Ogłoszenie nr 510106903-N-2020 z dnia 18-06-2020 r.
Zarząd Powiatu Gryfickiego: Zakup i dostawa wyposażenia do trzech pracowni komunikacji w języku obcym w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt: „Postaw na swój rozwój zawodowy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539838-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Gryfickiego, Krajowy numer identyfikacyjny 81169961800000, ul. Pl. Zwycięstwa  37, 72-300  Gryfice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 846 450, e-mail zp@gryfice.pl, faks 913 842 731.
Adres strony internetowej (url): spow.gryfice.ibip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa wyposażenia do trzech pracowni komunikacji w języku obcym w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
482/V/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do trzech pracowni komunikacji w języku obcym w Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach i Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 według specyfikacji zawartej w opisie przedmiotu zamówienia - ROZDZIAŁ XX (Opis przedmiotu zamówienia) SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 39290000-1, 30213100-6, 48000000-8, 39130000-2, 30236000-2, 32322000-6, 30232100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 58914.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sensonics Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ignacego Kraszewskiego 9
Kod pocztowy: 43-400
Miejscowość: Cieszyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71881.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71881.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71881.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.