Ogłoszenie nr 510109024-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.
Gmina Pietrowice Wielkie: Wirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i Hnevosice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i Hnevosice
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548450-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pietrowice Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 54387000000000, ul. Szkolna  5, 47-480  Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32-4198407, e-mail zamowienia@pietrowicewielkie.com.pl, faks 32-4198407.
Adres strony internetowej (url): http://www.pietrowicewielkie.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i Hnevosice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OP.271.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Stworzenie aplikacji „Wirtualny spacer po Gminach Pietrowice Wielkie i Hnevosice”, która będzie działać́ zarówno na Android i iOS oraz jej publikacja na dedykowanej subdomenie Gminy Pietrowice Wielkie pod adresem www.pietrowicewielkie.com.pl, z wykorzystaniem wykonanych zdjęć 3D i 2D z ziemi oraz 3D z lotu ptaka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierającym wykaz miejscowości i obiektów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72212520-0

Dodatkowe kody CPV: 79961300-1, 48200000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawą unieważnienia było pomyłkowe otwarcie przez pracownika sekretariatu Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie jednej z ofert przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1pkt 7 p.z.p.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.