Ogłoszenie nr 510108416-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korzyka: Dostawa wyposażenia stanowisk dla stażystów i praktykantów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538448-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538448-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korzyka, Krajowy numer identyfikacyjny 06070861400000, ul. ul. Żytnia  5, 08-500  Ryki, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 651 297, e-mail zsz@mechanikryki.pl, faks 81 8651297 wew. 15.
Adres strony internetowej (url): https://www.mechanikryki.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia stanowisk dla stażystów i praktykantów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSZ1.EFS.6.05.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje: Cześć 1 - Wyposażenie dla uczniów branży informatycznej: Switch – 10 szt., Router– 10 szt., Router z modemem -5 szt., Frezarka CNC – 5 szt., Ploter – 5 szt.,Ploter – 5 szt., Folia do plotera – 5 szt., Zestaw do nauki programowania – 10 szt., Zestaw do nauki programowania – 10 szt., Filament PLA – 10 szt., Filament ABS – 8 szt., Monitor – 5 szt., Klawiatura – 20 szt., Mysz optyczna – 20 szt., Tablet z oprogramowaniem – 20 szt., Drukarka atramentowa – 1 szt., Projektor – 5 szt., Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt., Pakiet biurowy – 20 szt., Głośniki – 1szt., Część 2 - Wyposażenie dla uczniów branży mechanicznej: Kieł tokarski – 5 szt., Lampa maszynowa – 5 szt., Zestaw noży tokarskich – 10 kpl., Zestaw tokarski – 1 szt., Stół obrotowy – 2 szt., Uchwyt tokarski – 2 szt., Imadło maszynowe – 2 szt., Podzielnica – 1 szt., Giętarka – 1 szt., Nożyce gilotynowe – 1 szt., Podnośnik hydrauliczny – 1 szt., Wycinarka do rur – 1 szt., Wiertarka magnetyczna – 1 szt., Wiertnica – 1 szt., Zestaw kluczy – 2 kpl., Lampa stroboskopowa – 2 szt., Średnicówka – 3 szt., Średnicówka – 3 szt., Tester – 2 szt., Miernik – 1 szt., Miernik – 1 szt., Kompresor – 2 kpl. Część 3 - Wyposażenie dla uczniów branży fryzjerskiej: Termoloki – 6 szt., Szczotka parowa – 6 szt., Lokówko - suszarka – 6 szt., Falownica do włosów – 6 szt., Pas na akcesoria – 6 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 30230000-0, 30231300-0, 30232100-5, 30237000-9, 42413200-6, 43800000-1, 44512000-2, 38900000-4, 39712200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wyposażenie dla uczniów branży informatycznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 54740.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARRIS COMPUTER Tomasz Stolarek
Email wykonawcy: arris@arris.com.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 21
Kod pocztowy: 24-100
Miejscowość: Puławy
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 64999.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64999.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 529792.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wyposażenie dla uczniów branży mechanicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 39000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAMTECH Zbigniew Sokolik
Email wykonawcy: zamtech5@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Mariańska 116
Kod pocztowy: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47970.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35935.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47970.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wyposażenie dla uczniów branży fryzjerskiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NitraMed Nitra Natalia
Email wykonawcy: nitramed.przetargi@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Św. Mikołaja 21-29 lok. 1A
Kod pocztowy: 50-128
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8487.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8430.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8487.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.