Ogłoszenie nr 510106550-N-2020 z dnia 18-06-2020 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541314-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 91033303600000, ul. Szpitalna  3, 88-200  Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48542856200, e-mail poczta@szpitalradziejow.pl, faks +48542853701.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalradziejow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-05/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonawca w ramach zamówienia przyjmuje do wykonania świadczenie usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie siedziba przy ulicy Szpitalnej 3. 2. W ramach wykonywanej usługi telekomunikacyjnej Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały dostęp do sieci telefonii stacjonarnej i umożliwi realizowanie wychodzących i przychodzących połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz z siecią telefonii komórkowej. 3. Zamawiający obecne korzysta z poniższych usług: a. usługi ISDN 30B+D ( PRA ograniczone do 15 szczelin) wejścia/wyjścia plus dwa łącza analogowe: faks -54 285 3701 i numer 54 234 10 28. b. łącze 2B+D – 2 szt. c. usługi DDI – 300 numerów, d. realizacji połączeń głosowych z pominięciem techniki VoIP, e. sekundowego naliczania połączeń bez opłaty wstępnej, f. 5000 bezpłatnych minut na połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe, w tym 300 min dla łącza analogowego (faks) 54 285 37 01 i dla łącza analogowego 54 234 10 28. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawców świadczenia przedmiotowej usługi w niżej wymienionych wymaganiach bezwzględnych: a. zachowania usługi PRI ISDN 30B + D ( PRA ograniczone do 15 szczelin) wyjścia /wejścia plus dwa łącza analogowe: faks 54 285 37 01, łącze analogowe 54 234 10 28; b. dwa łącza BRA 2B +D, c. usługi DDI na 500 numerów z zachowaniem dotychczasowej numeracji z bezpośrednim wybieraniem numerów wewnętrznych, d. realizacji połączeń głosowych z pominięciem techniki VoIP, e. zachowania dotychczasowej numeracji miejskiej, f. sekundowego rozliczania czasu połączeń od pierwszej sekundy połączenia bez opłaty wstępnej, g. usługi telekomunikacyjne świadczone przez system typu kablowego lub radiowego z zastrzeżeniem, iż w przypadku zamiaru świadczenia usług poprzez system radiowy. Zamawiający nie wyraża zgody na instalację urządzeń na jego terenie. Jedynym możliwym sposobem doprowadzenia traktu PRA i łączy BRA do centrali są łącza światłowodowe lub miedziane, h. świadczenie usługi w sposób ciągły, tj. codziennie, nieprzerwanie, przez cała dobę, przez okres 48 miesięcy z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń, tj. poprawności wybierania numerów, baku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usługi, i. zapewnienia bezpłatnych okresowych przeglądów stanu technicznego łączy i sprawdzania ich parametrów poprzez wykonanie pomiarów oraz zapewnienie bezpłatnej, technicznej j. pomocy przy zgłoszeniu awarii łącza przez Zamawiającego, obejmującej lokalizację i k. usuwanie usterek i nieprawidłowości w pracy łączy, l. zapewnienia wskazania numerów kontaktowych w zakresie zgłaszania usterek i nieprawidłowości w pracy łączy analogowych PSTN i traktów ISDN, m. w przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia usługi bez zwłoki po zgłoszeniu usterki telefonicznie bądź faksem przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia. n. zachowania pakietu darmowych minut nie mniejszego niż 5000 minut/miesięcznie na połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe, 5. Wykonawca wyraża zgodę na termin płatności nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22080
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orange Polska Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: bok@orange.pl
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27158.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27158.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27158.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.