Ogłoszenie nr 510107635-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach: ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA SYSTEMU ARCHIWIZACJI OBRAZÓW PACS AGFA IMPAX

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Krajowy numer identyfikacyjny 30816900000000, ul. ul. Leśna  10, 89-600  Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 956 974, e-mail zampublik@szpital.chojnice.pl, faks 523 956 505.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.chojnice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA SYSTEMU ARCHIWIZACJI OBRAZÓW PACS AGFA IMPAX
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FZAP-380-WR-1/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla systemu archiwizacji obrazów PACS AGFA IMPAX w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w okresie 12 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48329000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 176402.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AGFA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 137A
Kod pocztowy: 02-231
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 190514.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 190514.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 190514.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Tryb zamówienia z wolnej ręki może być zastosowany, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki m.in., jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W tym przypadku przesłanka określona w art. 67 ust. 1 punkt 1a Pzp została spełniona. W Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza działa system archiwizacji i dystrybucji obrazów IMPAX firmy Agfa. Z uwagi na złożoność systemu oraz konieczność zapewnienia ciągłej oraz bezawaryjnej pracy niezbędny jest stały nadzór serwisowy oraz ciągłe monitorowanie jego parametrów. Pełny serwis jest w stanie zapewnić tylko producent w/w systemu firma Agfa. Żadna inna firma na rynku nie posiada upoważnienia/ autoryzacji producenta systemu firmy Agfa do autoryzowanego serwisowania produktu Impax.