Ogłoszenie nr 552766-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.

Miasto Oleśnica: Zakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, krajowy numer identyfikacyjny 93193473300000, ul. Rynek-Ratusz  , 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 982 100, e-mail b.strzala@um.olesnica.pl, faks 717 982 117.
Adres strony internetowej (URL): www.olesnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest składanie ofert w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
ul. Rynek - Ratusz, 56-400 Olesnica, Kancelaria Ogólna - pok. 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Numer referencyjny: ZP/PN/11/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Zadanie 1: Zestaw: komputer przenośny (notebook) z systemem operacyjnym, baterią i zasilaczem oraz pakietem oprogramowania biurowego – 26 szt. Zadanie 2: Pakiet biurowy 28 szt.: Licencja na pakiet biurowy Microsoft Office 2019 wersja Standard dla jednostek edukacyjnych lub nowszy (Licencja: MOLP (Microsoft Open License Pack), Okres licencji: bezterminowa, Wersja językowa: Polska, Wersja bitowa: 32 i 64 bit, Składowe pakietu: Word - edytor tekstu; Excel - arkusz kalkulacyjny; PowerPoint - program do tworzenia prezentacji; Outlook - menedżer poczty elektronicznej oraz informacji; Publisher - program do tworzenia publikacji, Obsługiwane systemy: Windows 10) lub rozwiązanie równoważne. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu i nie przypisane do innego użytkownika. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie pochodziło z dystrybucji przeznaczonej na rynek polski i było dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5a i 5b do SIWZ Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): przedmiot główny: kod CPV: 30213000-5, 48900000-7

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48900000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymogów określonych w SIWZ – Dokładny opis oferowanych urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez przedmiot dostawy wymogów określonych w SIWZ – wg załącznika nr 6 (dla zadania nr 1).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy – wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 4. W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla zadania nr 1: 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych), 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w I rozdziale SIWZ z dopiskiem: „wadium – ZP/PN/11/2020 zad. 1” (odpowiednie pozostawić, niepotrzebne skreślić) Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty zarówno oryginał dowodu wniesienia wadium (nie spięty z całością oferty - należy złożyć oddzielnie w Kancelarii Ogólnej), jak i jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (spięta w sposób trwały z pozostałymi stronami oferty). Wadium w formie niepieniężnej musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wskazano we wzorze umowy - załącznik do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zestaw: komputer przenośny (notebook) z systemem operacyjnym, baterią i zasilaczem oraz pakietem oprogramowania biurowego – 26 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw: komputer przenośny (notebook) z systemem operacyjnym, baterią i zasilaczem oraz pakietem oprogramowania biurowego – 26 szt. Notebook z systemem operacyjnym powinien spełniać parametry nie gorsze niż wyszczególnione poniżej. Zainstalowany system operacyjny i dostarczona licencja na aktualnie dystrybuowany system Microsoft Windows 10pro wersja 64-bitowa, polska wersja językowa lub rozwiązanie równoważne. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie pochodziło z dystrybucji przeznaczonej na rynek polski i było dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Kryteria wymagane dla sprzętu: Procesor 64-bitowy. Model procesora przeznaczony do zastosowań mobilnych lub ultra, obsługujący co najmniej 64GB pamięci RAM, o wydajności co najmniej 6300 punktów dla częstotliwości nominalnej w teście PassMark PerformanceTest™ (wynik procesora zaoferowanego notebooka musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net), ze zintegrowaną kartą graficzną, wielordzeniowy, obsługujący technologię wirtualizacji (w szczególności z obsługą Second Level Address Translation). Wynik wydajności zaoferowanego procesora zostanie zweryfikowany z wydrukiem ze strony http://www.cpubenchmark.net. z dnia ogłoszenia postępowania, udostępnionym przez zamawiającego Min 8 GB pamięci RAM (1 × 8 GB); Cała zainstalowana pamięć RAM ma być widoczna i obsługiwana w dostarczonym systemie operacyjnym; Dysk twardy min. 240 GB typu SSD; Ekran z podświetleniem LED o przekątnej min. 15", max 16”, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 z powłoką antyodblaskową lub matowy; Karta graficzna: co najmniej Zintegrowana; Wbudowane porty wejścia-wyjścia: Min 3 porty USB (w tym co najmniej 2 porty standardu min USB 3.0 Type-A); Co najmniej jeden z portów: 1 Display Port lub HDMI lub VGA; 1 gniazdo słuchawki/mikrofon combo; 1 port RJ-45 dla sieci Ethernet; Zintegrowana karta dźwiękowa; Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon lub zestaw mikrofonów; Wbudowana kamera internetowa; Wbudowana klawiatura fizyczna, układ klawiatury: QWERTY polski programisty”; Wbudowany czytnik kart SD Wbudowane Interfejsy sieciowe: Połączenie Ethernet min 100/1000 Karta sieci bezprzewodowej WiFi, standard co najmniej 802.11ac Łączność Bluetooth co najmniej wersja 5 Bateria przeznaczona do zaoferowanego notebooka. Zasilacz przeznaczony do zaoferowanego notebooka. Waga kompletnego laptopa maks. 2.4kg (bez zasilacza) Wymagane jest aby system operacyjny, oprogramowanie i sterowniki do wszystkich podzespołów komputera były zainstalowane. Wymagana jest możliwość ponownej instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, oprogramowania i sterowników przez użytkownika (z partycji recovery lub z dołączonego do zestawu nośnika zewnętrznego). Wymagane certyfikaty i deklaracje: ENERGY STAR®, deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami. Gwarancja producenta komputera na komputer: Minimum 3 lata - naprawa lub wymiana (części, robocizna, transport) w trybie Next Business Day w miejscu użytkowania – obsługa zgłoszenia nie później niż w następnym dniu roboczym, maksymalny czas naprawy 14 dni. Warunki gwarancyjno-serwisowe muszą wynikać z PN produktu lub opcji serwisowej (z podaniem jej PN). Gwarancja producenta komputera na baterię: Minimum 12 miesięcy. Sprzęt fabrycznie nowy o jednakowej konfiguracji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozbudowy zaoferowanego sprzętu bez utraty gwarancji. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji sprzętu. W ofercie należy podać dane, które jednoznacznie identyfikują producenta, dokładny typ, model, wersję, kod Part Number zaoferowanego sprzętu i usług gwarancyjnych. Producent umożliwia zgłoszenie naprawy gwarancyjnej przez Internet lub telefonicznie na infolinii po podaniu numeru seryjnego i kodu produktu (Part Number) notebooka bez potrzeby przedstawiania dokumentów. Niedopuszczalne jest udzielenie gwarancji wyłącznie dla zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych informacji bezpośrednio u Producenta. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem nie odnawianym, nie regenerowanym, zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Wydzielona klawiatura numeryczna w notebooku 15,00
Notebook - Wbudowana fabrycznie w obudowę notebooka zasuwka na kamerę 5,00
Notebook – pamięć RAM powyżej 8 GB 5,00
Notebook – możliwość rozbudowy pamięci RAM (wolne gniazdo) 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2: Pakiet biurowy 28 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia Pakiet biurowy 28 szt.: Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu i nie przypisane do innego użytkownika. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie pochodziło z dystrybucji przeznaczonej na rynek polski i było dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA). Licencja na pakiet biurowy Microsoft Office 2019 wersja Standard dla jednostek edukacyjnych lub nowszy Licencja: MOLP (Microsoft Open License Pack) Okres licencji: bezterminowa Wersja językowa: Polska Wersja bitowa: 32 i 64 bit Składowe pakietu: Word - edytor tekstu; Excel - arkusz kalkulacyjny; PowerPoint - program do tworzenia prezentacji; Outlook - menedżer poczty elektronicznej oraz informacji; Publisher - program do tworzenia publikacji Obsługiwane systemy: Windows 10 lub rozwiązanie równoważne. Kryteria równoważności pakietu biurowego: Licencja komercyjna, nieograniczona czasowo, aktualnie dystrybuowana, na oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej dla jednostek edukacyjnych. Wymagane jest bezpłatne wsparcie producenta co najmniej w zakresie poprawek bezpieczeństwa i aktualizacji funkcjonalności minimum przez 5 lat od dostawy. Oprogramowanie musi prawidłowo działać na systemie operacyjnym zaoferowanego komputera bez potrzeby instalacji oprogramowania lub dodatków pochodzących od podmiotów trzecich lub rozwiązań typu OpenSource. Licencja ma umożliwiać przeniesienie na inne komputery z systemem operacyjnym MS Windows 10 będące w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający w chwili obecnej jako wersję standardową pakietu biurowego wykorzystuje oprogramowanie Microsoft Office SBE 2019 wersja 32-bit. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompatybilności (bezpieczeństwa, stabilności, wydajności) dostarczonego oprogramowania z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie działania makr i skryptów w materiałach wytworzonych przy użyciu obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego standardowego pakietu biurowego. Zaoferowane rozwiązanie musi umożliwiać zarządzanie przez polityki GPO. Wersja zaoferowanego pakietu biurowego musi zawierać co najmniej: - procesor tekstu z obsługą plików o rozszerzeniach: txt, rtf, doc, docx, pdf, dot, umożliwiający edycję plików PDF z poziomu aplikacji; - arkusz kalkulacyjny z obsługą plików o rozszerzeniach: csv, txt, xls, xlsx, xlsm, xlsb, xltx, xltm, xlt, xm, prn, dbf, pdf, xps, posiadający funkcję automatycznego uzupełniania tabel na podstawie analizy wcześniej wprowadzonych danych, tworzenie wykresów i ich wcześniejszego podglądu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych; - aplikację do przygotowania i prowadzenia prezentacji obsługujące pliki o rozszerzeniach: ppt, pptx, umożliwiające bezpośrednie wstawianie multimediów wprost z serwisów internetowych, tworzenie konspektów prezentacji; - narzędzie klienta poczty umożliwiające zarządzanie kalendarzem, zarządzanie folderami publicznymi, zarządzanie listą kontaktów; Jeżeli ze względu na zaoferowane przez wykonawcę oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych, szkolenie pracowników zamawiającego) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca. W takim przypadku szkolenie pracowników, o którym mowa powyżej zostanie przeprowadzone przez wykonawcę dla 28 pracowników Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później niż wciągu 30 dni od dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48900000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: