Ogłoszenie nr 510106746-N-2020 z dnia 18-06-2020 r.
Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527691-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540062137-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29100937200000, ul. ul. Wrzosowa  44, 25-211  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 200 12 00, e-mail zamowienia@powiat.kielce.pl, faks 41 200 12 10.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat.kielce.pl/main/index.html
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.powiat.kielce.pl/main/index.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SR-II.272.1.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej. Przedmiot zamówienia podzielono na pięć części, z których każda stanowi osobne zadanie. 1.1. Zadanie I realizowane w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje zakup z dostawą i montażem sprzętu dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla 8 Uczestników – wychowanków Szkoły Branżowej I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, kształcących się w zawodzie – kucharz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 1a do SIWZ w postaci: 1.1.1. sprzętu RTV: a) ekran projekcyjny elektryczny – 2 szt. b) odtwarzacz DVD/Blu-ray – 1 szt. c) telewizor 32ʺ – 1 szt. d) telewizor 65ʺ – 1 szt. e) zestaw kina domowego – 1 zestaw f) mikrofony bezprzewodowe, nagłowne – 2 zestawy g) listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem – 5 szt. h) odtwarzacz CD/MP3 – 1 szt. 1.1.2. sprzętu multimedialnego: a) projektor multimedialny Full HD – 5 szt. b) monitor interaktywny 65ʺ 4K – 2 szt. 1.2. zadanie II obejmuje zakup z dostawą i montażem sprzętu do pracowni gastronomicznej w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu realizowane w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci: 1.2.1. sprzętu AGD: a) zmywarka wolnostojąca – 1 szt. b) kuchnia indukcyjna (60cm) – 2 szt. c) lodówko-zamrażalka 360l – 1 szt. d) okap gastronomiczny przyścienny skośny – 1 zestaw e) kuchenka mikrofalowa wolnostojąca – 1 szt. f) mikser z misą obrotową – 2 komplety g) blender ręczny – 1 komplet h) maszynka elektryczna do mielenia mięsa z nasadkami do tarcia jarzyn – 1 szt. 1.2.2. mebli do pracowni gastronomicznej: a) szafka ze stali nierdzewnej z 3 szufladami – 2 szt. b) stół ze zlewem jednokomorowym i dolną półką 1,2 m, bateria mieszająca stojąca z wylewką natryskową - 1 szt. c) stół ze zlewem dwukomorowym i dolną półką 1,4m, bateria mieszająca stojąca z wylewką natryskową – 1 szt. d) stół ze zlewem dwukomorowym i dolną półką 1,4m, bateria mieszająca stojąca z elastycznym natryskiem – 1 szt. e) szafka robocza z drzwiami przesuwnymi – 1 szt. f) stół roboczy 1,8m – 1 szt. 1.2.3. wyposażenia kuchni: a) zestaw garnków do indukcji (13 elementów) – 1 komplet b) sztućce komplet 68 sztućców na 12 osób – 1 komplet c) patelnia grillowa, kwadratowa, żeliwna 26x26cm z pokrywką – 1 szt. d) patelnia żeliwna 22 cm – 1 szt. e) patelnia żeliwna wok 24 cm z pokrywką – 1 szt. f) patelnia żeliwna 18 cm – 1 szt. g) garnek żeliwny wok 30 cm z pokrywką – 1 szt. h) noże kuchenne w drewnianym bloku – 1 komplet i) komplet obiadowy i kawowy na 12 osób porcelana – 1 komplet 1.2.4. sprzętu baristyczny: a) filiżanka do cappuccino ze spodkiem 185 ml – 9 szt. b) filiżanka do espresso ze spodkiem 80ml – 9 szt. c) szklanka z uchwytem do Irish Coffe 225ml – 9 szt. d) szklanka z uchwytem do Latte 260ml – 9 szt. e) dekorator do kawy z 4 tarczami – 1 szt. 1.2.5. sprzętu do carvingu: a) komplet do carvingu w drewnianej walizce 22 elementy – 9 kompletów 1.3. zadanie III obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w postaci: a) komputer przenośny typu notebook - 9 szt. b) komputer typu All-in-One - 20 szt. c) drukarka termiczna do etykiet EZD - 2 szt. d) drukarka atramentowa kolorowa A3 dodatkowo z 2 szt. kompletu tuszy – 1 szt. e) dysk przenośny USB 2 TB – 2 szt. f) pamięć przenośna typu pendrive 128 GB, USB 3.0 – 2 szt. g) pamięć przenośna typu pendrive 16 GB – 10 szt. h) czytnik kodów QR USB – 2 szt. i) czytnik kodów QR z pamięcią wewnętrzną – 5 szt. j) dysk SSD 2,5‘’ 250 GB – 15 szt. k) kamerka internetowa USB – 2 szt. l) karta dostępowa – 1000 szt. m) ribbon do drukarki Zebra – 2 szt. n) zestaw klawiatura + mysz USB – 10 szt. o) zestaw: komputer stacjonarny, monitor, akcesoria, dedykowany do systemu PiK – 4 zestawy. W zadaniu III zakup jednego komputera przenośnego typu notebook (lit. a) oraz 10 szt. pamięci przenośnej typu pendrive (lit. g) realizowany jest w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.4. zadanie IV obejmuje dostawę oprogramowania komputerowego w postaci: a) Microsoft Office Home & Business 2019 – 30 szt. b) Ewida Standard Premium – 1 szt. c) Ontrack EasyRecovery Professional – 2 szt. d) Abby Fine Reader Standard 15 – 2 szt. 1.5. zadanie V przygotowywane w ramach Projektu pn. "Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje dostawę sprzętu komputerowego zgodnego z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku Nr 1d do SIWZ, do trzech pracowni w jednostkach Zamawiającego tj.: 1.5.1. Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie w postaci: a) płyta główna ATX – 15 szt. b) zasilacz komputerowy ATX – 15 szt. c) obudowa komputerowa ATX bez zasilacza – 15 szt. 1.5.2. Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w postaci: a) płyta główna ATX – 15 szt. b) zasilacz komputerowy ATX – 15 szt. c) obudowa komputerowa ATX bez zasilacza – 15 szt. 1.5.3. Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w postaci: a) płyta główna ATX – 15 szt. b) zasilacz komputerowy ATX – 15 szt. c) obudowa komputerowa ATX bez zasilacza – 15 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono: - dla zadania I - w Załączniku Nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), - dla zadania II - w Załączniku Nr 1b do SIWZ (OPZ) - dla zadania III i zadanie IV - w Załączniku Nr 1c do SIWZ (OPZ) – Specyfikacja techniczna - dla zadania V - w Załączniku Nr 1d do SIWZ (OPZ) – Specyfikacja techniczna 3. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie pierwszej jakości, wolny od wad, fabrycznie nowy, tj. nieużywany przed dniem dostarczenia (nieuszkodzony, nieregenerowany), nie obciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, spełniający wymagania intensywnej eksploatacji, wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001, pochodzący z legalnych, oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie będzie nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zaoferowany sprzęt gastronomiczny (zadanie II) musi spełniać wymagania opisane w: - Rozporządzeniu (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - Rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - Ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. - Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 4. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 5. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadać stosowne certyfikaty i atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć, musi posiadać w zależności od wymogów zawartych w OPZ: dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa itp. oraz inne niezbędne dokumenty ujęte w OPZ. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatów, kart katalogowych w języku powszechnie przyjętym w handlu międzynarodowym, jeżeli nie są dostępne w języku polskim. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w zakresie zadania I, zadania II, zadania III, zadania IV, zadania V zorganizowanym przez siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku. 7. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania, wniesienia, ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i montażu (w tym złożenia poszczególnych części składowych), instalacji oprogramowania (jeśli dotyczy), uruchomienia zgodnie z instrukcją producenta, sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu zamówienia, pierwszego uruchomienia, w tym podłączenia do istniejących mediów (podłączenia do prądu, wody) wraz z niezbędnymi elementami łączącymi (jeżeli jest konieczne), sprawdzenia poprzez wykonanie wymaganych prób i pomiarów, przekazania do użytku oraz przeprowadzenia pełnego szkolenia personelu na miejscu użytkowania w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego sprzętu (w zakresie zadania I). 8. Przedmiot zamówienia stosownie do zadania, musi zostać dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, wszelkim osprzętem (złączkami, przewodami, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem) niezbędnym do właściwego montażu urządzeń, uruchomienia i prawidłowego korzystania z dostarczonego asortymentu (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). 9. Montaż wszystkich wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia urządzeń (dotyczy zadania I i zadania II) musi odbyć się zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi stosowne, ważne uprawnienia zawodowe i kwalifikacje (elektryk, hydraulik) oraz posiadać odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania zadania, tak aby jego działania nie spowodowały utraty gwarancji. Wszelkie koszty związane z montażem ponosi Wykonawca. 10. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 11. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z parametrami techniczno-użytkowymi, określonymi szczegółowo w OPZ. Nieposiadanie przez zaoferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty. 12. W przypadku, gdy w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ Zamawiający wskazał nazwy własne technologii, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane w SIWZ nazwy własne technologii, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty zostały użyte jedynie przykładowo i mają na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów, urządzeń i rozwiązań. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym (udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy). Stosowne dokumenty potwierdzające równoważność należy dołączyć do oferty oraz wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały, urządzenia i rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w OPZ przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę w ofercie. 13. W momencie odbioru towaru Zamawiający zastosuje procedury sprawdzające legalność dostarczonego oprogramowania. Zamawiający przeprowadzi weryfikację oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 14. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny/wsparcie techniczne dla dostarczonego sprzętu/urządzeń i oprogramowania, który wymaga serwisowania/wsparcia na minimalne okresy wskazane z OPZ. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji zapewnionej przez producenta sprzętu zgodnie z OPZ, przy czym jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu, wyposażenia, materiałów lub urządzeń dostarczonych w ramach realizacji zamówienia przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – Strony obowiązuje okres gwarancji równy gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu/urządzenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30214000-2, 30231000-7, 30231300-0, 30236000-2, 38652100-1, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: zakup z dostawą i montażem sprzętu dydaktycznego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
podstawa - art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania I, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. UZASADNIENIE W dniu 30.03.2020 Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawę i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej” w zakresie pięciu części, stanowiących odrębne zadania. W terminie wskazanym w SIWZ na składanie ofert tj. do 14.04.2020 r. wpłynęły cztery oferty w zakresie zadania I. W trakcie badania ofert Zamawiający stwierdził błąd w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) a mianowicie w Załączniku 1a do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie zadania I stanowiącym podstawę do wyceny oferty. W OPZ wprowadzono omyłkowo parametry następującego asortymentu: 1) Tabela 1.1. punkt 1 – Ekran projekcyjny elektryczny – błędny parametr (wskazuje na konkretnego producenta) - zapis: „• Matowy ekran z białego materiału ze współczynnikiem odbicia min. 1.5 (Gain), Winno być: • Matowy ekran z białego materiału ze współczynnikiem odbicia min. 1.0 (Gain)” 2) Tabela 1.1. punkt 3 – Telewizor 32’’ - błędny zapis parametru – zapis: „• Złącza: min. 2 x HDMI, min. 2 x USB, min. 1 x RJ 45 LAN, Winno być: „• Złącza: min. 1 x HDMI, min. 1 x USB, min. 1 x RJ 45 LAN, 3) Tabela 1.1. punkt 4 – Telewizor 65’’ – błędny zapis parametru (wymiary) – zapis: „• Złącza: min. 2 x HDMI, min. 2 x USB, min. 1 x RJ 45 LAN, min. 1 x Złącze CI (Common Interface), • Wymiary bez podstawki: szerokość maks: 140 cm, wysokość maks: 80 cm, głębokość maks: 10 cm,” Winno być: „• Złącza: min. 1 x HDMI, min. 1 x USB, min. 1 x RJ 45 LAN, min. 1 x Złącze CI (Common Interface), • Wymiary bez podstawki: szerokość maks: 160 cm, wysokość maks: 100 cm, głębokość maks: 20 cm,” 4) Tabela 1.1. punkt 8 – Odtwarzacz CD/MP3 – niedoprecyzowany parametr (błędny opis) – zapis: „• Wymiary: szerokość maks: 20 cm, wysokość maks: 20 cm, głębokośc maks: 25 cm, • Waga maks: 2,8 kg,” Winno być: „• Wymiary bez głośników: szerokość maks: 80 cm, wysokość maks: 40 cm, głębokośc maks: 30cm, • Waga maks: 5 kg,” 5) Tabela 1.1. punkt 10 - Monitor interaktywny 65” 4K – błędny zapis parametrów - zapis: „• Wyświetlacz o wymiarach: min. 1420 x 2100 mm,” Winno być: „• Wyświetlacz o wymiarach: min. 1400 x 800 mm,” „• Wymiary bez podstawki: szerokość maks: 160 cm, wysokość maks: 100 cm, głębokość maks: 10 cm,” Winno być: „• Wymiary bez podstawki: szerokość maks: 160 cm, wysokość maks: 100 cm, głębokość maks: 20 cm,” Opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Zgodnie z art. 7 ustawy Pzp , Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostały w sposób istotny naruszone. Zgodnie z art. 93. Ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w spawie zamówienia publicznego. Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy Pzp(art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), konieczne jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania. Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SIWZ stanowiłoby poważne naruszenie przepisów ustawy Pzp i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie, czy też zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego. Zaistniałe przesłanki zobowiązują Zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: zakup z dostawą i montażem sprzętu do pracowni gastronomicznej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
podstawa - art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania II. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: W dniu 30.03.2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawę i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznej” w zakresie pięciu części, stanowiących odrębne zadania. W terminie wskazanym w SIWZ na składanie ofert tj. do 14.04.2020 r. wpłynęło pięć ofert w zakresie zadania II. Zamawiający w trakcie badania ofert wezwał wszystkich potencjalnych Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający podczas weryfikacji złożonych przez Wykonawców wyjaśnień doszedł do wniosku, że popełnił błąd w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) a mianowicie w Załączniku 1b do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie zadania II stanowiącym podstawę do wyceny oferty. Zamawiający w OPZ nr 1b do SIWZ w zakresie zadania II błędnie sprecyzował parametr dla jednego z elementów przedmiotu zamówienia wskazanego poniżej: W tabeli jest: „7. Blender ręczny – regulacja obrotów: Elektroniczna-skokowa(…)” Winno być: „7. Blender ręczny – regulacja obrotów: mechaniczna (…)” Regulacja elektroniczno-skokowa występuje w blenderach kielichowych nie zaś ręcznych. Opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Zgodnie z art. 7 ustawy Pzp , Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostały w sposób istotny naruszone. Zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w spawie zamówienia publicznego. Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy Pzp (art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), konieczne jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania. Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SIWZ stanowiłoby poważne naruszenie przepisów ustawy Pzp i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie, czy też zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego. Zaistniałe przesłanki zobowiązują Zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, po powzięciu wiedzy o podstawach tego unieważnienia.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: dostawa sprzętu komputerowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149593.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o.
Email wykonawcy: przetargi@cezarkomputery.pl
Adres pocztowy: ul. Wolność 8/4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 172968.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172968.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172968.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: dostawa oprogramowania komputerowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34146.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HORIZON Piotr Antczak
Email wykonawcy: biuro@horizon.net.pl
Adres pocztowy: ul. Leśna 3
Kod pocztowy: 25-509
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 37347.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37347.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37347.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16910.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PERFEKTUS PLUS Sp. z o. o.
Email wykonawcy: perfektuskielce@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Malików 150d
Kod pocztowy: 25-639
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21918.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21918.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21918.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.