Ogłoszenie nr 510108149-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa: Dostawa podzespołów do infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania serwerów i stacji roboczych w Laboratorium Biologii RNA Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
TEAM (POIR.04.04.00-00-1A72/16-00) i TEAM Tech Core Facility (POIR.04.04.00-00-436A/17-00)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520822-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540048843-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa, Krajowy numer identyfikacyjny 01308279800000, ul. Ks. Trojdena  4, 02-109  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5970790, e-mail akarbowska@iimcb.gov.pl, przetargi@iimcb.gov.pl, faks 022 5970715.
Adres strony internetowej (url): https://www.iimcb.gov.pl/pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut naukowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa podzespołów do infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania serwerów i stacji roboczych w Laboratorium Biologii RNA Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ADZ.261.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania serwerów i stacji roboczych w Laboratorium Biologii RNA Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48822000-6

Dodatkowe kody CPV: 30234000-8, 30211500-6, 30237230-0, 30237130-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa części zamiennych podzespołów serwera obliczeniowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130306.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bizserver sp. z o.o.
Email wykonawcy: p.klima@bizserver.eu
Adres pocztowy: ul. Albatrosów 1
Kod pocztowy: 30-716
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 140035.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140035.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216480.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa części zamiennych podzespołów stacji roboczej GPU
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20272.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bizserver sp. z o.o.
Email wykonawcy: p.klima@bizserver.eu
Adres pocztowy: ul. Albatrosów 1
Kod pocztowy: 30-716
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25386.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25386.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30933.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.