Ogłoszenie nr 510108204-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku: Organizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie Gminy Władysławowo i Gminy Jastarnia w sezonach letnich w latach 2020 – 2022

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540010-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540086895-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 19168727600000, ul. Mostowa  11A, 80-778  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 3202025, e-mail agaicki@zdwgdansk.pl, faks 583 202 025.
Adres strony internetowej (url): www.zdw-gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie Gminy Władysławowo i Gminy Jastarnia w sezonach letnich w latach 2020 – 2022
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
9/DZP/2020/PN/WUDiM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i prowadzeniu sezonowej obsługi parkingów: a) w Strefach Płatnego Parkowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Karwia i Jastrzębia Góra w okresie 15.06.-31.08.2020r., 15.06.-31.08.2021r., 15.06.-31.08.2022r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr VI/102/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 marca 2019 r. b) W Strefach Płatnego Parkowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Jastarnia w okresie 15.06.-15.09.2020 r., 15.06.–15.09.2021 r., 15.06.-15.09.2022 r., zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Jastarni: nr XXXIV/260/2013 z dnia 16 maja 2013 roku, nr X/58/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr XXXII/273/2017 z dnia 23 lutego 2017r. oraz nr XVI/163/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Realizacja usług w Strefach Płatnego Parkowania (zwanych dalej SPP) oraz pobieranie opłat odbywać się będzie w dniach: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach określonych w Uchwałach Rad Miejskich Władysławowa i Jastarnia, za pomocą parkomatów spełniających wymogi techniczno – eksploatacyjne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63712400-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 316634.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: City Parking Group S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 3
Kod pocztowy: 86-300
Miejscowość: Grudziądz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 205540.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205540.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 205540.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.