Ogłoszenie nr 510109472-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.
Zarząd Powiatu Mikołowskiego: „Założenie bazy danych BDOT 500 oraz konwersja elementów towarzyszących budynkom w geometrycznej bazie EGiB w gminie Mikołów”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534608-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Mikołowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27628477900000, ul. Żwirki i Wigury  4a, 43-190  Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, e-mail zampub@mikolowski.pl, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.
Adres strony internetowej (url): http://powiat_mikolow.bip.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Założenie bazy danych BDOT 500 oraz konwersja elementów towarzyszących budynkom w geometrycznej bazie EGiB w gminie Mikołów”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MNZ.272.13.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na założeniu baz danych BDOT500 oraz konwersja elementów towarzyszących budynkom do nowej struktury bazy danych EGiB na podstawie numerycznej mapy zasadniczej. Zamówienie złożone jest z następujących części: a) założenie bazy BDOT 500 zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym na podstawie wektorowej mapy zasadniczej, b) konwersja elementów towarzyszących budynkom do zintegrowanej bazy EGiB zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym na podstawie wektorowej mapy zasadniczej. c) wykonanie redakcji kartograficznej mapy zasadniczej dla skali 1:500 2. Przedmiot zamówienia wymaga zgłoszenia i przekazania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mikołowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 3.Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w wytycznych technicznych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Kody CPV: 72310000-1 Usługi przetwarzania danych 71354000-4 Usługi sporządzania map 71355000-1 Usługi pomiarowe
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72310000-1

Dodatkowe kody CPV: 71354000-4, 71355000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 297168.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EXIGEO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gallusa 12
Kod pocztowy: 40-594
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 146977.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 146977.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 528531.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.