Ogłoszenie nr 510105773-N-2020 z dnia 17-06-2020 r.
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektuw ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanyze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjnyRPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548834-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. P. Wysockiego ul, Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław
Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu, ul. Szkocka 64, 54-402 Wrocław

I. 1) NAZWA I ADRES:
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, Krajowy numer identyfikacyjny 93057654000000, ul. ul. Wojrowicka  58, 54-436  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 7947744, 3577751, e-mail kierownikae@lovx.wroclaw.pl, faks 713 570 242.
Adres strony internetowej (url): http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających. Nazwa i adres Zamawiającego: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław - działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Miejsce dostaw dla części 1-6: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław, a dla części 7-8: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia został dokonany w podziale na poszczególne części.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38820000-9

Dodatkowe kody CPV: 30237450-8, 30213100-6, 48315000-9, 32420000-3, 30232100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Notebook (9 szt.).
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyniku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”, którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548834-N-2020, nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Tablety graficzne (17 szt.) oraz tablety multimedialne (3 szt.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyniku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”, którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548834-N-2020, nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Urządzenie do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.).
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyniku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”, którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548834-N-2020, nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Program do impozycji (1 szt.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyniku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”, którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548834-N-2020, nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Urządzenia sieciowe: szafa montażowa Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) oraz Router (1 szt.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyniku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”, którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548834-N-2020, nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Sieciowa drukarka kolorowa z duplexem A3 (1 szt.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyniku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”, którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548834-N-2020, nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Laptop (6 szt.).
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyniku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”, którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548834-N-2020, nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Drukarka laserowa (3 szt.)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyniku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy pn.: „Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych”, którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 548834-N-2020, nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.