Ogłoszenie nr 510109396-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534014-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540077457-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 30097351000000, ul. Matejki  59, 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8346184, e-mail zamowienia@ztm.poznan.pl, faks 61 8346147.
Adres strony internetowej (url): www.ztm.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: www.ztm.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZTM.EZ.3310.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na 8 części: część I – Świadczenie usług dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Klienta ZTM dla lokalizacji Ogrody, pl. Ludwika Waryńskiego 8. cześć II – Świadczenie usług dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Klienta ZTM dla lokalizacji Rondo Rataje, budynek Dworca Autobusowego, ul. B. Krzywoustego 19, część III – Świadczenie usług dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Klienta ZTM dla lokalizacji Górczyn, budynek Dworca Autobusowego ul. Zgoda, część IV – Świadczenie usług dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Klienta ZTM dla lokalizacji Dębiec, budynek Dworca Autobusowego, ul. Opolska, część V – Świadczenie usług dostępu do Internetu dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59, Serwerownia Parter, część VI – Świadczenie usług dostępu do Internetu dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59, Serwerownia IV Piętro, część VII – Świadczenie usług dostępu do Internetu dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59, Serwerownia IV Piętro – łącze główne oraz świadczenie usług telefonii (SIP Trunk), część VIII – Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59, na potrzeby sygnalizacji p.poż.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 64210000-1

Dodatkowe kody CPV: 72400000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Świadczenie usług dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Klienta ZTM dla lokalizacji Ogrody, pl. Ludwika Waryńskiego 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15552
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INEA Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klaudyny Potockiej 25
Kod pocztowy: 60-211
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19128.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19128.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19128.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Świadczenie usług dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Klienta ZTM dla lokalizacji Rondo Rataje budynek Dworca Autobusowego, ul. Bolesława Krzywoustego 19
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10440
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INEA Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klaudyny Potockiej 25
Kod pocztowy: 60-211
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12841.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12841.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12841.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Świadczenie usług dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Klienta ZTM dla lokalizacji Górczyn budynek Dworca Autobusowego, ul. Zgoda
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10440
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INEA Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klaudyny Potockiej 25
Kod pocztowy: 60-211
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12841.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12841.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12841.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Świadczenie usług dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Klienta ZTM dla lokalizacji Dębiec budynek Dworca Autobusowego, ul. Opolska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10440
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INEA Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klaudyny Potockiej 25
Kod pocztowy: 60-211
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12841.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12841.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12841.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Świadczenie usług dostępu do Internetu dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59 serwerownia parter – łącze zapasowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9720
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INEA Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klaudyny Potockiej 25
Kod pocztowy: 60-211
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11955.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11955.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11955.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Świadczenie usług dostępu do Internetu dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59 serwerownia IV piętro – łącze zapasowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9720
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INEA Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klaudyny Potockiej 25
Kod pocztowy: 60-211
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11955.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11955.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11955.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Świadczenie usług dostępu do Internetu dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59, serwerownia IV Piętro – łącze główne oraz świadczenie usług telefonii (SIP Trunk) umożliwiających wykonywanie połączeń telefonicznych dla lokalizacji w Poznaniu, ul. Matejki 59
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38469.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Netia S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poleczki 13
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47317.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47317.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53091.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla lokalizacji Poznań, ul. Matejki 59 na potrzeby sygnalizacji ppoż
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Część nr VIII zamówienia została unieważniona na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.