Ogłoszenie nr 551464-N-2020 z dnia 2020-06-17 r.

Gmina Zwoleń: „Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń, krajowy numer identyfikacyjny 67022343900000, ul. Plac Kochanowskiego  1 , 26-700  Zwoleń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 762 210, e-mail przetargi@zwolen.pl, faks 486 762 418.
Adres strony internetowej (URL): www.zwolen.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zwolen.pl/index.php?id=548

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”
Numer referencyjny: ES-ZP-271.7.20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 30 szt. komputerów przenośnych typu laptop wraz oprogramowaniem i słuchawkami w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia w ramach realizacji projektu „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 2. Szczegółowy opis wymaganych parametrów komputerów oraz oprogramowania i słuchawek został określony w zał. nr 6 do niniejszej SIWZ oraz w punktach poniżej. 3. Komputery dostarczone przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia powinny: być fabrycznie nowe i nieużywane, być wolne od obciążeń prawami osób trzecich, posiadać wyposażenie dodatkowe np. ładowarki, instrukcje obsługi w języku polskim, niezbędne do prawidłowego użytkowania i funkcjonowania urządzenia, posiadać oryginalne opakowanie producenta opatrzone w etykiety identyfikujące produkt, spełniać wymogi normy min. Energy Star 5.0 – lub równoważny, posiadać wszelkie wymagane przepisami deklaracje w tym deklarację CE, świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczanie do obrotu i stosowania na terenie UE, 4. Parametry techniczne komputerów, które zostały określone w niniejszej SIWZ, o ile nie zostało to określone inaczej, są paramentami minimalnymi, które muszą spełnić zaoferowane produkty. 5. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiotowy sprzęt w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy a koszty te powinien uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie, faksem, e:mail lub telefonicznie o terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym. 6. Jeżeli w SIWZ lub dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający wyjaśnia, że należy to traktować jako wykładnik oczekiwań jakości i w każdym przypadku uznaje, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 7. Wykonawca nie musi przy realizacji przedmiotu zamówienia stosować produktów co do których w SIWZ użyto znaków towarowych, patentów lub innych danych świadczących o konkretnym ich pochodzeniu, o których mowa w punkcie powyżej. Może wycenić i zastosować produkt lub urządzenia inne równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SIWZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego produkty lub urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W celu potwierdzenie, że oferowany równoważny system operacyjny i oprogramowanie biurowe spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego złoży: - dokumentację oprogramowania, której autentyczność będzie poświadczona przez wykonawcę, z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzającymi spełnienie przez zaoferowane oprogramowani opisanych w SIWZ wymagań, - zestawienie opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsca w dokumentacji oprogramowania (nr strony), w których znajduje się potwierdzenie spełnienia tych wymagań, W celu spełnienia posiadania odpowiednich certyfikatów lub norm Wykonawca może, powołać się na dokumenty równoważne wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub jeżeli z przyczyn niezależnych od siebie, nie ma możliwości uzyskania takich dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu. 8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony komputer(y) posiada(ją) wady lub jest(są) niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części do czasu zaoferowania sprzętu zgodnego z umową lub wolnego od wad. 9. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. Gwarancja 1) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy licząc od dnia następnego od dnia odbioru ostatecznego produktu. 2) Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji komputerów, maksymalnie wydłużając okres minimalny o dodatkowe 12 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 13 SIWZ). 3) Zamawiający wymaga aby zadeklarowana przez Wykonawcę gwarancja była poparta gwarancją producenta komputerów nie krótszą niż długość gwarancji deklarowanej w złożonej ofercie. Zamawiający wymaga, aby dostarczone komputery były objęte gwarancją producenta na czas nie krótszy niż zadeklarowana w ofercie gwarancja Wykonawcy. 4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta komputerów, potwierdzające jej długość na zadeklarowany w ofercie okres. 5) Wydłużenie okresu gwarancji o którym mowa w pkt. 2 dotyczy tylko komputerów. 11. Wykonawca, udzieli zamawiającemu rękojmi na komputery, na okres równy okresowi zadeklarowanej w ofercie gwarancji oraz 24 miesiące na pozostały sprzęt i oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego produktu. 12. Wszelkie reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą zgłaszane bezpośredni Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Brak pisemnego stanowiska Wykonawcy w tym okresie będzie równoznaczne z uznaniem reklamacji. 13. Naprawy wynikające z udzielonej gwarancji lub rękojmi będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia zgłoszenia o którym mowa w pkt 12 lub, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze w innym uzgodnionym z Zamawiającym. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z reklamacją bezpośrednio do producenta urządzeń w ramach udzielonej przez niego gwarancji z pominięciem Wykonawcy. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 19. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej (PLN). 20. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej. 21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 22. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213000-5
30230000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-14
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda składania dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, wykonawcy są zobowiązani złożyć razem z ofertą oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie żąda składania dodatkowych dokumentów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć razem z ofertą oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji VI SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. 1) karty katalogowej / kart katalogowych urządzenia lub, 2) opisu technicznego urządzenia lub, 3) innych podobnych materiałów o których mowa § 13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) zawierające dane umożliwiające sprawdzenie parametrów tych urządzeni wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji (zaznaczeniem odpowiedniego fragmentu), w których znajduje się potwierdzenie spełnienia wymagań (parametrów) Zamawiającego. Autentyczność tych dokumentów musi być poświadczona przez wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Ogólne warunki umowy określa załącznik do niniejszej Specyfikacji. 2. Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a) Wystąpią okoliczności wymienione w art. 144 ustawy Pzp. b) Wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie zadania spowodowane działania siły wyższej, która uniemożliwiła terminowe wykonanie zamówienia. c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. d) Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia o dostawę dodatkowych max. 3 szt. komputerów (z oprogramowaniem i słuchawkami) zaoferowanych przez wykonawcę w złożonej ofercie tj. modelu i cenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-25, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH