Ogłoszenie nr 510108698-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.
Wójt Gminy Haczów: Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu #zdalnaszkoła+”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program #zdalnaszkoła+” realizowany w zakresie i na zasadach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545531-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów  573, 36-213  Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu #zdalnaszkoła+”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG271.1.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. : „Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu #zdalnaszkoła+”. Realizowanego w zakresie i na zasadach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie dla do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z terenu gminy Haczów w zakresie dostępu do technologii informatycznych zapobiegającym wykluczeniu cyfrowemu. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany dla potrzeb nauki zdalnej , aplikacji biurowych , edukacyjnych , obliczeniowych , dostępu do internetu , poczty elektronicznej , jak również służył będzie jako lokalna baza danych , stacja programistyczna , terminal dla wideokonferencji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej, jest jednym ze sztandarowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa. W ramach projektu planuje się: Zakup i dostawę 31 szt. fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości: HD 91366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy , jasność min.20 nitów kontrast min. 300:1 Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem, co najmniej 2,20 GHz, z pamięcią cache L3 co najmniej 4 MB, TDP 15W lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Pamięć operacyjna 1 x 8GB DDR4-2400 Karta graficzna: Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 880 punktów Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo) Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD, Wymagania dot. baterii i zasilania: 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godzin 30 minut Zasilacz o mocy min. 45W System operacyjny: Preinstalowany oryginalny, licencjonowany 64-bitowy system operacyjny w języku polskim, w najnowszej z dostępnych na rynku wersji, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Parametry wymagane: - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez zamawiającego), WMI; - Pełna integracja z oprogramowaniem z serii iDoctum firmy Microsoft (posiadanym przez zamawiającego); - Pełna obsługa wszystkich podzespołów sprzętowych dostarczanego sprzętu. Ww. funkcjonalności muszą być obsługiwane bezpośrednio - nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji. Waga i wymiary: Waga max 1.9 kg z baterią 3-cell Szerokość: max 376 mm Wysokość z przodu: max 22,5 mm Głębokość: max 246 mm 2.Warunki ogólne: -szczegółowe dane, parametry zamawianego sprzętu zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ : Opis przedmiotu zamówienia. Są to parametry minimalne jakie powinien spełniać zamawiany sprzęt. Oferta nie spełniająca podanych w w/w załączniku minimalnych parametrów będzie odrzucona. Wykonawca może sporządzić ofertę dostawy sprzętu komputerowego o wyższych parametrach aniżeli podane w w/w załączniku. -dostawa zamówionego sprzętu na nastąpić do siedziby Urzędu Gminy w Haczowie. na koszt własny Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu. 3.Standardy jakościowe: Standardy jakościowe zostały opisane w SIWZ oraz i w załączniku nr 2 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30230000-0, 30213000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 109750.61
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PCSECURE Alicja Matejko
Email wykonawcy: Tomasz.matejko@pcsecure.pl
Adres pocztowy: ul. Gen. J. Ziętka 15
Kod pocztowy: 41-940
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 74963.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74963.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74963.58
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.