Ogłoszenie nr 510107663-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich: Część 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2- Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534072-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540075240-N-2020 i 540078481-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, Krajowy numer identyfikacyjny 29168088000000, ul. Stanisława Staszica  5, 26-200  Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413726221, e-mail zsp1kon@gmail.com, faks 413726941.
Adres strony internetowej (url): http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/zsp1_zamowienia_publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Część 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2- Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSP.262.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK: komputery, komputery do szkoleń CNC, urządzenia zapewniające dostęp do sieci bezprzewodowej (rutery), Access Point, drukarka 3D, oraz projektor multimedialny) Część 2 Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: - wyciąg stanowiskowy na trzy stanowiska spawalnicze kompletny z wentylatorem - rurociągi i kształtki instalacji wentylacyjnej, - profile i blachy do wygrodzenia stanowisk i naprawy stołów, - kurtyny spawalnicze, - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna. na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 2.2. . Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia. a) Zamawiający wymaga, aby sprzęt komputerowy posiadał odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniał wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. b) Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. c) Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 12 (dwanaście) miesięcy przed datą składania ofert. d) Oferowane produkty nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne). e) Dostawa sprzętu i wyposażenia nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy a następnie zostanie kosztem i staraniem Wykonawcy wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy, oraz jeśli dotyczy - odpowiednio rozmieszczone, podłączone oraz uruchomione zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego f) Zaleca się, aby dostarczone produkty zapakowane były w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, wskazanych w formularzu ofertowym i SIWZ wraz z załącznikami. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: − są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub, − nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami lub, − dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. h) Dostawy należy prowadzić w sposób niezakłócający działalności szkoły i ustalony z Zamawiającym. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. i) Na dostarczone produkty Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim. j) Koszt dostawy, czynności opisanych w pkt. 2.2 e) powyżej, a także innych czynności do których zobowiązany jest Wykonawca należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. k) Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wykonawcę asortyment może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od parametrów określonych w SIWZ i załącznikach przez Zamawiającego. l) Jeśli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 2.3 Minimalne warunki gwarancji. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie. 2.4 Miejscem dostawy jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, ul. Stanisława Staszica 5, 26-200 Końskie 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32413100-2

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30231300-0, 32322000-6, 38652100-1, 42940000-7, 42962000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110953.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Web-Profit Maciej Kuźlik
Email wykonawcy: przetargi@web-profit.pl
Adres pocztowy: ul. Spokojna 18
Kod pocztowy: 41-940
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 123156.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123156.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170213.55
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część 2- Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24390.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Magopoll Robert Grzywacz, ,
Email wykonawcy: magopol@magopol.pl
Adres pocztowy: ul. Witosa 67
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46494.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42997.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75030.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.