Ogłoszenie nr 510109295-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego: Zakup usługi dostępu do serwisu informacyjnego Thomson Reuters

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550100385-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowy numer identyfikacyjny 14067464900000, ul. Piękna  20, 00-549  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 262 57 77, e-mail zamowienia@knf.gov.pl, faks 22 262 52 74; 262 52 70.
Adres strony internetowej (url): www.knf.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.knf.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup usługi dostępu do serwisu informacyjnego Thomson Reuters
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZA-DZAZZP.2610.21.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja zakupu dostępu do serwisu informacyjnego Thomson Reuters Eikon przez okres 12 miesięcy, zgodnie z poniższym: Platforma informacyjna Thomson Reuters Eikon. Pakiet Polish Domestic News (pakiet wiadomości w języku polskim, dodatek do platformy Eikon). Licencja DataScopeSelect (program i licencja umożliwiające automatyczne pobieranie danych w postaci zdefiniowanej przez użytkowników).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48810000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 221831.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Refinitiv Poland Spolka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawla II 23
Kod pocztowy: 00-854
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 272852.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 272852.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 272852.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Całkowita wartość zamówienia na okres od 16.06.2020 r. do 15.06.2021 r. wynosić będzie: 60 798,65 Euro brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust.1 pkt 1) lit. a) i b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonawca Refinitiv Oddział w Polsce jest jedynym i wyłącznym dostawcą serwisu Thomas Reuters Eikon na terenie Polski, a także jako jedyny podmiot może świadczyć asystę dla tego serwisu na terenie Polski. Spółka jest jedynym i wyłącznym dostawcą serwisu Thomas Reuters Polish Domestic News na terenie Polski. Spółka jest jedynym i wyłącznym dostawcą serwisu Thomas Reuters DataScope Select na terenie Polski, a także jako jedyny podmiot może świadczyć asystę dla tego serwisu na terenie Polski. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Z uwagi na przedmiot zamówienia, tj. dostęp do serwisu informacyjnego Thomson Reuters w skład którego wchodzą następujące serwisy i licencje: 1) EIKON HT NET; 2) POLISH DOM NEWS – EIKON; 3) DSS VIEWS&EXTRACT USER; 4) DSS EQ/MM/FX EXCHANGE TRADED INSTRUMENTS; 5) DSS FIXED INCOME7ASSET SET UP; 6) DSS LEGAL ENTITY DATA. Serwis informacyjny Thomson Reuters Eikon, oferuje dostęp do pakietów informacji finansowych. Serwis składa się z dwóch uzupełniających się komponentów – Reuters Eikon z dodatkiem Reuters Eikon for Excel oraz programu Datascope Select, które umożliwiają dostęp do pełnej, zintegrowanej bazy danych oraz dają użytkownikom narzędzia do ich prezentacji i analizy. Serwis stanowi unikalny w wielu aspektach merytorycznych produkt, przykładowo posiada bardzo dokładne z rynku międzybankowego, czy też unikalne kody dla instrumentów finansowych RIC – Reuters International Codes. Są one zdefiniowane nie tylko dla poszczególnych instrumentów, ale także dla całych grup instrumentów (w postaci RIC’ów dla łańcuchów instrumentów). W przypadku instytucji kontrolującej działalność innych podmiotów, jaką jest Zamawiający, umożliwia to automatyzację pobierania aktualnych informacji o poszczególnych instrumentach z określonego rynku. Serwis oferuje również szeroki dostęp do informacji historycznych baz danych zarówno z rynków zagranicznych, jak i krajowych. W ramach serwisu Thompson Reuters użytkownik ma do dyspozycji znaczną liczbę gotowych modeli analitycznych i kalkulatorów, umożliwiających analizę techniczną, czy fundamentalną instrumentów udziałowych, dłużnych i pochodnych. Ponadto, serwis Thompson Reuters oferuje, konstruktywne na podstawie danych rynkowych przez siebie lub przez inne instytucje, indeksy (np. indeks obligacji), czy też krzywe rentowności (np. krzywa benchmarkowa, krzywa zerokuponowa). Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż Powszechne Towarzystwa Emerytalne korzystają z serwisu informacyjnego Thompson Reuters m.in. jako źródła danych do modeli wyceny instrumentów finansowych, a zatem odnowienie przedmiotowego serwisu, umożliwia pracownikom Urzędu dostęp do tych samych informacji, z jakich korzystają pracownicy Polskiego Towarzystwa Emerytalnego co ułatwia sprawowanie kontroli nad działalnością lokacyjną funduszy emerytalnych. Istotnym jest również fakt, iż firma Thompson Reuters posiada w Polsce przedstawicielstwo pełniące jednocześnie rolę helpdesku. Dzięki temu ułatwiony jest kontakt przy rozwiązywaniu problemów. W przypadku przedmiotowego zamówienia nie istnieje tzw. produkt równoważny, a tym samym nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego, w którym Zamawiający uzyskałby porównywalne oferty. Zakup wyżej opisanego serwisu jest możliwy tylko i wyłącznie w drodze przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Mając na uwadze argumenty przytoczone wyżej należy stwierdzić, że zaistniałe okoliczności wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca Refinitiv Oddział w Polsce jest jedynym Wykonawcą świadczącym usługi w zakresie przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki gdyż zaistniałe okoliczności potwierdzają przesłanki wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych. Usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.