Ogłoszenie nr 552790-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego: Zapewnienie serwisu informatycznego w lokalizacjach Banku Gospodarstwa Krajowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bank Gospodarstwa Krajowego, krajowy numer identyfikacyjny 000017319, ul. Al. Jerozolimskie  7 , 00-955  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 599 80 48, , e-mail sekretariatDZZK@bgk.pl, Magdalena.Sawicka@bgk.pl, faks +48 22 596 59 05.
Adres strony internetowej (URL): www.bgk.pl www.bgk.eb2b.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bgk.pl www.bgk.eb2b.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bgk.pl www.bgk.eb2b.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
www.bgk.eb2b.com.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej drogą pocztową na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa lub
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie serwisu informatycznego w lokalizacjach Banku Gospodarstwa Krajowego
Numer referencyjny: DZZK/75/DI/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający podzielił przedmiotem zamówienia na zakres podstawowy zamówienia i zakres zamówienia objęty prawem opcji. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę Serwisu, w wybranych lokalizacjach Zamawiającego na terenie Polski, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ. Przy czym przez Serwis Zamawiający rozumie świadczenie wszelkich informatycznych usług serwisowych, w tym usług usuwania awarii oraz obsługi zgłoszeń usługowych we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego, wraz z wykonaniem przeglądu zerowego. W ramach zamówienia podstawowego, za które Bank będzie ponosił stałą opłatę podstawową, Wykonawca będzie świadczył Serwis przez okres 12 miesięcy, liczony nie wcześniej niż od dn. 01.08.2020 r . oraz wykona usługę przeglądu zerowego, o którym mowa w części II pkt 7 OPZ. Zamówienie opcjonalne obejmuje: a. realizację zgłoszeń (powyżej 80 szt. zgłoszeń miesięcznie, określonych w ramach zamówienia podstawowego) zamawianych w postaci tzw. paczek po 20 szt. każda w ramach maksymalnej liczby paczek, określonej przez Zamawiającego w części II pkt 11 OPZ; b. przedłużenie okresu obowiązywania umowy w zakresie zamówienia podstawowego na kolejne 12 miesięcy; c. odrębne prace serwisowe lub usługowe, niż określone w zakresie zamówienia podstawowego, a znajdujące się w zakresie przedmiotu działalności Wykonawcy, których koszt będzie każdorazowo uzgadniany niezależnie, na podstawie ich określonej pracochłonności i stałej stawki za roboczodzień przyjętej do kalkulacji, w ramach maksymalnej liczby roboczodni (MD), określonej przez Zamawiającego w części II pkt 18 OPZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załączeniami do OPZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU), które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa obowiązuje przez okres maksymalnie 24 miesiące od dnia jej zawarcia. Przy czym zakres podstawowy zamówienia będzie realizowany przez 12 miesięcy nie wcześniej niż od dnia 01.08.2020 r. Szczegółowe informacje w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w IPU.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 2. w każdym roku działalności posiadał minimalny roczny obrót w wysokości minimum 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100), w tym minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem (związany z działalnością w zakresie świadczenia usług serwisu technicznego dla urządzeń IT) w wysokości minimum 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: - wykonał należycie minimum 3 (trzy) zamówienia o wartości co najmniej 350.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każde, polegające na zapewnieniu serwisu technicznego dla urządzeń IT świadczonego przez okres minimum 12 miesięcy w co najmniej 10 (dziesięciu) lokalizacjach na terytorium RP dla instytucji o strukturze rozproszonej*, w tym przynajmniej 1 (jedno) zamówienie wykonane dla instytucji finansowej (tj. banku, związku kredytowego np. SKOK-i, funduszu inwestycyjnego lub powierniczego, towarzystwa funduszu inwestycyjnego lub powierniczego, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, towarzystwa emerytalnego, funduszu emerytalnego, domu maklerskiego) *Przez instytucję o strukturze rozproszonej, Zamawiający rozumie instytucję posiadającą co najmniej 10 (dziesięć) podległych lokalizacji rozmieszczonych w różnych miastach na terytorium RP. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała wymogi określone przez Zamawiającego powyżej tj. wartość wykonanej części zamówienia wynosi co najmniej 350.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto a okres zapewnieniu serwisu technicznego dla urządzeń IT świadczony był przez minimum 12 miesięcy w co najmniej 10 (dziesięciu) lokalizacjach na terytorium RP dla instytucji o strukturze rozproszonej. W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim minimum 10 (dziesięcio- ) osobowym zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a które posiadają następujące kwalifikacje zawodowe: a) zaawansowana znajomość działania i konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarek, urządzeń mobilnych, sieci LAN oraz systemu operacyjnego Windows na PC; b) doświadczenie w naprawach sprzętu komputerowego, drukarek; c) wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, predyspozycja do pracy zespołowej i obsługi klienta, samodzielność, prawo jazdy kat. B; d) wykształcenie minimum średnie techniczne; e) biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną; f) doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w Service Desk lub obejmującym zadania serwisowe i usługowe będące przedmiotem zamówienia, w wymiarze minimum 3 (trzy) lata. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres 3) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 8 do SIWZ; 4) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ - Potencjał kadrowy);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 30 dni począwszy od dnia składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert – zgodnie z rozdz. XXII ust. 22.2 SIWZ 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • w gwarancjach bankowych; • w gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku składania oferty w formie papierowej dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą. Składając ofertę w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie elektronicznej poprzez wczytanie na platformie zakupowej oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. • w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu DZZK/75/DI/2020” 4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona. 6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj.: - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający ustalił wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny brutto całkowitej podanej w ofercie. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy na cały okres obowiązywania umowy. 3. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach: • w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 oraz w: • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony w istotnych postanowieniach umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena „C”100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 1. Zmiany Umowy są dopuszczalne w sytuacjach określonych w art. 144 ustawy PZP oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: a) zmiany (w tym przedłużenia) terminu realizacji Umowy, nawet jeśli opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:  Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu wykonania Umowy, o niemożliwości jej wykonania w terminie wymaganym,  Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia; w takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż wysokość kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość połowy tych kar; b) uzasadniona przyczynami technicznymi konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy; c) sposób wykonania przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zobowiązań wynikających z Umowy może ulec przesunięciu, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich terminowe wykonanie, a których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy (siła wyższa); d) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego (w wyniku przekształcenia, przejęcia); e) warunków świadczenia Serwisu wynikających ze zmian zewnętrznych pozostających poza kontrolą i wpływem Zamawiającego; f) zmiany ogólnie obowiązującego prawa lub zmiany lub wejście w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydawanych przez podmioty nadzoru w stosunku do Zamawiającego; g) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; h) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą), grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy. 2. Postanowienia ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy również wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie mogą w żadnym przypadku stanowić podstawy do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Każda ze zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, może natomiast skutkować obniżeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2 Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (papierowej) lub w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 3 Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) formularz „OFERTA” podpisany i sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ; 2) Formularz cenowy wypełniony, podpisany i sporządzony zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ; 3) OŚWIADCZENIE wymagane postanowieniami rozdziału VIII pkt 8.1 SIWZ (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ); 4) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdziału VIII pkt 8.3. SIWZ, w przypadku jeśli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 7 do SIWZ) (jeżeli dotyczy); 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie albo w formie oryginału elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 6) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) lub umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie albo w formie oryginału elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 4 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 3 dni przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia niżej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem”): 1) umowę regulującą współpracę wykonawców, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) aktualną polisę ubezpieczenia OC (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczeniowej) z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż łączna maksymalna wysokość oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy (szczegółowe warunki zawarte są w IPU); 7) oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz; 8) potwierdzenie wpłaty wadium lub potwierdzenia dokonania przelewu wadium w sytuacji, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu; 9) wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 4 Oferta oraz wszelkie inne wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (Wykonawcy) w obrocie gospodarczym. 5 Jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 6 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje osoba inna niż ujawniona w dokumentach, o których mowa w pkt 17.4 powyżej, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać zakres umocowania. 7 Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do Oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione albo pełnomocnictwo złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz treścią zawartą w dokumentach i formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. 9 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem telekonferencji. 10 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 3 dni przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia niżej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem”): 1) umowę regulującą współpracę wykonawców, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) aktualną polisę ubezpieczenia OC (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczeniowej) z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż łączna maksymalna wysokość oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy (szczegółowe warunki zawarte są w IPU);
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH