Ogłoszenie nr 510107520-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.
Gmina Miejska Głogów: Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546262-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540104108-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Głogów, Krajowy numer identyfikacyjny 39064729700000, ul. ul. Rynek  10, 67-200  Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 7265437, 527, e-mail hania@glogow.um.gov.pl, faks 767 265 437.
Adres strony internetowej (url): www.glogow.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZP.271.16.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie 1. Przełącznik modułowy – typ 1 - 3 szt. 2. Przełącznik modułowy – typ 2 - 1 szt. Minimalne wymagania oraz opis przedmiotu zamówienia zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do SIWZ .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnił postępowanie. Uzasadnienie: W terminie przewidzianym na złożenie ofert nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.