Ogłoszenie nr 510108382-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Starostwo Powiatowe w Policach: Realizacja zadania pn. „Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529489-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Tanowska  8, 72-010  Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 328 100, e-mail powiat@policki.pl, faks 913 178 900.
Adres strony internetowej (url): www.policki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja zadania pn. „Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PR.272.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Cyfryzacja zasobu będzie polegać na opracowaniu kopii cyfrowych geodezyjnej dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), z powierzonego zbioru zeskanowanych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie PDF oraz (wybiórczo) odrębnych plików w formacie TIF lub JPG i wpisanie powstałych plików w formacie TIF do ewidencji materiałów zasobu. Dodatkowo, w oparciu o powierzone dane jw. należy sporządzić wielostronicowe pliki w formacie PDF zawierające kopie cyfrowe wszystkich kart materiałów zasobu (operatów). Kopiowana dokumentacja obejmuje operaty techniczne tj. szkice polowe, wykazy współrzędnych, protokoły, projekty, mapy zmian, obliczenia. Zadanie obejmuje również wykonanie kopii cyfrowych (skanowanie) dokumentacji techniczne (analogowej), zgromadzonej w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, przechowywanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, sporządzenie wielostronicowych plików w formacie PDF zawierających kopie cyfrowe wszystkich kart materiałów zasobu (operatów) oraz wpisanie powstałych plików w formacie TIF do ewidencji materiałów zasobu na ww. zasadach. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – warunki techniczne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72330000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243758.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Top-Info sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwinek 28B
Kod pocztowy: 25-150
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 295200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1230000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.