na następujące 7 pakietów / części: PAKIET/ CZĘŚĆ nr 1: Wyposażenie medyczno -techniczne PAKIET / CZEŚĆ nr 2: Sprzęt AGD PAKIET / CZĘŚĆ nr 3: Sprzęt komputerowy i RTV PAKIET / CZEŚĆ nr 4: Wyposażenia sanitarno – gospodarcze PAKIET / CZĘŚĆ nr 5: Wyposażenie specjalistyczne PAKIET / CZĘŚĆ nr 6: Rolety PAKIET / CZEŚĆ nr 7: Parawany Szczegółowy opis (wymagania w zakresie ilości i parametrów technicznych) wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, został określony w poszczególnych specyfikacjach technicznych wyposażenia, które stanowią odpowiednio Załączniki od 1 do 7 do SIWZ. Przedstawione parametry techniczne w wyszczególnionych dokumentach jak i SIWZ są bezwzględnie wymagane. Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: - Przygotowanie, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac (czynny szpital); - Zakup, dostawę i montaż/ instalację/ rozmieszczenie wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego; Przystosowanie przyłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących mediów (do istniejącej infrastruktury) u Zamawiającego (jeśli dla danego przedmiotu zamówienia wymagane jest podłączenie do mediów) stoi po stronie Wykonawcy. -Uprzątnięcie miejsca po zakończeniu prac z wywozem i utylizacją odpadów, opakowań itp. Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi firmami/wykonawcami realizującymi dostawy na rzecz Zamawiającego. Dostawy objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie służby zdrowia. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dostawy i związane z tym prace objęte przedmiotem zamówienia w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę szpitala. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 3 SIWZ), opisami / specyfikacjami technicznymi wyposażenia technicznego i socjalno – bytowego stanowiącymi integralną cześć opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą. Opisy i specyfikacje przedmiotu zamówienia zawarte w poszczególnych dokumentach przetargowych jak i w SIWZ należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Uwaga! Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty higieniczne - certyfikaty/świadectwa dopuszczające do obrotu i użycia zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Miejsce dostawy (pkt. 3.6. SIWZ): Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg: Trakt Porodowy zlokalizowany w budynku 1C oraz Oddział Położniczy zlokalizowany w budynku 1C i budynku 1A. Miejsce rozmieszczenia i montażu poszczególnych elementów wyposażenia przedstawia Załącznik nr 8 SIWZ – Lokalizacja Miejsca Dostawy – Rozmieszczenie wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego Realizacja zadania odbywać się będzie w czynnym obiekcie szpitalnym z częściowym wyłączeniem z użytkowania pomieszczeń objętych zakresem realizacji przedmiotu zamówienia (tj. Traktu Porodowego i Oddziału Położniczego), do których będą dostarczane i montowane elementy wyposażenia technicznego i socjalno – bytowego. W dniu 30.03.2020r. w w/w pomieszczeniach zostały zakończone roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PEDBUD Sp. z o.o. Sp. k (Lider Konsorcjum) oraz Pedbud Invest Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum). Wykonawca dostarczy wyposażenie do Miejsca Dostawy, dokona montażu, instalacji i/lub rozmieszczenia zgodnie z miejscem przeznaczenia, chyba że Zamawiający wskaże inną lokalizację w Miejscu Dostawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości magazynowania jakiegokolwiek wyposażenia na terenie Szpitala. Dostawa, montaż, instalacja i/lub rozmieszczenie przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca, z którym zostanie zawarta Umowa na dostawę i montaż wyposażenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach do których ma być dostarczone / zamontowane / zainstalowane wyposażenie.

II.5) Główny kod CPV: 33190000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33192000-2
39000000-2
39100000-3
39130000-2
39131000-9
39150000-8
39300000-5
39700000-9
39710000-2
39711100-0
30000000-9
30200000-1
30230000-0
30023200-4
30210000-4
32000000-3
32320000-2
32324600-6
39518100-7
39522100-8
39711300-2
39151000-5
39290000-1
39299000-4
39299300-7
30232100-5
39136000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 365938,42
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: I. Dostawa wyposażenia do Miejsca Dostawy opisanego w pkt. 3.6 SIWZ oraz montaż/ instalacji/ rozmieszczenie wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego zgodnie z miejscem przeznaczenia wskazanym na rysunku Lokalizacja Miejsca Dostawy – Rozmieszczenie wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego (załącznik nr 8 do SIWZ) nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Nie przewiduje się magazynowania przedmiotu zamówienia w jednostce Zamawiającego. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ, Zamawiający rozumie datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, bez uwag (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień gwarancji). II.KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO stanowi pkt. 19 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie, a za wstępne spełnienie udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie, a za wstępne spełnienie udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie, a za wstępne spełnienie udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej i zawodowej oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków ( art. 22a ust 1 ustawy Pzp) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (Wykonawca załącza wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), którego wzór stanowi Załącznik nr 14 do SIWZ – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących odpowiednio Załącznik nr 10 oraz Załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa/ekonomiczna podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową/ekonomiczną o których mowa w pkt. 5.1.2. rozdziału V. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego złoży: informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Analogicznie do treści § 7 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa w pkt 6.3.4. winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga!!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający, żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.3 SIWZ. W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, może skorzystać z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dot. pkt. 6.3.1. SIWZ) b) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dot. pkt. 6.3.2 i 6.3.3. SIWZ) c) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (dot. pkt. 6.3.4. SIWZ) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.3.1. niniejszej SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.5.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – np. Prospekty producenta, katalogi, ulotki, opisy w wersji polskojęzycznej itp., zawierające numer katalogowy oferowanego produktu, z których treści jednoznacznie wynika, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry/ wymogi opisane w odpowiednich załącznikach od nr 1 do nr 7 SIWZ, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. 2. Wydruk z witryny z zaoferowanym podzespołem (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), potwierdzający wynik w teście PassMark CPU min 6800 pkt. dla jednostki centralnej (zestaw 2 monitorów LCD sprzężonych z siecią szpitalną) wg wymagań określonych w części I. tabeli nr 3 pkt. 2 ppkt. 9 Załącznika nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 3 : Sprzęt komputerowy. 3. Wydruk z witryny http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx) z zaoferowanym podzespołem dla jednostki centralnej (zestaw 2 monitorów LCD sprzężonych z siecią szpitalną) wg wymagań określonych w części I. tabeli nr 3 pkt. 2 ppkt. 9 Załącznika nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 3 : Sprzęt komputerowy. 4. Wydruk z witryny z zaoferowanym podzespołem (dostępnym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), potwierdzający wynik w teście PassMark CPU min 6800 pkt. dla komputera stacjonarnego wg wymagań określonych w części I. tabeli nr 4, pkt. 2 ppkt. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 3 : Sprzęt komputerowy. 5. Wydruk z witryny http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx) z zaoferowanym podzespołem dla komputera stacjonarnego wg wymagań określonych w części I. tabeli nr 4 pkt. 2 ppkt. 8 Załącznika nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 3 : Sprzęt komputerowy. 6. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis urządzeń wchodzących w skład pakietu/ części nr 3 będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wg wymagań określonych w części II. pkt. 5 Załącznika nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna dla pakietu nr 3 : Sprzęt komputerowy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca złoży: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg Załącznika nr 12 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 5a.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.1.2. SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postepowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty o których mowa w pkt. 6.3 SIWZ., dokumenty te składa każdy z wykonawców występujących wspólnie Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeśli nie została złożona wraz z ofertą. Kompletna oferta musi zawierać, składać się z następujących dokumentów: Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty – Załącznik Nr 9 do SIWZ. Formularz oferty powinien zawierać w szczególności: - - cenę ofertową brutto, cenę ofertową netto; - zobowiązanie o okresie udzielonej gwarancji na dostarczane wyposażenie techniczne i socjalno - bytowe; - oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się i uznaje warunki zawarte w SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ, bez zastrzeżeń; - oświadczenie o okresie związania ofertą; - oświadczenie, że w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 15 do SIWZ, zgodnie z treścią oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia; - oświadczenie o akceptacji warunków płatności; - wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców o ile są znane – jeżeli dotyczy). - informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91ust. 3a ustawy PZP, że wybór jego oferty będzie / nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami ( należy wskazać odpowiednio) - Oświadczenie Wykonawcy, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem / nie jest rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT. (dot. części/ pakietu zamówienia nr 3) Dokumenty wymienione w pkt. 6.1. SIWZ – Załącznik nr 10 i 11 do SWIZ. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w ar. 13 lub art. 14 RODO (należy przeczytać w treści oświadczenie oznaczonego * czy dotyczy danego Wykonawcy), którego wzór stanowi Załącznik nr 13 do SIWZ Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie podmiotów trzecich, w sytuacji gdy Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich, które zobowiązały się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ust 2 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 14 do SIWZ Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 11 SIWZ. Wypełnioną i podpisaną Specyfikację techniczną wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego na część / pakiet przedmiotu zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, odpowiednio Załącznik od nr 1 do nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Nr pakietu/ części Kwota wadium 1. 4 454,54 zł 2. 230,29 zł 3. 858,46 zł 4. 680,37 zł 5. 250,13 zł 6. 722,38 zł 7. 122,60 zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wpłacone na konto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – PKO BP S.A. Oddział w Elblągu Nr 33 1020 1752 0000 0102 0006 3727 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na wykonanie dostawy i montażu wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego – znak sprawy 26/2020”. W pozostałych przypadkach (pkt 8.3. pkt. b), c), d), e) niniejszej SIWZ) wymagane jest dołączenie do oferty gwarancji / poręczenia w formie pisemnej do upływu terminu składania ofert, określonego w pkt. 11.1 SIWZ. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.3. SIWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w Projekcie Umowy sprzedaży - Załącznik nr 15 do SIWZ. W trakcie realizacji, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany przedłożyć certyfikaty i atesty, których Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, nie przedłoży atestów i certyfikatów żądanych w opisie przedmiotu zamówienia lub też przedłożone atesty, certyfikaty nie będą potwierdzały wymagań Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, będzie to traktowane jako niespełnienie warunków dostawy, które umożliwia Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: PAKIET/ CZĘŚĆ nr 1: Wyposażenie medyczno -techniczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET/ CZĘŚĆ nr 1: Wyposażenie medyczno -techniczne Stolik zabiegowy przejezdny 6 szt., Stolik zabiegowy przejezdny duży 1 szt., Stolik zabiegowy 2 szt., Stolik pomocniczy 1 szt., Wózek na leki 1 szt., Stolik narzędziowy przejezdny 4 szt., Stolik anestezjologiczny przejezdny 3 szt., Szafka przyłóżkowa 26 szt., Półka ścienna chirurgiczna ze stali nierdzewnej na wspornikach 2 szt., Połka na kardiotokograf 3 szt., Regały na pakiety sterylne 1 szt., Regał 1 szt., Regał ażurowy ze stali nierdzewnej 2 szt., Szafka lekarska dwudrzwiowa 2 szt., Szafka lekarska przeszklona 1 szt., Szafka na buty ze stali nierdzewnej 2 szt., Blat ze stali nierdzewnej 1 szt., Umywalka chirurgiczna 2 -osobowa 1 szt. Szczegółowy opis (wymagania w zakresie ilości i parametrów technicznych) wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, która stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Przedstawione parametry techniczne w wyszczególnionych dokumentach jak i SIWZ są bezwzględnie wymagane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 33192000-2, 39000000-2, 39100000-3, 39130000-2, 39131000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 222727,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: PAKIET / CZEŚĆ nr 2: Sprzęt AGD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET / CZEŚĆ nr 2: Sprzęt AGD Symbol Nazwa wyposażenia Ilość sztuk Czajnik elektryczny bezprzewodowy 4 szt., Pogrzewacz butelek jednorazowych 1 szt., Lodówka pod zabudowę 8 szt., Lodówka 1 szt. Szczegółowy opis (wymagania w zakresie ilości i parametrów technicznych) wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, która stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedstawione parametry techniczne w wyszczególnionych dokumentach jak i SIWZ są bezwzględnie wymagane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 39700000-9, 39710000-2, 39711100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11514,39
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: PAKIET / CZĘŚĆ nr 3: Sprzęt komputerowy i RTV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET / CZĘŚĆ nr 3: Sprzęt komputerowy i RTV Urządzenie wielofunkcyjne biurowe 4 szt., Drukarka 2 szt., Zestaw 2 monitorów LCD sprzężonych z siecią szpitalną 1 szt., Zestaw komputerowy 7 szt., Telewizor LCD 32 2 szt. Szczegółowy opis (wymagania w zakresie ilości i parametrów technicznych) wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, która stanowi odpowiednio Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedstawione parametry techniczne w wyszczególnionych dokumentach jak i SIWZ są bezwzględnie wymagane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 30200000-1, 30230000-0, 30232000-4, 30232100-5, 30210000-4, 32000000-3, 32320000-2, 32324600-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 42922,80
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: PAKIET / CZEŚĆ nr 4: Wyposażenia sanitarno – gospodarcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET / CZEŚĆ nr 4: Wyposażenia sanitarno – gospodarcze Pojemnik na papier toaletowy 13 szt., Pojemnik na ręczniki papierowe 49 szt., Pojemnik z mydłem w płynie 49 szt., Poręcz prysznicowa NPS 8 szt., Poręcz przy wannie 3 szt., Poręcz NPS do WC stojąca uchylna 2 szt., Poręcz NPS do WC kontowa 2 szt., Wieszak ścienny 41 szt., Kosz na śmieci zamknięty pedałowy 51 szt., Lustro 25 szt. Szczegółowy opis (wymagania w zakresie ilości i parametrów technicznych) wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, która stanowi odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ. Przedstawione parametry techniczne w wyszczególnionych dokumentach jak i SIWZ są bezwzględnie wymagane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 39300000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 34018,74
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: PAKIET / CZĘŚĆ nr 5: Wyposażenie specjalistyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET / CZĘŚĆ nr 5: Wyposażenie specjalistyczne: Hermetycznie zamykany pojemnik na odpady 1 szt., Pojemnik na brudną bieliznę 5 szt., Wózek na brudną bieliznę 10 szt., Pistolet na wodę 1 szt. Szczegółowy opis (wymagania w zakresie ilości i parametrów technicznych) wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, która stanowi odpowiednio Załączniki nr 5 do SIWZ. Przedstawione parametry techniczne w wyszczególnionych dokumentach jak i SIWZ są bezwzględnie wymagane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12506,69
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: PAKIET / CZĘŚĆ nr 6: Rolety
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET / CZĘŚĆ nr 6: Rolety: - rolety okienne zewnętrzne 9 szt., rolety okienne wewnętrzne 16 szt. Szczegółowy opis (wymagania w zakresie ilości i parametrów technicznych) wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, został określony w specyfikacji technicznej wyposażenia, która stanowi odpowiednio Załącznik nr 6 do SIWZ. Przedstawione parametry techniczne w wyszczególnionych dokumentach jak i SIWZ są bezwzględnie wymagane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 39518100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36118,97
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: PAKIET / CZEŚĆ nr 7: Parawany
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET / CZEŚĆ nr 7: Parawany podwieszane w ilości 3 szt. Szczegółowy opis (wymagania w zakresie ilości i parametrów technicznych) wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, został określony w specyfikacji technicznejwyposażenia, która stanowi odpowiednio Załączniki nr 7 do SIWZ. Przedstawione parametry techniczne w wyszczególnionych dokumentach jak i SIWZ są bezwzględnie wymagane.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6129,83
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: