Ogłoszenie nr 552689-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy: Remont komory ćwiczeń na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 90585370000000, ul. ul. Glinki  86 , 85-861  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 498 400, e-mail sppspbydgoszcz@straz.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont komory ćwiczeń na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.
Numer referencyjny: SPT.2370.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje remont komory ćwiczeń na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wg podziału na poszczególne branże obejmujące m.in.: Branża budowlana 1 Demontaż ścian oraz dachu komory pokrytej blachą. 2 Demontaż drzwi oraz okien w obiekcie. 3 Wzmocnienie istniejącej konstrukcji, konserwacja oraz wymiana uszkodzonych elementów metalowych. 4 Odtworzenie przegród wewnętrznych w komorze z nowych krat metalowych. 5 Montaż nowych okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. 6 Odtworzenie pomieszczenia technicznego: położenie nowych płytek podłogowych, wykonanie ścian wewnętrznych z płyty karton-gips, malowanie ścian, sufitu. 7 Demontaż i montaż przez Wykonawcę przyrządów do ćwiczeń to jest młota podciągowego, drabiny bez końca. 8 Zakup i montaż przez Wykonawcę biurka - blatu roboczego. 9 Odtworzenie przez Wykonawcę nowego toru przeszkód to jest równoważni, ścianek do przejścia, przegród w komorze ćwiczeń z nowych materiałów. Branża sanitarna 10 Montaż wentylatorów. 11 Montaż urządzenia grzewczego zasilanego elektrycznie. Branża elektryczna 12 Montaż nowej instalacji elektrycznej i informatycznej oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych w obiekcie. 13 Dodatkowe informacje do przedmiotu postępowania: Remont obejmuje budynek znajdujący się na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do niniejszej specyfikacji: - przedmiar robót – załącznik nr 6, 6a oraz 6b - projekt budowlano wykonawczy – załącznik nr 7, - specyfikacja wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8, Uwaga! Zamawiający posiada następujące materiały przeznaczone do zainstalowania ich przez Wykonawcę podczas remontu w komorze ćwiczeń: 1. Kabel UTP kat.5e m 900 2. Kabel F/UTP kat.5e m 600 3. Instalacja radiowęzłowa m 120 4. Instalacja pod czujniki i przyciski m 200 5. Instalacja pod oświetlenie m 200 6. Instalacja pod sterowanie zadymiarką kpl. (m) 1 (70) 7. Instalacja pod sterowanie klapami oddymiającymi kpl. (m) 1 (140) 8. Szafa sterownicza rack 42U kpl. 1 9. Osprzęt szafy (panel, listwa zasilająca, organizery, półki) kpl. 1 10. Switch PoE 16p szt. 1 11. Rejestrator IP 16 / 6 TB szt. 1 12. Kamera IP 2MPx, IR, IP67, 2.8mm szt. 10 13. Tablica synoptyczna sterująca kpl. 1 14. Czujnik ruchu do pracy zewnętrznej szt. 10 15. Przycisk alarmowy z podśw. szt. 10 16. Sygnalizator - dzwonek hermetyczny szt. 4 17. Wzmacniacz szt. 1 18. Mikrofon szt. 1 19. Głośnik w obudowie do pracy zew. szt. 6 20. Lampa LED 24V biała szt. 10 21. Lampa LED 24V czerwona szt. 4 22. Lampa – wyjście ewakuacyjne szt. 2 Wykonawca przy szacowaniu wartości realizacji przedmiotu zamówienia powinien odliczyć koszty zakupu ww. materiałów uwzględniając jedynie koszty ich montażu. UWAGA! Przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym. Wszelkie rozwiązania, zastosowane materiały muszą zostać ustalone z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca uzna, że konieczne jest uwzględnienie prac i materiałów nieuwzględnionych w dokumentacji, powinien przyjąć je do wyceny. Wykonawca w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze robót dotyczących branży budowlanej w pozycjach 52 i 55 powinien uwzględnić jedynie demontaż istniejących przyrządów, przygotowanie podłoża pod zdemontowane urządzenia oraz ich ponowny montaż. Jednocześnie Wykonawca nie powinien uwzględniać przy wycenie pozycji 53 i 54 w ww. dokumentach.

II.5) Główny kod CPV: 44220000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44210000-5
44800000-8
44420000-8
44100000-1
48000000-8
45000000-7
45300000-0
45400000-1
45350000-5
45340000-2
45330000-9
45320000-6
45310000-3
45317000-2
45316000-5
45430000-6
45440000-3
45430000-0
45453000-7
44170000-2
31000000-6
31700000-3
31600000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W przypadku konieczności powtórzenia podobnych robót budowlanych w komorze ćwiczeń.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-07
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-07

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy kierownika robót), 2. wykazu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimum 250 000,00 zł. brutto polegającej na generalnym remoncie obiektu lub remoncie w którym przeprowadzono prace o podobnym charakterze, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektowym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Wymagany oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający dopuszcza również oświadczenie Wykonawcy. Wymagany oryginał dokumentu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający dopuszcza również oświadczenie Wykonawcy. Wymagany oryginał dokumentu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia. 4. Wykazu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimum 250 000,00 zł. brutto polegającej na generalnym remoncie obiektu lub remoncie w którym przeprowadzono prace o podobnym charakterze, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz którego robota ta został wykonany, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektowym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wymagany oryginał dokumentu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia. Zał. nr 4a do specyfikacji 5. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagany oryginał dokumentu lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia. (dotyczy kierownika robót). Zał. nr 4b do specyfikacji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wypełniony formularz ofertowy. Wzór stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu. 2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu. 3. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania. Wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu. 4. Pełnomocnictwo jeśli jest wymagane. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie do podpisywania dokumentów przetargowych nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa określające zakres uprawnień wystawionego przez osoby do tego upoważnione 5. Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Punkt: 7.5. – 7.6.). Wymagany oryginał dokumentu (jeżeli dotyczy). 6. Potwierdzenie wpłaty wadium. Wadium w kwocie określonej w niniejszej specyfikacji, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. Wymagany Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 7. Kosztorys ofertowy. Wymagany oryginał dokumentu. Zał. nr 4c1- 4c3 do specyfikacji
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Wymagany oryginał dokumentu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium wynosi – 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej z kilku form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613 9120 0000.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
okres gwarancji (minimum 60 miesięcy, maks. 96 miesięcy) 10,00
termin wykonania30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z nieprzewidzianą sytuacją, wcześniejszym zrealizowaniem przedmiotu umowy lub zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) zmiany kierownika robót i osób upoważnionych do podpisania protokołu odbioru robót i protokołów konieczności, 3) zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 4) wystąpienia robót zamiennych i zaniechania części robót, potwierdzonych przez Zamawiającego w toku realizacji zadania inwestycyjnego, które będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności i odpowiednich kosztorysów robót. Zaakceptowany przez strony protokół konieczności stanowić będzie podstawę do sporządzenia aneksu do umowy, 5) zmiany umowy polegające na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 6) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 7) sytuacji, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a korzystnych dla Zamawiającego, 8) zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji, 9) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa, 10) procedury odbiorowej przedmiotu zamówienia. 11) w przypadku zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie mające wpływ na zdolność Strony do wykonywania któregokolwiek ze swoich zobowiązań na mocy niniejszej umowy lub zapobiegające osiągnięciu oczekiwanej wydajności któregokolwiek ze swoich obowiązków, pod warunkiem, że: - zdarzenie było poza kontrolą Strony powołującej się na siłę wyższą, - Strona nie mogła w racjonalny sposób przewidzieć przeszkody i jej następstw ograniczających zdolność do wykonywania swoich zobowiązań w momencie podpisania umowy i w późniejszym okresie, - Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej nie mogła racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć przeszkody lub jej skutków. Do zdarzeń siły wyższej należą m.in.: trzęsienia ziemi, epidemie, duże pożary, powodzie, tajfuny, katastrofy morskie, działania podjęte przez organizacje rządowe uniemożliwiające lub opóźniające realizację któregokolwiek ze zobowiązań Strony niniejszej umowy. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, są uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 3. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę zmian umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi warunkami zawartymi w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 349 84 90, e-mail: sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl. 2. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@sppsp.bydgoszcz.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont komory ćwiczeń na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy nr sprawy SPT.2370.8.2020; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązki wynikające z RODO. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH