Ogłoszenie nr 551713-N-2020 z dnia 2020-06-17 r.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu: Dostawa systemów telefonii IP oraz przełączników i rejestratora korespondencji dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Lwówek Śląski, KP Bogatynia)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 93015621600000, ul. Podwale  31-33 , 50-040  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713403716, e-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl, faks +48717824171.
Adres strony internetowej (URL): www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemów telefonii IP oraz przełączników i rejestratora korespondencji dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Lwówek Śląski, KP Bogatynia)
Numer referencyjny: Pu-2380-082-037-067/2020/AB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemów telefonii IP oraz przełączników i rejestratora korespondencji dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Lwówek Śląski, KP Bogatynia). 2. Postępowanie zostało podzielone na 2 niżej opisane części: 2.1. Część 1 postępowania: dostawa systemów telefonii IP dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, zgodnie z opisem minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia w części 1 postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – załącznik nr 1A do SIWZ. 2.2. Część 2 postępowania: dostawa przełączników do systemów telefonii IP oraz rejestratora korespondencji dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, zgodnie z opisem minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia w części 2 postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – załącznik nr 1B do SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części postępowania. Oferta winna obejmować cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia w danej części postępowania. 4. Minimalne parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalności zamawianego sprzętu oraz ilości wskazano w Opisie minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia dla części 1 lub części 2 postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – odpowiednio załącznik nr 1A lub 1B do SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wszystkie wymagania opisane w załączniku numer 1A i 1B do SIWZ. Sposób realizacji zamówienia został opisany w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: IPU), stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 5. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający określił najkrótszy termin dostawy na 20 dni kalendarzowych oraz najdłuższy termin dostawy na 40 dni kalendarzowych, liczone od daty podpisania umowy. 6. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy PZP dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w tym dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników. Brak jest specyficznych wymagań w zakresie dostępności opisanego przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych. 7. Miejsce dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

II.5) Główny kod CPV: 32429000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32342450-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
40

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji dostawy. Zamawiający określił najkrótszy termin dostawy na 20 dni kalendarzowych oraz najdłuższy termin dostawy na 40 dni kalendarzowych, liczone od daty podpisania umowy. Dopuszczalność udziału podwykonawców: Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku braku takiej informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 6a ustawy Pzp, z zachowaniem rygorów określonych dla postępowań, których wartość nie przekracza 139 000 euro.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 i 24aa ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 1.1. spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 1.2. brak podstaw wykluczenia. 2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp, wykonawca składa: 2.1. W oryginale: w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna) albo w postaci dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem (forma pisemna), lub 2.2. W kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: w elektronicznej kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo w kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii dokumentu lub oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 2.2.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w punkcie 2 w Rozdziale VII SIWZ, w odpowiedzi na wezwanie Zmawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – Wykonawca składa: 4.1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – składana na wezwanie zamawiającego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4.2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 7 do SIWZ. 4.3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 7 do SIWZ. 4.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Zgodnie z treścią art. 26 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e–Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium tj.: 4.4.1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. W przypadku wskazania dostępności dokumentów wykonawca przekaże zamawiającemu informacje potrzebne do uzyskania danych dokumentów, przy czym podając te dane wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na uzyskanie wskazanych dokumentów z elektronicznych baz danych. 4.4.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego (w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 4.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa: 4.5.1. W przypadku dokumentu (KRK), o którym mowa wyżej w punkcie 4.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.5.2. Dokument, o których mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 4.5.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wyżej w punkcie 4.1., składa dokument, o którym mowa wyżej w punkcie 4.5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.8.1.1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych wyżej w punktach od 4.1. – 4.3. Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia od podwykonawców, jeżeli nie są oni podmiotami, na zdolnościach których polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4.10. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia dla każdego wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dokumentów i oświadczeń wymienionych wyżej w punktach od 4.1. – 4.3. 4.11. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4.12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, w odpowiedzi na wezwanie Zmawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – Wykonawca składa: 3.1. Opis minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – załącznik nr 1A lub 1B do SIWZ – w zależności od części, której oferta dotyczy. 3.1.1. W załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ należy złożyć pisemne oświadczenie, że oferowane urządzenia posiadają co najmniej parametry i funkcjonalności określone przez Zamawiającego jako minimalne. 3.1.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w opisie technicznym, a załączonymi do oferty dokumentami potwierdzającymi parametry oferowanego sprzętu, Zamawiający przyjmie do oceny ofert parametry ujęte w kartach katalogowych lub dokumentach równoważnych. 3.1.3. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do producenta lub przedstawiciela producenta o potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego sprzętu. 3.2. Dokumenty potwierdzające parametry oferowanego sprzętu (karty katalogowe, wydruki ze strony internetowej producenta, foldery, prospekty, instrukcje obsługi i inne równoważne dokumenty) zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia i potwierdzające co najmniej wymagania (parametrów) i funkcjonalności wskazane poniżej. Spełnianie pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez złożenie opisu minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań zawartego w załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ. 3.3. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje: 3.3.1. Telefony 3.3.1.1. Telefon IP zaawansowany z kamerą. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje, że: 3.3.1.1.1. telefon posiada wbudowaną kamerę o rozdzielczości co najmniej 720p HD 3.3.1.1.2. telefon posiada/obsługuje następujące kodeki G711a, G711u, G729a, iLBC 3.3.1.1.3. obsługuje co najmniej 5 linii 3.3.1.1.4. posiada co najmniej 4 programowalne klawisze funkcyjne 3.3.1.1.5. posiada wbudowany przełącznik 10/100/1000 Mbps 3.3.1.1.6. posiada kolorowy wyświetlacz o rozmiarach min. 800x480 pikseli, przekątna 5 cali 3.3.1.1.7. posiada wbudowany zestaw głośnomówiący 3.3.1.1.8. posiada możliwość obsługi modułów sekretarskich. 3.3.1.2. Telefon IP zaawansowany bez kamery. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje, że: 3.3.1.2.1. telefon posiada/obsługuje następujące kodeki G711a, G711u, G729a, iLBC 3.3.1.2.2. obsługuje co najmniej 5 linii 3.3.1.2.3. posiada co najmniej 4 programowalne klawisze funkcyjne 3.3.1.2.4. posiada wbudowany przełącznik 10/100/1000 Mbps 3.3.1.2.5. posiada kolorowy wyświetlacz o rozmiarach min. 800x480 pikseli, przekątna 5 cali 3.3.1.2.6. posiada wbudowany zestaw głośnomówiący 3.3.1.2.7. posiada możliwość obsługi modułów sekretarskich. 3.3.1.3. Telefon IP rozszerzony. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje, że: 3.3.1.3.1. telefon posiada/obsługuje następujące kodeki G711a, G711u, G729ab, G722, iLBC 3.3.1.3.2. obsługuje co najmniej 16 linii 3.3.1.3.3. posiada co najmniej 4 programowalne klawisze funkcyjne 3.3.1.3.4. posiada wbudowany przełącznik 10/100 Mbps 3.3.1.3.5. posiada monochromatyczny wyświetlacz o rozmiarach min. 396x162 piksele, przekątna 3,5 cala 3.3.1.3.6. posiada wbudowany zestaw głośnomówiący. 3.3.1.4. Telefon podstawowy. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje, że: 3.3.1.4.1. telefon posiada/obsługuje następujące kodeki G711a, G711u, G729ab, G722, iLBC 3.3.1.4.2. obsługuje co najmniej 2 linie 3.3.1.4.3. posiada co najmniej 4 programowalne klawisze funkcyjne 3.3.1.4.4. posiada wbudowany przełącznik 10/100 Mbps 3.3.1.4.5. posiada monochromatyczny wyświetlacz o rozmiarach min. 396x162 piksele, przekątna 3,5 cala. 3.3.1.4.6. posiada wbudowany zestaw głośnomówiący 3.3.2. Rejestrator korespondencji telefonicznej i radiowej. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje, że: 3.3.2.1. rejestrator obsługuje co najmniej 16 kanałów VoIP; 3.3.2.2. rejestrator obsługuje co najmniej następujące rodzaje kodeków G.711, G.722 i G.729; 3.3.2.3. rejestrator obsługuje dyski twarde pracujące w oparciu o RAID 1 o pojemności nie mniejszej niż 1TB; 3.3.2.4. rejestrator posiada co najmniej następujące interfejsy sieciowe: 2 x Ethernet 100/1000; 3.3.2.5. rejestrator posiada obudowę o wysokości max. 2U typu RACK, która jest umożliwia montaż w szafie 19” 3.3.3. Switch 48p 4x1G PoE z modułem stack’ującym oraz wkładką SFP. Karta katalogowa musi zawierać co najmniej następujące informacje, że: 3.3.3.1. switch posiada co najmniej 48 portów 10/100/1000 Eth; 3.3.3.2. switch posiada co najmniej 4 dodatkowe porty uplink; 3.3.3.3. switch posiada co najmniej 740 W mocy dla zapewnienia zasilania poprzez PoE; 3.3.3.4. switch posiada możliwość łączenia w stosy - stack’owania; 3.3.3.5. switch posiada min. 512MB pamięci DRAM; 3.3.3.6. switch posiada min. 128MB pamięci flash; 3.3.3.7. switch obsługuje minimum 16000 adresów MAC; 3.3.3.8. switch obsługuje minimum 1000 sieci VLAN; 3.3.3.9. wydajność switcha wynosi minimum 107Mpps dla pakietów 64-bajtowych 3.3.3.10. przepustowość przełącznika to minimum 108Gb/s (216Gb/s przy full duplex) 3.4. W przypadku dołączenia kart katalogowych sprzętu opracowanych przez producenta urządzenia, jeżeli nie udostępnia on dokumentacji w języku polskim, dopuszczalna jest wersja anglojęzyczna. 3.5. Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym typu/modelu i producenta oferowanego sprzętu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (ofertę) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 25a ust.1 zdanie 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ). 3. Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z pomocą podwykonawców – oświadczenie o udziale podwykonawców, wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ, składa wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale). 4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp: 4.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 4.2. są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale) pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 5.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 4.3.1. łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 4.3.2. oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 5. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy dołączyć do oferty dodatkowo, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników – pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie pisemnej (w oryginale) bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Uwaga! Oświadczenia (dokumenty), o których mowa wyżej w punktach 2-5, wg wyboru Wykonawcy, mogą zostać złożone w formie elektronicznej, tzn. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku Wykonawca przesyła Zamawiającemu te oświadczenia zaszyfrowane (patrz odpowiednie postanowienia punkt 4 w Rozdział I SIWZ) przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 6.1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczeń przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna, adres e-mail: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 6.2. UWAGA! Złożenie oświadczeń wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 4.1. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1.1. Grupa kapitałowa. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ – składa się zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 4.2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu udzielonej gwarancji (w miesiącach)20,00
Termin realizacji dostawy (w dniach) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W przypadku dołączenia kart katalogowych sprzętu opracowanych przez producenta urządzenia, jeżeli nie udostępnia on dokumentacji w języku polskim, dopuszczalna jest wersja anglojęzyczna
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1 postępowania: dostawa systemów telefonii IP dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, zgodnie z opisem minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia w części 1 postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – załącznik nr 1A do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 postępowania: dostawa systemów telefonii IP dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, zgodnie z opisem minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia w części 1 postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – załącznik nr 1A do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32429000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu udzielonej gwarancji (w miesiącach)20,00
Termin realizacji dostawy (w dniach)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część 2 postępowania: dostawa przełączników do systemów telefonii IP oraz rejestratora korespondencji dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, zgodnie z opisem minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia w części 2 postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – załącznik nr 1B do SIWZ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 postępowania: dostawa przełączników do systemów telefonii IP oraz rejestratora korespondencji dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego, zgodnie z opisem minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia w części 2 postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – załącznik nr 1B do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32429000-6, 32342450-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu udzielonej gwarancji (w miesiącach) 20,00
Termin realizacji dostawy (w dniach)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: