Ogłoszenie nr 510105822-N-2020 z dnia 17-06-2020 r.
Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych: Zakup usług oraz wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu FAMOC

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542048-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, Krajowy numer identyfikacyjny 14033854900000, ul. Żwirki i Wigury  9/13, 00-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 847 818, e-mail czi.inwestycje@mon.gov.pl, faks 261 847 145.
Adres strony internetowej (url): https://czcsz.wp.mil.pl/pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup usług oraz wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu FAMOC
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2612.6.2020.EW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług oraz wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu FAMOC. Opis oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji. Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72000000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 270.403,20 zł. Po ocenie złożonych ofert stwierdzono, iż wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W wyniku dokonanej analizy możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, iż nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zamówienia, w związku z powyższym unieważnia postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.