Ogłoszenie nr 510109484-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie: ATiK – usługa wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych LAN oraz urządzeń serwerowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525996-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. al. Jana Pawła II  13, 00-828  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 055 494, e-mail Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl, faks 225 055 275.
Adres strony internetowej (url): http://www.pfron.org.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-progu-okreslonego-w-art-11-ust-8-ustawy-pzp/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ATiK – usługa wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych LAN oraz urządzeń serwerowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/03/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług asysty technicznej i konserwacji sprzętu oraz oprogramowania (dalej: ATiK). Zakres prac prowadzonych przez Wykonawcę obejmował będzie w szczególności realizację usług związanych z: 1. Usuwaniem wykrytych Wad w tym w szczególności wsparciem w usuwaniu oraz usuwaniem Awarii z wyłączeniem serwisowych napraw Urządzeń. 2. Dostarczaniem Rozwiązań Tymczasowych / Obejść dla Awarii, których nie uda się rozwiązać w terminie określonym w SLA. 3. Realizowaniem prac związanych z wgrywaniem poprawek i nowych wersji oprogramowania wewnętrznego Urządzeń w siedzibie Zamawiającego wraz z testowaniem i dostosowywaniem konfiguracji Urządzeń zapewniającej prawidłowe działanie wszystkich wykorzystywanych funkcjonalności. 4. Realizowaniem prac rozwojowych w zakresie zmian konfiguracji i rekonfiguracji Urządzeń. 5. Wspieraniem Zamawiającego w analizowaniu, identyfikowaniu i obsłudze Incydentów w roli III linii wsparcia. 6. Wspieranie Zamawiającego w bieżącym dokonywaniu analiz, wykonywaniu raportów oraz przygotowywaniem statystyk. 7. Dokonywaniem okresowych analiz konfiguracji oraz wykorzystania Urządzeń, przygotowywanie w tym zakresie analiz, raportów, statystyk, wytycznych, podejmowanie czynności zaradczych w zakresie optymalizacji konfiguracji oraz identyfikowanie Incydentów. 8. Udzielaniem wsparcia Zamawiającemu w zakresie zgłoszeń serwisowych realizowanych w ramach gwarancji producenta Urządzeń. 9. Udzielaniem wsparcia Zamawiającemu w zakresie kontaktów z innymi podmiotami lub instytucjami. 10. Udzielaniem pisemnych oraz telefonicznych konsultacji zgłaszanych przez Zamawiającego, m.in. w sprawach związanych z bieżącym działaniem Urządzeń, doradztwem technicznym oraz w zakresie tematów dotyczycących zmian oraz rozwoju infrastruktury Zamawiającego. 11. Realizowanie warsztatów, instruktaży dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konfiguracji Urządzeń.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2

Dodatkowe kody CPV: 72611000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 574958.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sieciowe Systemy Informatyczne Andrzej Kowalczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Zamkowy 24A
Kod pocztowy: 55-200
Miejscowość: Oława
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 706635.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 706635.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 706635.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.