Ogłoszenie nr 510109398-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.
Komenda Stołeczna Policji: Dostawy zestawów komputerowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542780-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Stołeczna Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 01212648200000, ul. ul. Nowolipie  2, 00-150  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (47) 7238608 , e-mail zamowienia@ksp.policja.gov.pl, faks (47) 723-76-42.
Adres strony internetowej (url): http://www.policja.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy zestawów komputerowych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP-2922/20/154/Ł
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 82 zestawów komputerowych, zwanych dalej w dokumentacji zamówienia „asortymentem” lub „komputerami”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do dokumentacji zamówienia oraz Rozdz. XVII dokumentacji zamówienia. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) dostawy asortymentu do obiektów, o których mowa w pkt. 8; b) rozładunku dostarczonego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga, aby asortyment był: a) oznakowany znakiem CE, fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem; b) umieszczony w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym go przed uszkodzeniami mechanicznymi; c) o parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w Załączniku nr 1 do dokumentacji zamówienia; d) wyprodukowany w roku bieżącym dla dostawy; e) pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30211000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
podstawa faktyczna: Jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu, jest oferta złożona przez Wykonawcę MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, z ceną oferty 474 042,00 PLN brutto. Złożona oferta przekracza kwotę, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 406 500,00 PLN brutto. podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.