Ogłoszenie nr 510108331-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Gmina Kamień Pomorski: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Rozwój zasobów endogenicznych”,
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539694-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kamień Pomorski, Krajowy numer identyfikacyjny 52835600000000, ul. Stary Rynek  1, 72-400  Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3821142, 3823965, e-mail um@kamienpomorski.pl, faks 913 825 028.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.kamienpomorski.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIGK.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wystawy stałej pn. "Dzieło Ewalda von Kleista i jego następstwa dla rozwoju elektrostatyki" w ramach realizacji projektu pn.: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych”. 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na zadania: 1) Zadanie 1 – stanowiska doświadczalne (dostawa i montaż + przeszkolenie ) • Korek do butelki wielkogabarytowej z urządzeniami zasilającymi i prętem dł. 150cm • stanowisko Energy Floor (4 moduły) z wieżą energii • stanowisko kula plazmowa • maszyny elektrostatyczne i przyrządy doświadczalne po 2 zestawy • stanowisko doświadczalne Stephena Graya na konstrukcji drewnianej + półka/podstawka pod pojemnik. • zakup eksponatów wystawowych lub wykonanie ich kopii • mata elektroizolacyjna • generator Tesli + (wykonanie uziomu) • generator van der Graaffa + (wykonanie uziomu) 2) Zadanie 2 – roboty budowlano-montażowe i elektryczne • pasy LED + montaż + oprogramowanie do pasów • malowanie ścian • sufit podwieszony • wykonanie obudowy kaloryferów • wykonanie obudowy ścian z mdf • deska ścienna kompozytowa z montażem • dostawa i montaż rolety na oknach • barierka szklana kotwiona do posadzki, • wykładzina podłogowa • oprawy oświetleniowe z systemem szynowym • instalacja elektryczna (bez uziomu do stanowiska doświadczalnego cewka Tesli i generatora van der Graaffa) • dostawa i montaż systemów linkowych (z informacjami o życiu E. G. von Kleista ) • tekst skrótowy wykonany w Braill’u dla osób niewidzących i niedowidzących – do odczytywania dotykiem • gabloty szklane • pulpit eksperymentalny • lustro na ścianę • wykonanie projektów grafik wielkoformatowych, mniejszych i komiksu • tłumaczenie tekstów polskich na j. angielski i niemiecki • wydruk i montaż grafik • wykonanie i montaż 2 ścianek ekspozycyjnych z wykorzystaniem systemu modułowego • realizacja obudów monitorów Jeżeli wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy zamierza posługiwać się pracownikami, zobowiązany jest do ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trybie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Powyższy obowiązek dotyczy osób wykonujących czynności związane z obsługą urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, wykonywaniem pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Szczegółowe warunki dotyczące zatrudnienia zawiera załącznik nr 4b będący wzorem umowy dla Zadania 2. 3) Zadanie 3 – dostawa urządzeń multimedialnych i realizacja prezentacji interaktywnych treści multimedialnych + przeszkolenie a) Urządzenia multimedialne: • panele dotykowe 27’+ komputer • monitory dotykowe 22’+ komputer • monitory dotykowe 43’+ uchwyt + głośniki • projektor + player + głośniki • ekran do projekcji • system sterowania urządzeniami multimedialnymi (on/off harmonogram) • videoprzewodniki 2 szt. z ładowarką dla osób z dysfunkcją słuchu • czujka ruchu z głośnikiem do efektu akustycznego pioruna • montaż i konfiguracja • szkolenie b) prezentacje multimedialne (produkcja i uruchomienie + serwis gwarancyjny) • prezentacje multimedialne: przygotowanie projektów graficznych layoutów do aplikacji projekcyjnych oraz interaktywnych z animacjami 2D i 3D – realizacja wizji i dźwięku, kodowanie interaktywności • tłumaczenia tekstów merytorycznych w języku polskim otrzymanych od Zamawiającego na język angielski i niemiecki, wykonanie opcjonalnych wersji obcojęzycznych • nagranie wywiadu ze specjalistą z zakresu fizyki oraz lektora migowego do videoprzewodnika • instalacja i uruchomienie na urządzeniach multimedialnych • szkolenie z obsługi 4) Zadanie 4 - Wykonanie wielkogabarytowej butli szklanej ze szkła giętego z dostawą i montażem
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32322000-6

Dodatkowe kody CPV: 32321200-1, 79931000-9, 39150000-8, 31500000-1, 45432100-5, 45421146-9, 79930000-2, 79823000-9, 92312210-6, 92310000-7, 39154000-6, 32353000-2, 45311000-0, 45311000-0, 45311000-0, 79822500-7, 72212520-0, 71314100-3, 51110000-6, 32417000-9, 39154000-6, 32353000-2, 45311000-0, 45311000-0, 45311000-0, 79822500-7, 72212520-0, 71314100-3, 51110000-6, 32417000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Stanowiska doświadczalne (dostawa i montaż + przeszkolenie )
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 252032.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Logico Grzegorz Adamowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 70-852
Kod pocztowy: 70-852
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 252032.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 252032.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252032.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 2 – roboty budowlano-montażowe i elektryczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 155000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Robert Śliwiński Zakład Usług Tartaczno-Stolarskich
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Trzemeszeńska 35
Kod pocztowy: 88-410
Miejscowość: Gąsawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 155000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 155000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa urządzeń multimedialnych i realizacja prezentacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 166621
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Super AV Edward Gil
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bema 4
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166621
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166621
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 226000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Wykonanie wielkogabarytowej butli szklanej ze szkła giętego z dostawą i montażem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 163780.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gropup AV sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jagielońska 88/315
Kod pocztowy: 00-992
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 163780.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163780.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 190000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.